Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht en Faillissementswet (samenloop vordering [...] en aanvraag vergoeding op grond van de vangnetregeling)

Geldend van 16-03-2009 t/m heden

Wet van 14 februari 2009 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de samenloop van de vordering op de boedel ingeval van noodregeling, surseance van betaling en faillissement en de aanvraag van een vergoeding op grond van de vangnetregeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet te wijzigen teneinde de samenloop van de vordering op de boedel en de aanvraag van een vergoeding op grond van de vangnetregeling in geval van een insolventieprocedure van een kredietinstelling of beleggingsonderneming, te regelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

Op de afhandeling van een noodregeling, surseance van betaling of faillietverklaring die is vastgesteld, verleend onderscheidenlijk uitgesproken voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft het vóór dat tijdstip geldende recht van toepassing.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Lech, 14 februari 2009

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de twaalfde maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina