Besluit vaststelling beleidsregels schenkingen overheidsorganen ontwikkelingslanden [...] publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO)

[Regeling vervallen per 28-04-2012.]
Geldend van 12-03-2009 t/m 27-04-2012

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 februari 2009, R-nr. 649, tot vaststelling van beleidsregels voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 32 van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2012]

Voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.M.G. Brandt

Bijlage Beleidsregels schenkingsfaciliteit orio

[Vervallen per 28-04-2012]

1. Schenkingsfaciliteit ORIO

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) ORIO (ontwikkelings relevante infrastructuur ontwikkeling) is een schenkingsfaciliteit van het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken onder verantwoordelijkheid van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

 • b) ORIO houdt in dat Schenkingen worden gedaan aan de Centrale Overheid in ontwikkelingslanden voor Projecten op het gebied van Publieke Infrastructuur. De Schenkingen hebben het karakter van Official Development Assistance (ODA) zoals gedefinieerd in de ‘DAC Guiding Principles’1 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De Schenkingen zijn geen subsidie in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

 • c) Deze beleidsregels zijn van toepassing op Aanvragen voor een Schenking die zijn ontvangen na de datum van inwerkingtreding, de daaropvolgende beoordeling van deze Aanvragen en de eventuele daaruit voortvloeiende Schenkingsarrangementen.

2. Uitvoering

[Vervallen per 28-04-2012]

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft de uitvoering van ORIO opgedragen aan de EVD, agentschap voor internationaal ondernemen en samenwerken, een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid. (EVD, Juliana van Stolberglaan 148, Postbus 20105, 2500 EC Den Haag, Nederland, www.evd.nl).

3. Definities en afkortingen

[Vervallen per 28-04-2012]

 • Aanvraag: Een aanvraag voor een Schenking die door de Centrale Overheid is ingediend.

 • Aanvrager: De Centrale Overheid die een Aanvraag voor een Schenking heeft ingediend.

 • Begunstigde: De Centrale Overheid die in het Schenkingsarrangement is aangewezen als begunstigde van de Schenking.

 • Bestuursorgaan: Een orgaan van een rechtspersoon, die krachtens publiekrecht is ingesteld of een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed.

 • Bevoegd Gezag: Het Bestuursorgaan, het Overheidsbedrijf of de Exploitatiemaatschappij, die bevoegd is om over de betreffende Publieke Infrastructuur te beschikken. Het Bevoegd Gezag kan in verschillende fasen van het Project door verschillende partijen worden gevormd en kan ook de Centrale Overheid zijn.

 • Centrale Overheid: Een tot de centrale overheid van het Ontvangende Land behorend Bestuursorgaan, dat in bestuurlijke en/of financiële zin verantwoordelijk is voor de betreffende Aanvraag en/of Publieke Infrastructuur.

 • Concessionaliteit: Concessionaliteit zoals gedefinieerd in de ‘Arrangement on Officially Supported Export Credits’, 2008 Revision, van de OESO participanten.

 • Eerste Beoordeling: De eerste beoordeling van de Aanvraag (en het bijbehorende Projectvoorstel) op drempelcriteria en wegingcriteria die plaatsvindt bij de beoordelingsronde.

 • EVD: Agentschap voor internationaal ondernemen en samenwerken, een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid, Juliana van Stolberglaan 148, Postbus 20105, 2500 EC Den Haag, Nederland, www.evd.nl).

 • Exploitatiefase: De periode vanaf het moment dat de eindoplevering van het Project heeft plaatsgevonden tot het moment dat de exploitatie van het Project definitief is beëindigd.

 • Exploitatiemaatschappij: Maatschappij die zich belast met het exploiteren van een onderneming.

 • Financieringsplan: Het bij de Aanvraag ingediende plan dat de financiering van het Project beschrijft.

 • Gekoppelde Financiering:Associated Financing’ zoals gedefinieerd in de ‘Arrangement on Officially Supported Export Credits’, 2008 Revision, van de OESO participanten.

 • HIPC:Heavily Indebted Poor Country’, zoals gedefinieerd door de Wereld Bank en het IMF in het kader van het HIPC Initiative.

 • ICB:International competitive bidding’.

 • Implementatiefase: De periode vanaf het moment dat het Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase door de Aanvrager is geaccordeerd tot het moment dat de eindoplevering van het Project heeft plaatsgevonden.

 • Landenlijst: De lijst van Ontvangende Landen die in aanmerking komen voor een Schenking, waarop tevens per land de voor dat land geldende sectoren, Schenkingspercentage en status worden aangegeven (zie www.evd.nl/orio).

 • LDC:Least Developed Country’, zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties.

 • LIB:Limited international bidding’.

 • MKB: Midden- en Kleinbedrijf zoals gedefinieerd door de Europese Commissie2 (zie www.evd.nl/orio).

 • NCB:National competitive bidding’.

 • OESO-participanten: De participanten bij de ‘Arrangement on officially supported export credits’.

 • Ongebonden Hulp: Hulp bestaande uit leningen en/of schenkingen waarvan de verdiensten vrij en volledig beschikbaar zijn voor de financiering van inkoop uit vrijwel alle hulp ontvangende landen en uit de OESO landen.

 • Ontvangende Land: Het land waar het Project wordt geïmplementeerd en geëxploiteerd.

 • Ontwikkelingsfase: De periode vanaf het moment dat het Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase door de Aanvrager is geaccordeerd tot het moment dat de uitkomst van de Tweede Beoordeling aan de Aanvrager is bekendgemaakt.

 • Opdrachtnemer: De partij die opdrachtnemer is van het Bevoegd Gezag voor de uitvoering van (delen van) het Project.

 • ORIO: De schenkingsfaciliteit ORIO (ontwikkelingsrelevante infrastructuur ontwikkeling).

 • Overheidsbedrijf: Een door de overheid geleide onderneming van algemeen belang.

 • Private Initiatiefnemer: Een private partij die ongevraagd een projectvoorstel (unsolicited proposal) bij het Bevoegd Gezag en/of de Centrale Overheid heeft ingediend.

 • Project: Een combinatie van inputs en activiteiten met toegevoegde waarde die een specifieke en te vermarkten output opleveren op het gebied van Publieke Infrastructuur. Een Project wordt begrensd door de kleinste, complete, productieve eenheid van Publieke Infrastructuur, fysiek en technisch geïntegreerd, die de voorgestelde investering volledig benut en waaraan alle financiële voordelen ten goede komen, die kunnen worden toegeschreven aan de investering. Een Project dient te bestaan uit de nieuwbouw en/of renovatie en/of uitbreiding van Publieke Infrastructuur en omvat zowel de ontwikkeling, de implementatie als de exploitatie daarvan.

 • Projectkosten: De kosten van de Ontwikkelingsfase, Implementatiefase en maximaal de eerste 10 jaar van de Exploitatiefase van het Project zoals omschreven in paragraaf 13 onder c, waarvan een gedeelte ter hoogte van het Schenkingspercentage in aanmerking komt voor een Schenking.

 • Projectplan: Het op basis van het Projectvoorstel uitgewerkte projectplan, op basis waarvan de implementatie en (duurzame) exploitatie van het Project van start kan gaan.

 • Projectvoorstel: Het projectvoorstel zoals dat als onderdeel van de Aanvraag door de Aanvrager is ingediend, waarin de ontwikkeling van het Project in detail en de implementatie en (duurzame) exploitatie in hoofdlijnen zijn omschreven.

 • Publieke Infrastructuur: Zaken die voorzien in diensten van algemeen belang met uitzondering van diensten op het gebied van defensie.

 • Schenking: Een schenking uit de schenkingsfaciliteit ORIO aan de Centrale Overheid van het Ontvangende Land ter vergoeding van een gedeelte van de Projectkosten.

 • Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase: Het Schenkingsarrangement voor de Implementatiefase en de Exploitatiefase zoals omschreven in paragraaf 15 en 16.

 • Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase: Het schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase zoals omschreven in paragraaf 14.

 • Schenkingsdeel: Het gedeelte van de Projectkosten ter hoogte van het Schenkingspercentage dat als Schenking zal worden uitbetaald.

 • Schenkingspercentage: Het percentage van de Projectkosten dat door middel van een Schenking in een bepaalde fase van het Project wordt vergoed.

 • Tweede Beoordeling: De beoordeling van het uitgewerkte Projectplan (doorgaans aan het eind van de ontwikkelingsfase) op dezelfde drempelcriteria en wegingcriteria waarop bij de Eerste Beoordeling het aanvankelijke Projectvoorstel is beoordeeld.

 • Uitvoeringscontract: Contract tussen Bevoegd Gezag en Opdrachtnemer voor de uitvoering van (delen van) het Project.

4. Doelstelling

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) ORIO draagt bij aan de ontwikkeling, de implementatie (bouw en/of renovatie en/of uitbreiding) en exploitatie van Publieke Infrastructuur in ontwikkelingslanden.

 • b) Ontbrekende of gebrekkige infrastructuur belemmert de groei van de economie in veel ontwikkelingslanden, terwijl economische groei een belangrijke voorwaarde is om armoede te verminderen en de millennium ontwikkelingsdoelen zoals geformuleerd door de Verenigde Naties te bereiken.

 • c) Economische groei op zich is echter niet voldoende. De armen moeten deelgenoot kunnen worden van deze groei. De maatschappelijke baten van de gerealiseerde infrastructuur dient daarom vooral de armere bevolkingsgroepen ten goede te komen.

 • d) ORIO wil betrokkenheid van het (internationale) bedrijfsleven bij de ontwikkeling en realisatie van Projecten op het gebied van Publieke Infrastructuur stimuleren om daarmee de kennis, kunde en ontwikkelkracht van de (internationale) private sector te benutten.

5. Inkoop

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) De inkoop van goederen en diensten voor een Project dat mede door een Schenking wordt gefinancierd moet voldoen aan zowel de in het Ontvangende Land geldende wet- en regelgeving als aan de ‘Good Procurement Practices’ van de OESO3.

 • b) Voor de Least Developed Countries (LDC’s) en de Heavily Indebted Poor Countries (HIPC’s) op de Landenlijst van Ontvangende Landen zullen Schenkingen worden gedaan als Ongebonden Hulp volgens de doelstellingen en principes van de OESO-DAC afspraken over de ontbinding van de hulp4. Dit betekent dat de Schenkingen voor zulke Projecten vrijelijk en volledig beschikbaar moeten zijn om goederen en diensten in te kopen in vrijwel alle hulp ontvangende landen en de OESO landen. In dit verband vereist ORIO dat de inkoop van goederen en diensten voor deze Projecten geregeld wordt door middel van een internationale aanbesteding (international competitive bidding / ICB) volgens de ‘Minimum Conditions for Effective International Competitive Bidding’ van de OESO ‘Good Procurement Practices’5.

 • c) Voor de landen op de Landenlijst die door de OESO-participanten bij de ‘Arrangement on officially supported export credits’6 op grond van hun bruto nationaal inkomen zijn uitgesloten voor gebonden hulp is hetzelfde inkoopregime van toepassing als omschreven onder b) van deze paragraaf. De landen welke dit betreft zijn opgenomen in de ‘Revised country classification 2008’ van de OESO-participanten.

 • d) Voor de landen op de Landenlijst die niet zijn genoemd onder b) of c) van deze paragraaf mag de inkoop van goederen en diensten voor het Project ook worden uitgevoerd door middel van een beperkte internationale aanbesteding (limited international bidding / LIB), een nationale aanbesteding (national competitive bidding / NCB) of door middel van directe onderhandelingen volgens de principes omschreven in de OESO ‘Good Procurement Practices’, voor zover dat voor het Project tevens is toegestaan op grond van de in het Ontvangende Land geldende en door het Bevoegd Gezag voorgeschreven wet- en regelgeving.

 • e) De Landenlijst zoals gepubliceerd op www.evd.nl/orio zal de status van een land als LDC, HIPC of uitgesloten voor gebonden hulp vermelden. De op de Landenlijst aangegeven status als LDC, HIPC of uitgesloten voor gebonden hulp zal worden aangepast, zodra de status door respectievelijk de Verenigde Naties, Wereld Bank en IMF, en de OESO-participanten wordt gewijzigd. Wanneer na de opening van een beoordelingsronde, maar vóór de aanbieding door de EVD aan de Aanvrager van het Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase, de voor het Ontvangende Land geldende status wordt gewijzigd, kan de EVD besluiten dat ook de Aanvraag c.q. het Projectvoorstel c.q. Projectplan moeten worden aangepast in lijn met de gewijzigde status van het Ontvangende Land.

6. Duurzaam Leenbeleid

[Vervallen per 28-04-2012]

ORIO volgt de OESO afspraken over duurzaam leenbeleid7. In dit verband zal de EVD i) er op toezien dat het financieringspakket voor een Project in een Ontvangend Land waarvoor de Centrale Overheid een Schenking ontvangt aan de voor het betreffende Ontvangende Land geldende minimum concessionaliteiteisen van het IMF en/of Wereld Bank voldoet en ii) verifiëren of een Project in lijn is met de leen- en ontwikkelingsplannen van het Ontvangende Land.

7. Beoordelingsprocedure

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) Beoordelingsrondes. De EVD schrijft beoordelingsrondes uit voor de beoordeling en selectie van Aanvragen. Informatie over de beoordelingsrondes is verkrijgbaar op www.evd.nl/orio.

 • b) Ontvangst en behandeling van de Aanvraag. Alleen tijdig ingediende en complete Aanvragen worden in behandeling genomen. De EVD stuurt de Aanvrager een ontvangstbevestiging van de Aanvraag en vermeldt daarin of de Aanvraag tijdig is ontvangen en of deze al of niet compleet is. Voor tijdig ingediende, maar incomplete Aanvragen krijgt de Aanvrager 14 dagen respijt om de Aanvraag aan te vullen. Indien de Aanvraag niet binnen deze termijn is gecompleteerd, wordt deze alsnog door de EVD buiten verdere behandeling gesteld en wordt dit schriftelijk door de EVD aan de Aanvrager medegedeeld.

 • c) Toetsing op formele eisen. De tijdig ingediende en complete Aanvragen worden vervolgens door de EVD getoetst aan de overige formele eisen (zie paragraaf 8). Indien een Aanvraag niet aan alle formele eisen voldoet wordt deze door de EVD buiten verdere behandeling gesteld en wordt dit schriftelijk door de EVD aan de Aanvrager medegedeeld.

 • d) Eerste Beoordeling op drempelcriteria. Aanvragen die aan de formele eisen voldoen, worden vervolgens door de EVD getoetst aan de drempelcriteria (zie paragraaf 9). Indien de toetsing op één of meer van de drempelcriteria negatief uitvalt wordt de Aanvraag door de EVD buiten verdere behandeling gesteld en wordt dit schriftelijk door de EVD aan de Aanvrager medegedeeld.

 • e) Eerste Beoordeling op wegingcriteria. Aanvragen die aan de formele eisen en drempelcriteria voldoen worden vervolgens op grond van de wegingcriteria (zie paragraaf 10) beoordeeld. Per criterium wordt een score op een schaal van 0 tot 5 toegekend, waarbij 0 = onvoldoende, 1 = voldoende, 2 = ruim voldoende, 3 = goed, 4 = zeer goed en 5 = uitmuntend. De eindscore is het gemiddelde van de scores per criterium. Indien het gemiddelde van de score op de drie impactcriteria van de wegingcriteria (paragraaf 10, a, b en c) niet minstens 1,5 bedraagt wordt de impact van de Aanvraag te licht bevonden. Indien op één van de drie kwaliteitscriteria van de wegingcriteria (paragraaf 10, d, e en f) minder dan 1 wordt gescoord dan wordt de kwaliteit van de aanvraag als onvoldoende beschouwd. In beide gevallen wordt de Aanvraag niet opgenomen in de rangschikking en komt niet in aanmerking voor selectie. De Aanvraag wordt door de EVD buiten verdere behandeling gesteld en dit wordt schriftelijk door de EVD aan de Aanvrager medegedeeld.

 • f) Rangschikking en selectie. De Aanvragen die in aanmerking komen voor selectie worden op basis van de behaalde eindscore gerangschikt van hoog naar laag. De Aanvragen worden vervolgens geselecteerd in volgorde van de rangschikking, totdat het voor de betreffende beoordelingsronde beschikbare budget niet meer toereikend is voor de in rangorde eerstvolgende nog niet geselecteerde Aanvraag.

 • g) Toelichting, verificatie en advies. De EVD kan gedurende de beoordelingsprocedure de Aanvrager om toelichting verzoeken. Aanvrager stemt ermee in dat de EVD rechtstreeks contact opneemt met de bij de Aanvraag betrokken partijen, zoals financiers, kredietverzekeraars en leveranciers. Ook kan de EVD advies inwinnen bij de Nederlandse ambassade voor het Ontvangende Land of bij externe deskundigen.

 • h) Beslistermijn. De EVD beslist binnen 3 maanden na de sluiting van een beoordelingsronde over de rangschikking en selectie van de Aanvragen. De EVD kan deze termijn één maal met maximaal 2 maanden verlengen.

 • i) Bekendmaking rangschikking en selectie. De EVD zal na de beslissing bekendmaken welke Aanvragen zijn geselecteerd. Aanvragers wier Aanvraag niet is geselecteerd zullen hierover schriftelijk door de EVD worden geïnformeerd met vermelding van de reden hiervan.

 • j) Tweede Beoordeling. Zodra een Projectvoorstel, dat onderdeel is van een geselecteerde Aanvraag, is uitgewerkt in een Projectplan (doorgaans aan het eind van de Ontwikkelingsfase, die volgt op de selectie van de Aanvraag), wordt het uitgewerkte Projectplan opnieuw op de drempelcriteria en wegingcriteria beoordeeld. Indien bij de beoordeling van het uitgewerkte Projectplan blijkt dat niet meer aan alle drempelcriteria wordt voldaan, dat de score op één of meer wegingcriteria alsnog als onvoldoende moet worden aangemerkt of dat de eindscore substantieel lager uitvalt dan bij de Eerste Beoordeling het geval was, komt het Projectplan niet in aanmerking voor een Schenking voor de Implementatie- en Exploitatiefase. Indien het Projectplan wel aan alle drempelcriteria blijkt te voldoen, voldoende scoort op de wegingcriteria en niet substantieel lager dan bij de Eerste Beoordeling, komt het Projectplan in aanmerking voor een Schenking voor de Implementatie- en Exploitatiefase.

 • k) ACORIO. Voor de Eerste Beoordeling en de Tweede Beoordeling laat de EVD zich adviseren door een externe adviescommissie, de adviescommissie voor ontwikkelingsrelevante infrastructuurontwikkeling (ACORIO). De samenstelling en de werkwijze van de commissie worden vastgesteld door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

 • l) Bekendmaking Definitieve Beoordeling. De EVD zal na de Tweede Beoordeling schriftelijk het resultaat daarvan aan de betreffende Aanvrager bekendmaken en indien het Projectplan niet in aanmerking komt voor een Schenking voor de Implementatie- en Exploitatiefase de reden hiervan vermelden.

 • m) Toelichting beoordeling. Aanvragers wier Aanvraag niet is geselecteerd dan wel wier Projectplan niet in aanmerking komt voor een Schenking voor de Implementatie- en Exploitatiefase, kunnen de EVD tot uiterlijk twee weken na ontvangst van de schriftelijke bekendmaking daarvan verzoeken om een nadere toelichting. De EVD zal binnen 4 weken na de ontvangst van dit verzoek een nadere toelichting geven.

 • n) Bemerkingen. Aanvragers kunnen hun eventuele bemerkingen over het beoordelingsproces (zowel ter zake de Eerste als de Tweede Beoordeling) schriftelijk voorleggen aan de EVD tot uiterlijk twee weken na ontvangst van de schriftelijke bekendmaking van het resultaat daarvan dan wel twee weken nadat de nadere toelichting als bedoeld onder m) is gegeven. De EVD zal binnen 4 weken na ontvangst van de eventuele bemerkingen schriftelijk hierop reageren.

 • o) Volgende beoordelingsronde. Niet geselecteerde Aanvragen kunnen in al dan niet aangepaste vorm bij een volgende beoordelingsronde opnieuw worden ingediend, waarbij zij opnieuw de volledige beoordelingsprocedure zullen doorlopen.

8. Formele eisen

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) De Aanvraag dient te worden ingediend door de Centrale Overheid.

 • b) De Aanvraag dient schriftelijk bij de EVD te worden ingediend in een verzegelde envelop onder vermelding van ORIO en van de naam, het adres en de vestigingsplaats van de Aanvrager, door middel van postverzending, koerier of uitreiking aan (de receptie van) Juliana van Stolberglaan 148, 2595 CL Den Haag, Nederland.

 • c) De Aanvraag dient in de Engelse taal te zijn opgesteld en te worden ingediend in hardcopy in viervoud (één origineel en drie kopieën) en electronisch als Word- of pdf-document. De electronische versie mag ook per e-mail worden verzonden aan ORIO@info.evd.nl.

 • d) De Aanvraag moet tijdig door de EVD zijn ontvangen. De aankondiging van de openstelling van een beoordelingsronde zal een sluitingsdatum en -uur vermelden. Het risico van vertraagde verzending is voor de Aanvrager.

 • e) De Aanvraag dient compleet, beknopt en duidelijk te zijn, zodanig dat het voor de EVD mogelijk is om de waarde en reikwijdte van Aanvragen en Projecten te beoordelen. Dat wil zeggen dat het voor de betreffende beoordelingsronde vastgestelde aanvraagformulier (verkrijgbaar op www.evd.nl/orio) en alle daarbij behorende bijlagen volledig zijn ingevuld, ondertekend en geparafeerd, waar dat wordt gevraagd, door de juiste en daartoe bevoegde personen en dat alle daarin opgenomen onderwerpen en vragen helder worden geadresseerd.

9. Drempelcriteria

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) Reikwijdte / Landenlijst. De Aanvraag moet betrekking hebben op Projecten op het gebied van Publieke Infrastructuur in een land dat voorkomt op de Landenlijst. De Aanvraag moet voldoen aan c.q. in lijn zijn met de voor het Ontvangende Land op de Landenlijst aangegeven sectoren, het Schenkingspercentage en de status als LDC, HIPC of als zijnde uitgesloten voor gebonden hulp. De Landenlijst wordt gepubliceerd op www.evd.nl/orio en zal bij de opening van iedere beoordelingsronde opnieuw worden vastgesteld.

  De Landenlijst zoals bij de opening van de beoordelingsronde gepubliceerd blijft voor de Aanvragen, die voor de betreffende beoordelingsronde zijn ingediend, geldig voor de in de Aanvraag omschreven Projecten, tenzij en voor zover sprake is van één van de hierna genoemde gevallen:

  • i) een land kan tussentijds van de Landenlijst worden verwijderd ingeval van een aanwijzing van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan de EVD;

  • ii) de op de Landenlijst voor een land aangegeven status kan tussentijds worden aangepast, indien de status van het betreffende land door de Verenigde Naties en/of het IMF en/of de Wereldbank en/of de OESO-participanten wordt gewijzigd (zie paragraaf 5 onder e);

  • iii) de op de Landenlijst voor een land aangegeven Schenkingspercentages kunnen tussentijds worden aangepast indien de voor het land geldende concessionaliteitseisen worden gewijzigd door het IMF en/of de Wereldbank (zie paragraaf 13 onder a).

 • b) Levenscyclus. Een Projectvoorstel dient de gehele (resterende) levenscyclus van de betreffende Publieke Infrastructuur te behandelen en dus de ontwikkeling, de implementatie en de (duurzame) exploitatie te omschrijven.

 • c) Maximum en minimum Projectkosten. De Projectkosten bedragen maximaal € 60 miljoen en minimaal € 2 miljoen per Aanvraag. Een Project mag niet worden gesplitst in meerdere Aanvragen om daarmee het maximum te omzeilen. Andersom mag een Aanvraag meerdere Projecten bevatten, indien er sprake is van duidelijke onderlinge samenhang in aanpak en uitvoering.

 • d) Commercieel niet haalbaar. Een Project mag niet commercieel haalbaar zijn. Aangenomen wordt dat een Project commercieel niet haalbaar is als het, zonder de Schenking, bij een geëigende prijsstelling gebaseerd op marktprincipes binnen 10 jaar (12 jaar voor energieopwekkende Projecten) onvoldoende cashflow genereert om de kosten van beheer en onderhoud en de lasten (rente + aflossing) van verstrekte financiering te dekken. Dit betekent dat de geaccumuleerde cashflow in jaar 10 (12 voor energieopwekkende Projecten) negatief moet zijn. De Aanvrager moet dit aantonen met behulp van een standaard rekenmodel (verkrijgbaar op www.evd.nl/orio), voor de Eerste Beoordeling op basis van voorlopige cijfers en kengetallen en voor de Tweede Beoordeling (na de ontwikkelingsfase) op basis van goed onderbouwde cijfers.

  De toetsing van de commerciële haalbaarheid wordt uitgevoerd overeenkomstig de ‘Ex ante guidance for tied aid’8 (verkrijgbaar op www.evd.nl/orio). Ook Projecten die voldoen aan de hierin aangegeven algemene karakteristieken en die de OESO-procedures voor notificatie en/of consultatie met succes hebben doorlopen worden geacht commercieel niet haalbaar te zijn.

 • e) Financieel haalbaar. Een Project moet tijdens de gehele levenscyclus (‘life cycle’) voldoende cashflow genereren (bestaande uit de Schenking, eigen inkomsten en/of overheidsbijdragen) om de kosten van beheer en onderhoud en de lasten (rente + aflossing) van de voor de investering verstrekte financiering te dekken. Hierbij wordt gekeken naar de geaccumuleerde cashflow aan het eind van de technische of economische levensduur van het Project. De Aanvrager moet dit aantonen met behulp van een standaard rekenmodel (verkrijgbaar op www.evd.nl/orio), voor de Eerste Beoordeling op basis van voorlopige cijfers en kengetallen, voor de Tweede Beoordeling op basis van goed onderbouwde cijfers. Voor zover voor de financiële haalbaarheid een overheidbijdrage nodig is, dient de Aanvraag een intentieverklaring van de Centrale Overheid te bevatten voor de betaling daarvan.

 • f) Duurzaam leenbeleid. De financiële paragraaf van een Projectvoorstel dan wel het uitgewerkte Projectplan dient aan te tonen dat i) de financiering van het Project voldoet aan de voor het Ontvangende Land geldende minimum concessionaliteiteisen van het IMF en/of Wereldbank9 en ii) het Project in lijn is met de leen- en ontwikkelingsplannen van het Ontvangende Land.

 • g) Inkoop. De voor een Project te volgen inkoopprocedure moet voldoen aan de bepalingen zoals omschreven in paragraaf 5.

 • h) Ervaring. De in een Projectvoorstel voor de Ontwikkelingsfase genoemde partijen beschikken over de nodige kennis en ervaring om het Project succesvol te ontwikkelen en te implementeren. Dit dient onderbouwd te worden met track records en projectreferenties van niet ouder dan 5 jaar (gerekend vanaf de opening van de beoordelingsronde).

10. Wegingcriteria

[Vervallen per 28-04-2012]

ORIO draagt bij aan de realisatie van Publieke Infrastructuur die een duurzame impact heeft op de economische groei en op de ontwikkeling van de private sector in het Ontvangende Land met voldoende spin-off naar de armen. Dit wordt beoordeeld op basis van de impactcriteria a t/m c. Naast de beoordeling van de impact wordt de Aanvraag ook beoordeeld op basis van de kwaliteitscriteria d t/m f.

 • a) De mate waarin een Project bijdraagt aan de economische groei.

  Bij de economische groei wordt gekeken naar de duurzame macro-economische baten (versus kosten) die direct voortvloeien uit het Project en terecht komen in het Ontvangende Land.

 • b) De mate waarin een Project bijdraagt aan de ontwikkeling van de private sector.

  Hierbij wordt gekeken in welke mate het lokale midden en kleinbedrijf (MKB) als gevolg van het Project wordt versterkt en in hoeverre er als gevolg van het Project nieuwe bedrijven ontstaan en/of duurzame arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Door het Project kan de lokale productiviteit worden verhoogd en kunnen producenten betere toegang tot (nieuwe) markten krijgen. Het ondernemingsklimaat kan door het Project worden versterkt.

 • c) De mate waarin de ontwikkelingen pro-poor gericht zijn.

  Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin de armere bevolkingsgroepen profiteren van de maatschappelijke baten die voortvloeien uit een Project. Het kan daarbij gaan om, in verhouding tot de investering:

  • Het aantal armen dat toegang krijgt tot schoon drinkwater;

  • Het aantal armen dat toegang krijgt tot sanitaire voorzieningen;

  • Het aantal armen dat toegang krijgt tot geïrrigeerde landbouw;

  • Het aantal armen dat toegang krijgt tot betrouwbare energievoorziening;

  • Het aantal armen waarvan de mobiliteit sterk toeneemt door toegang tot transportmogelijkheden;

  • Het aantal armen dat toegang krijgt tot telecomdiensten;

  • Het aantal armen dat toegang krijgt tot gezondheidszorg;

  • Het aantal armen dat toegang krijgt tot onderwijs.

 • d) Haalbaarheid en duurzaamheid. Hierbij wordt gekeken naar:

  • De gedegenheid en logica van de voorgestelde aanpak in de verschillende fasen van een Project en de mate waarin deze aanpak de kans van slagen van het Project bevordert en de duurzaamheid borgt.

  • De contractsvorm. Daarbij geldt dat een geïntegreerde contractsvorm in beginsel hoger wordt gewaardeerd dan een traditionele contractstructuur, waarin ontwerp, implementatie en exploitatie apart worden gecontracteerd.

  • De passendheid van de voorgestelde technologie in de lokale context en structuren.

  • De aanwezige en door een Project verder te ontwikkelen capaciteit van het Bevoegd Gezag om zijn in de Aanvraag voorziene rol in de verschillende fasen van het Project te realiseren.

  • De mate waarin de voor een Project essentiële institutionele, bestuurlijke, financiële en juridische omgevingsfactoren zijn geregeld.

  • Het projectgebonden risicoprofiel, waarbij Projectvoorstellen met een hoog afbreukrisico en/of met moeilijk te beheersen risico’s lager scoren.

 • e) Sociale en milieueffecten van een Project. Hierbij wordt beoordeeld hoe in het Project met een aantal MVO-aspecten wordt omgegaan. Het kan daarbij gaan om arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, gender issues, de omgang met afval en gevaarlijke stoffen, energieverbruik, CO2 uitstoot en bestrijding klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, en andere sociale en milieueffecten die het Project teweeg brengt. Deze beoordeling wordt gebaseerd op de IFC Performance Standards en de OESO Common Approaches on the Environment and Officially Supported Export Credits (beide te verkrijgen via www.evd.nl/orio).

 • f) MKB-relevantie. ORIO wil relevant en toegankelijk zijn voor het midden en kleinbedrijf (MKB). De mate waarin het MKB deelneemt en/of betrokken wordt bij de implementatie en het beheer van een Project weegt daarom mee in de toetsing van de aanvraag.

11. Hardheidsclausule sectoren

[Vervallen per 28-04-2012]

In afwijking van het gestelde in paragraaf 9 onder a. kan een Aanvraag met een Project buiten de voor het Ontvangende Land geldende prioritaire sectoren bij uitzondering in beoordeling worden genomen, indien het een uitzonderlijk ontwikkelingsrelevant Project betreft. Indien de Aanvrager een beroep op deze uitzondering wil doen. dient hij een verklaring aan het aanvraagformulier toe te voegen waarin aannemelijk gemaakt wordt dat het een uitzonderlijk ontwikkelingsrelevant Project betreft. Tevens dient in dat geval een advies van de Nederlandse ambassade voor het Ontvangende Land bijgevoegd te zijn, dat de Aanvraag ondersteunt. Een dergelijke Aanvraag dient voor het betreffende Project bij de beoordeling een gemiddelde score van ten minste een 3,0 op de drie impactcriteria van de wegingcriteria (paragraaf 10, a, b en c) te behalen, anders wordt de Aanvraag alsnog buiten verdere behandeling gesteld .

12. Private initiatieven

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) Ruimte voor private initiatieven. De schenkingsfaciliteit ORIO wil betrokkenheid van het (internationale) bedrijfsleven bij het ontwikkelen en realiseren van infrastructurele projecten stimuleren, om daarmee de kennis, kunde en ontwikkelkracht van de private sector te benutten. Daarom verwelkomt ORIO Aanvragen die voortkomen uit initiatieven van private partijen richting de (lokale) overheid. De Centrale Overheid c.q. het Bevoegd Gezag kan in dat geval het Projectvoorstel samen met de Private Initiatiefnemer opstellen en/of uitwerken. De Aanvraag dient echter altijd door de Centrale Overheid te worden ingediend en niet door de Private Initiatiefnemer.

 • b) Inkoopproces. De betrokkenheid van een Private Initiatiefnemer bij het opstellen of uitwerken van het Projectvoorstel dient door de Aanvrager en de Private Initiatiefnemer zorgvuldig te worden afgestemd op de eisen die gelden voor het inkoopproces zoals omschreven in paragraaf 5. Dat is een kwestie van maatwerk. Een en ander zal moeten worden uitgewerkt afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van het betreffende Project en de daarop van toepassing zijnde voorschriften en de wetgeving in het Ontvangende Land.

 • c) Good Procurement Practices. Voor de toepassing van de ‘Good Procurement Practices’ van de OESO10 moet voor de inkoop van goederen en diensten voor het Project onderscheid worden gemaakt tussen i) de situatie dat tussen het Bevoegd Gezag en de Opdrachtnemer directe onderhandelingen zijn toegestaan en ii) de situatie dat voor de selectie van de Opdrachtnemer een vorm van aanbesteding is voorgeschreven. Los van dit onderscheid zal EVD in alle gevallen erop toezien dat sprake is van een efficiënt, eerlijk en transparant proces.

  • Ad i) Directe onderhandelingen. Indien sprake is van directe onderhandelingen zal door de EVD worden getoetst of de prijzen marktconform zijn en of de overige voorwaarden en condities in lijn zijn met goed commercieel gebruik in de betreffende sector. Tevens worden alle Projectkosten in de Projectplannen getoetst op nut en noodzaak. Zie paragraaf 13 onder c.

