Instellingsbesluit commissie van onderzoek besluitvorming Irak

[Regeling vervallen per 01-03-2010.]
Geldend van 01-12-2009 t/m 28-02-2010

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 6 maart 2009, nr. 3075101, houdende instelling van een commissie van onderzoek (Instellingsbesluit commissie van onderzoek besluitvorming Irak)

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2010]

Er is een onafhankelijke commissie die tot taak heeft onderzoek te doen naar de voorbereiding en besluitvorming in de periode zomer 2002 tot zomer 2003 over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak in het algemeen en over aspecten van volkenrechtelijke aard, aspecten van de inlichtingen- en informatievoorziening en aspecten van vermeende militaire betrokkenheid in het bijzonder. In dit onderzoek worden betrokken alle door beide Kamers der Staten-Generaal gestelde vragen die op het onderwerp van onderzoek betrekking hebben, alsmede alle vragen van beide Kamers der Staten-Generaal die tijdens het onderzoek van de commissie mogelijk nog over dit onderwerp worden gesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2010]

Als leden van de commissie worden benoemd:

 • de heer mr. W.J.M. Davids, voorzitter;

 • mevrouw prof. dr. M.G.W. den Boer;

 • de heer prof. dr. C. Fasseur;

 • de heer mr. T. Koopmans;

 • de heer prof. dr. N.J. Schrijver;

 • mevrouw prof. dr. M.J. Schwegman;

 • de heer mr. A.P. van Walsum.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2010]

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2010]

 • 1 De commissie richt het onderzoek naar eigen inzicht in.

 • 2 De commissie verricht haar werkzaamheden op persoonlijke titel.

 • 3 De commissie kan zich laten ondersteunen door personen en instanties die zij nodig acht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2010]

 • 1 De commissie is bevoegd zich binnen het kader van haar taak rechtstreeks te wenden tot alle instanties en personen die aan het uitvoeren van haar taak een bijdrage kunnen leveren.

 • 2 De commissie is bevoegd om kennis te nemen van alle informatie die zij nodig acht en die zich binnen de relevante overheidsdiensten bevindt, inclusief de besluitvorming en de beraadslagingen van vergaderingen van de ministerraad, en inclusief informatie berustend bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Buitenlandse Zaken en Defensie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2010]

De commissie brengt voor 1 november 2009 aan ons een rapport uit over haar bevindingen en de daaraan te verbinden conclusies, onder gelijktijdige doorzending, en daarmee openbaarmaking, aan beide Kamers der Staten-Generaal.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2010]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt door het secretariaat van de commissie met inachtneming van de terzake geldende bepalingen. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie overgedragen aan het centraal archief van het ministerie van Algemene Zaken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2010]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit commissie van onderzoek besluitvorming Irak.

Artikel 9

[Vervallen per 01-03-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 25 februari 2009 en vervalt met ingang van 1 maart 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina