Waterwet

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 1.1
 2. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
  Artikel: 1
 3. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  Artikelen: 2.11.1, 2.3.1, 2.7.4, 2.9.4
 4. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikelen: 2, 6
 5. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel: 15
 6. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
  Artikel: 1
 7. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage: behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 8. Besluit natuurbescherming
  Artikel: 1.3
 9. Crisis- en herstelwet
  Bijlage: I
 10. Infiltratiebesluit bodembescherming
  Artikel: 1
 11. Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013
  Artikel: 4
 12. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
  Artikel: 1
 13. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen: 2.17, 2.30
 14. Mijnbouwwet
  Artikel: 34
 15. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  Artikel: 1
 16. Regeling bodemkwaliteit
  Artikel: 2.1
 17. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
  Artikel: 1
 18. Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017
  Bijlagen: I, II
 19. Spoedwet wegverbreding
  Artikel: 4
 20. Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020
  Artikel: 1
 21. Waterstaatswet 1900
  Artikel: 103
 22. Waterwet
  Artikel: 3.1
 23. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 2.26, 5.20
 24. Wet bodembescherming
  Artikelen: 1, 12, 28, 63a, 99
 25. Wet milieubeheer
  Artikel: 12.10
 26. Wijziginggsregeling Waterregeling (kaarten 2012.2)
  Artikel: II
 27. Wijzigingsregeling Waterregeling
  Artikel: II
 28. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartbijlagen 2019)
  Artikel: II
 29. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2012.1; vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang ten aanzien van waterstaatswerken in beheer bij het Rijk)
  Artikel: II
 30. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2014.1; bestandsformaten aanvraag watervergunning)
  Artikel: II
 31. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2016.2 enz.)
  Artikel: II
 32. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2017.1)
  Artikel: II
 33. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartenbijlagen 2020)
  Artikel: II
 34. Wijzigingsregeling Waterregeling (ondergrens vergunningplicht onttrekkingen grondwater; wijziging kaarten 2013.1)
  Artikel: II
 35. Wijzigingsregeling Waterregeling (reparatie; kaarten 2015.2)
  Artikel: III
 36. Wijzigingsregeling Waterregeling (twee technische wijzigingen en wijziging kaartbijlagen (2018))
  Artikel: II
 37. Wijzigingsregeling Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor activiteiten van ondergeschikt belang; wijziging kaarten 2013.2)
  Artikelen: II, III
 38. Wijzigingsregeling Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang met betrekking tot de Noordzee en waterkeringen in beheer bij het Rijk; kaarten 2012.3)
  Artikel: II
 39. Wijzigingsregeling Waterregeling (wijziging kaartenbijlagen)
  Artikel: II
 40. Wijzigingsregeling Waterregeling (wijzigingen kaartbijlagen (2019))
  Artikel: II
 41. Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie)
  Artikel: III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Invoeringswet Waterwet
  Paragraaf 2.2.1
Terug naar begin van de pagina