  • Ad ii) Aanbesteding. Indien sprake is van een vorm van aanbesteding zoals international competitive bidding (ICB), limited international bidding (LIB) of national competitive bidding (NCB) zal EVD erop toezien dat de gelijke behandeling c.q. gelijke kansen van gegadigden gewaarborgd zijn. Volgens de ‘Good Procurement Practices’ van de OESO11 en de daarin opgenomen ‘Minimum Conditions for Effective International Competitive Bidding’ is de betrokkenheid van een Private Initiatiefnemer in de voorfase op zichzelf niet verboden, zolang bij de daaropvolgende aanbesteding maar sprake is van een gelijke kans voor alle gegadigden om hun biedingen uit te brengen zodanig dat het Bevoegd Gezag deze objectief kan vergelijken om de optimale aanbieding vast te stellen. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle informatie over het Project die de Private Initiatiefnemer tijdens de voorbereiding van het Project van de Centrale Overheid c.q. het Bevoegd Gezag heeft verkregen of in opdracht van de Centrale Overheid c.q. het Bevoegd Gezag heeft ontwikkeld, ter beschikking moet worden gesteld aan de andere gegadigden voor de aanbesteding. Tevens zullen de termijnen voor de aanbesteding zodanig zijn dat andere gegadigden die niet bij de voorbereiding waren betrokken voldoende tijd hebben om een goede aanbieding op te stellen. Tot slot zal de EVD erop toezien dat de omschrijving van de functionele of technische eisen niet door de Private Initiatiefnemer, maar door een onafhankelijke derde wordt opgesteld.

 • d) Bescherming know how bij aanbesteding. ORIO onderkent het belang van Private Initiatiefnemers dat door hen voorgestelde oplossingen voor een Project ingeval van een aanbesteding kunnen worden beschermd. De Private Initiatiefnemer zal immers willen voorkomen dat andere gegadigden bij de aanbesteding van het Project kunnen profiteren van een door de Private Initiatiefnemer ontwikkelde oplossing voor het Project. Dit kan grosso modo op twee manieren worden voorkomen: i) door de behoeftestelling voor de aanbesteding ruim te omschrijven en ii) door de Private Initiatiefnemer een licentie te laten verlenen.

  • Ad i) Door de behoeftestelling (functionele en technische eisen voor het Project) voor de aanbesteding zodanig ruim te omschrijven dat de oplossing van de Private Initiatiefnemer er wel in past, maar er niet door wordt prijsgegeven, worden andere gegadigden gedwongen voor de aanbesteding hun eigen oplossingen te ontwikkelen. ORIO ondersteunt een dergelijke aanpak ter bescherming van de door een Private Initiatiefnemers ontwikkelde oplossing. Dit moet echter worden onderscheiden van oplossingen die door een private partij in opdracht van de Centrale Overheid c.q. het Bevoegd Gezag zijn ontwikkeld. Dergelijke oplossingen dienen ter beschikking te worden gesteld van alle gegadigden bij de aanbesteding.

  • Ad ii) Een andere mogelijkheid voor de bescherming van de door de Private Initiatiefnemer ontwikkelde know how is uiteraard een door de Private Initiatiefnemer aan het Bevoegd Gezag te verstrekken licentie, die ook geldt ingeval van gunning van de opdracht aan een andere gegadigde.

 • e) Verklaring intellectuele eigendom. Voor zover voor de uitvoering van het Project een licentie van de Private Initiatiefnemer vereist is, dient deze te verklaren bereid te zijn deze ook aan het Bevoegd Gezag te verlenen ingeval een aanbesteding zou leiden tot een andere uitvoerende partij dan de Private Initiatiefnemer. Tevens dient de Private Initiatiefnemer het Bevoegd Gezag, en een eventuele andere uitvoerende partij, te vrijwaren tegen inbreuk op rechten van derden door het gebruik van de door de Private Initiatiefnemer voorgestelde oplossing.

13. Financiering

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) Schenking. ORIO kan een bepaald percentage van de Projectkosten financieren door middel van een Schenking. Voor de hoogte van het Schenkingspercentage wordt een onderscheid gemaakt tussen de Ontwikkelingsfase en de Implementatie- en Exploitatiefase. Voor de Ontwikkelingsfase geldt een Schenkingspercentage van 100% voor Projecten in de LDC’s en de HIPC’s en van 50% voor Projecten in andere Ontvangende Landen. Voor de Implementatiefase en de Exploitatiefase geldt het Schenkingspercentage zoals voor het Ontvangende Land is aangegeven op de Landenlijst. Wanneer na de opening van een beoordelingsronde maar vóór de aanbieding door de EVD aan de Aanvrager van het Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase, de voor het Ontvangende Land geldende minimum concessionaliteiteisen van het IMF en/of de Wereld Bank12 worden gewijzigd, kan de EVD ook het schenkingspercentage aanpassen in lijn met de wijziging van de minimum concessionaliteitseis.

 • b) Restfinanciering. Het arrangeren van financiering voor een Project in aanvulling op de Schenking, de restfinanciering, is de verantwoordelijkheid van de Centrale Overheid c.q. het Bevoegd Gezag.

 • c) Projectkosten. De Projectkosten bestaan uit de door het Bevoegd Gezag te maken in- en externe kosten voor de Ontwikkelingsfase, de Implementatiefase en maximaal de eerste 10 jaar van de Exploitatiefase van een Project, maar zijn beperkt tot de kostensoorten die hieronder zijn opgesomd:

  Voor de Ontwikkelings- en Implementatiefase:

  • Kosten van haalbaarheidstudies, effectrapportages en onderzoeken.

  • Kosten voor het opstellen van ontwerpen, specificaties en contract- en aanbestedingsdocumenten;

  • Kosten voor juridische diensten, administratie- en accountantsdiensten, inkoopdiensten, opleiding, projectmanagement en audits;

  • Kosten van de bouw, uitbreiding of de renovatie van voorzieningen met inbegrip van kapitaalgoederen, die onderdeel zijn van het Project;

  • Financieringskosten, zoals bank- en verzekeringskosten. Een gedetailleerde lijst van financieringskosten die in aanmerking komen als onderdeel van de Projectkosten is verkrijgbaar op www.evd.nl/orio.

  • Opslagen voor onvoorzien, risico’s en winst.

  • Kosten van verwerving of huur/leasing van gronden ten behoeve van het Project kunnen niet als Projectkosten worden opgevoerd.

  Voor maximaal de eerste 10 jaar van de Exploitatiefase:

  • Kosten van opleiding, projectmanagement, onderhoud (met uitzondering van interne personeelskosten), testen/onderzoeken en monitoring;

  De Projectkosten zullen door de EVD worden getoetst op marktconformiteit. De aan de Projectkosten ten grondslag liggende activiteiten en inkoop van goederen en diensten zullen door de EVD worden getoetst op nut en noodzaak in relatie tot het Project.

 • d) Belastingvrijstelling. Het Bevoegd Gezag, de Centrale Overheid en eventuele andere betrokken autoriteiten kunnen een Project en de inkoop van de voor het Project benodigde goederen en diensten vrijstellen van alle belastingen, invoerrechten en heffingen in het Ontvangende Land.

 • e) Valuta. De Schenking zal worden verstrekt in euro’s. Indien voor het Uitvoeringscontract een andere munteenheid is gekozen, zal de wisselkoers worden vastgesteld op de dag, dat het op het betreffende Uitvoeringscontract van toepassing zijnde Schenkingsarrangement door de EVD wordt aangeboden of dat het door de EVD wordt ondertekend, indien dat later is.

 • f) Toekenning. De EVD is nooit verplicht om een Schenking toe te kennen.

 • g) Intrekking / terugvordering. Een Schenking kan worden ingetrokken, stopgezet of teruggevorderd in de gevallen die zijn aangegeven in het betreffende Schenkingsarrangement en in ieder geval indien sprake blijkt te zijn van i) betrokkenheid van de gegadigde, die wordt voorgedragen voor gunning van de uitvoering van (onderdelen van) een Project, bij corrupte of frauduleuze praktijken, bedreiging of verboden prijsafspraken en ii) betrokkenheid van een vertegenwoordiger van het Bevoegd Gezag of de Centrale Overheid in corrupte of frauduleuze praktijken, bedreiging of verboden prijsafspraken in relatie tot de inkoop of de uitvoering van (onderdelen van) een Project zonder dat het Bevoegd Gezag of de Centrale Overheid naar het oordeel van de EVD tijdig en adequaat heeft ingegrepen om de situatie op te lossen.

 • h) Schenkingsarrangement. De Schenking wordt vastgelegd in een Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase en een Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase.

14. Ontwikkelingsfase

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase. Nadat een Aanvraag is geselecteerd, zal de EVD een aanbieding doen om een Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase te sluiten met de Aanvrager. Dit arrangement zal in detail de Ontwikkelingsfase regelen en in hoofdlijn de daaropvolgende fasen van een Project, te weten de Implementatiefase en de Exploitatiefase.

 • b) Beschrijving Ontwikkelingsfase. Voor de Ontwikkelingsfase zal het Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase met als uitgangspunt het Projectvoorstel i) de output formuleren die als resultaat van de Ontwikkelingsfase door of in opdracht van het Bevoegd Gezag moet worden opgeleverd, ii) de eisen waaraan deze output zal moeten voldoen, iii) de wijze waarop dit door de EVD zal worden getoetst en iv) de voorwaarden en bepalingen voor de Schenking voor de Ontwikkelingsfase:

  • i) Output Ontwikkelingsfase. De output zal in principe worden omschreven in termen van een uitgewerkt Projectplan met als onderdelen onder meer een beschrijving van de projectorganisatie, een planning, een detailontwerp, een milieu- en sociaaleconomische effectrapportage, onderzoeksrapporten, een cashflowanalyse, een financieringsplan, een inkoopplan, een implementatieplan en een exploitatieplan.

  • ii) Eisen voor de output. De eisen waaraan het uitgewerkte Projectplan zal moeten voldoen zijn gebaseerd op de informatie en de schattingen, die de Aanvrager in het Projectvoorstel heeft aangeleverd. Met andere woorden het Projectplan zal in de eerste plaats de in het Projectvoorstel gegeven informatie en inschattingen moeten bevestigen en aantonen dat de verwachtingen die met het Projectvoorstel zijn gewekt ook bij de uitwerking standhouden.

  • iii) Beoordeling output. Het uitgewerkte Projectplan zal door de EVD worden beoordeeld aan de hand van dezelfde criteria waaraan het Projectvoorstel is beoordeeld bij de beoordelingsronde die tot de selectie van de betreffende Aanvraag heeft geleid. De beoordeling van het uitgewerkte Projectplan heet Tweede Beoordeling. Zie daarvoor ook paragraaf 7 Beoordelingsprocedure onder j. Voorts kunnen in het Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase tussentijdse toetsingen worden voorgeschreven voor onderdelen die zo bepalend zijn voor de haalbaarheid van een Project, dat de EVD hierover eerst een oordeel wenst te verkrijgen, voordat wordt besloten over de Schenking voor de overige onderdelen van de ontwikkeling van het Project.

  • iv) Schenking Ontwikkelingsfase. ORIO zal bijdragen aan de kosten van de Ontwikkelingsfase in de vorm van een Schenking. Ook de kosten van de Ontwikkelingsfase behoren immers tot de Projectkosten. De kosten van de Ontwikkelingsfase zullen, evenals geldt voor alle Projectkosten, worden getoetst op marktconformiteit en op nut en noodzaak in relatie tot het Project. Uitbetaling van de Schenking zal plaatsvinden per onderdeel van de geformuleerde output na oplevering daarvan aan of door het Bevoegd Gezag, indien het betreffende onderdeel op zichzelf voldoet aan gebruikelijke kwaliteitseisen. Uitbetaling is niet afhankelijk van de Tweede Beoordeling van het Projectplan of van het betreffende onderdeel, en kan desgewenst, indien gevraagd door Begunstigde, rechtstreeks plaatsvinden aan de partij die het betreffende onderdeel heeft opgeleverd.

 • c) Beschrijving Implementatie- en Exploitatiefase. Het Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase zal in hoofdlijnen de stappen omschrijven die gezet moeten worden om na een succesvolle afronding van de Ontwikkelingsfase over te kunnen gaan tot implementatie en exploitatie van het Project. Deze stappen bestaan uit i) aanbieding EVD om een Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase te sluiten met de Centrale Overheid, ii) verkrijgen financieringstoezeggingen, iii) uitvoering van het goedgekeurde inkoopplan, iv) gunning opdracht aan de Opdrachtnemer, v) uitvoering goedgekeurde implementatieplan, vi) oplevering Project en vii) start exploitatie. Zie voor de Implementatiefase en Exploitatiefase verder bij paragraaf 15 en 16.

 • d) Geïntegreerde contracten. Indien de Aanvrager heeft voorgesteld om het Project uit te voeren door middel van een geïntegreerde contractsvorm waarin ontwerp, implementatie en/of exploitatie worden gecombineerd, zal in de Ontwikkelingsfase geen detailontwerp worden uitgewerkt, maar in plaats daarvan een programma van functionele eisen. Omdat de Opdrachtnemer vervolgens zowel het ontwerp als de implementatie en eventueel de exploitatie ter hand zal nemen, zal na de Ontwikkelingsfase sprake zijn van een Schenkingsarrangement dat zowel het ontwerp als de implementatie en de exploitatie regelt.

15. Implementatiefase

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase. Er komt één schenkingsarrangement voor zowel de Implementatie- als de Exploitatiefase. Indien bij de Tweede Beoordeling is vastgesteld dat het Projectplan in aanmerking komt voor een Schenking voor de Implementatie- en Exploitatiefase, zal de EVD een aanbieding doen om een Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase te sluiten met de Aanvrager. Het Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase zal (in detail) de Implementatiefase (en de Exploitatiefase) regelen.

 • b) Beschrijving Implementatiefase. Het Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase zal met als uitgangspunt het goedgekeurde Projectplan i) de voorwaarden voor uitbetaling van de Schenking voor de implementatie van het Project en eventuele terugvordering daarvan omschrijven, alsmede ii) het verkrijgen van financieringstoezeggingen voor de restfinanciering, iii) de uitvoering van het vastgestelde inkoopplan, iv) de gunning van opdrachten aan de Opdrachtnemer, v) de uitvoering van het vastgestelde implementatieplan en vi) de (eind)oplevering van het Project:

  • i) Uitbetaling van de Schenking. Betaling van de Schenking vindt plaats, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Uitvoeringscontract, als vooruitbetaling of per deeloplevering op basis van documenten, die aantonen dat de betreffende Opdrachtnemer de betreffende prestaties conform de eisen van het Uitvoeringscontract heeft geleverd (prestatieverklaring) met dien verstande dat betaling van het Schenkingsdeel over de financieringskosten doorgaans niet gekoppeld is aan een prestatieverklaring. Daarbij zal het voor het totale Project geldende Schenkingspercentage ook van toepassing zijn op de vooruitbetaling of de termijn voor de betreffende deeloplevering c.q. de financieringskosten. Doorgaans zal EVD bedingen dat zij een verklaring van geen bezwaar kan afgeven met betrekking tot de aanstelling van de (onafhankelijke) engineer of employers representative die op basis van het Uitvoeringscontract de prestatieverklaringen zal afgeven en dat de EVD het Schenkingsdeel rechtstreeks aan de Opdrachtnemer zal uitbetalen op vertoon aan de EVD van de betreffende prestatieverklaringen en de andere voor de uitbetaling voorgeschreven documenten. De EVD zal voorafgaand aan de uitbetaling de betalingsdocumenten controleren op basis van de betalingscondities van het Uitvoeringscontract. Hoewel de Schenking formeel wordt verstrekt aan de Centrale Overheid, zal de uitbetaling in dat geval rechtstreeks door de EVD aan de Opdrachtnemer plaatsvinden.

   Vooruitbetaling. Een vooruitbetaling van de Schenking is slechts mogelijk bij de start van het Uitvoeringscontract tot maximaal 15% van de voor het Uitvoeringscontract te betalen Schenking. De EVD kan daarvoor zekerheden vragen van de Opdrachtnemer en/of de Begunstigde.

   Terugvordering van de Schenking. Het arrangement kan bepalen dat in geval om wat voor redenen dan ook ten onrechte aan de Opdrachtnemer is uitbetaald de Begunstigde haar terugvorderingrechten op de Opdrachtnemer uit hoofde van het Uitvoeringscontract aan de EVD zal overdragen.

  • ii) Financieringstoezeggingen. Met het door hen geaccordeerde Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en de Exploitatiefase kunnen de Centrale Overheid en het Bevoegd Gezag een start maken met het verkrijgen van financieringstoezeggingen van de betrokken financiers voor hun aandeel in de restfinanciering verkrijgen.

  • iii) Uitvoering inkoopplan. Zodra voldoende uitzicht bestaat op het verkrijgen van financiering, kan worden overgegaan tot de uitvoering van het inkoopplan door het Bevoegd Gezag. Dit zal inhouden dat (indien van toepassing) een inkoopadviseur (‘transaction advisor’) wordt ingeschakeld, vervolgens de aanbestedingsdocumenten en bijbehorende contracten zullen worden opgesteld c.q. uitgewerkt en tot slot de van toepassing zijnde aanbestedingsprocedure dan wel onderhandelingsprocedure van start kan gaan. Het inkoopplan zal naast de te volgen aanbestedings- of onderhandelingsprocedure ook de contractsvorm voor het Uitvoeringscontract en de daaraan te stellen eisen omschrijven. Doorgaans zal de EVD bedingen dat de aanbestedingsdocumenten (indien van toepassing) en de Uitvoeringscontracten door de EVD worden getoetst en dat eerst na een door de EVD afgegeven verklaring van geen bezwaar de aanbestedingsprocedure dan wel de onderhandelingsprocedure van start kunnen gaan.

  • iv) Gunning opdracht. Indien de aanbestedingsprocedure heeft geleid tot een voor het Bevoegd Gezag acceptabele bieding dan wel de contractonderhandelingen hebben geleid tot overeenstemming tussen Bevoegd Gezag en de Opdrachtnemer, zal het resultaat aan de EVD worden voorgelegd om een verklaring van geen bezwaar voor de gunning af te geven. Tevens zullen de overige financiers een definitieve financieringsovereenkomst moeten aanbieden en indien van toepassing de kredietverzekeraar de polis.

  • v) Uitvoering implementatieplan. Nadat de opdracht is gegund kan het goedgekeurde implementatieplan van start gaan. Het implementatieplan zal onder meer bepalen hoe het toezicht op de implementatie wordt geregeld. In veel gevallen zal het toezicht op grond van het Uitvoeringscontract worden uitgeoefend door een (onafhankelijke) engineer of employers representative, die zal rapporteren aan het Bevoegd Gezag en aan de EVD (en de andere financiers).

  • vi) Oplevering Project. De eindoplevering van het Project is het sluitstuk van de Implementatiefase. Indien door middel van prestatieverklaringen overeenkomstig het Uitvoeringscontract is aangetoond dat het Project conform de eisen van het Uitvoeringscontract is opgeleverd, zal de EVD een verklaring van geen bezwaar afgeven met betrekking tot de eindoplevering. Deze verklaring is één van de voorwaarden voor de uitbetaling van een Schenking in de Exploitatiefase.

16. Exploitatiefase

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) Schenkingsarrangement. De Exploitatiefase is reeds geregeld in het al eerder afgesloten Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase. Hierin staan de voorwaarden en bepalingen voor de uitbetaling van de Schenking voor ten hoogste de eerste 10 jaren van de Exploitatiefase van het Project.

 • b) Start Exploitatiefase. Nadat de eindoplevering van het Project heeft plaatsgevonden en de EVD daarvoor een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven, kan de Exploitatiefase van het Project van start gaan. Een belangrijke voorwaarde voor de uitbetaling van de Schenking bestaat uit het volgen van een vooraf vastgesteld (en desgewenst periodiek bij te stellen) beheer- en onderhoudsplan. Hierin kunnen periodieke toetsingen worden opgenomen, waaraan periodieke betalingen zijn gekoppeld. Deze toetsingen worden in principe uitgevoerd door een (onafhankelijke) engineer of employers representative. Over de aanstelling van deze partij zal de EVD een verklaring van geen bezwaar afgeven.

 • c) Geïntegreerde contracten. Hoewel de Implementatiefase en de Exploitatiefase worden geregeld in één gecombineerd Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase, betekent dat niet zonder meer dat ook de uitvoering in één geïntegreerd contract voor de Implementatie- en Exploitatiefase moet worden geregeld. Of de uitvoering van de Implementatiefase en de Exploitatiefase al of niet in een geïntegreerd contract wordt aanbesteed of uitbesteed zal afhangen van de feitelijke omstandigheden van het Project en de voorkeur en capaciteit van de betrokken partijen en dient te worden onderbouwd in het inkoopplan als onderdeel van het Projectplan.

17. Aansprakelijkheid

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) EVD dan wel de Nederlandse Staat aanvaardt in het kader van de ORIO schenkingsfaciliteit geen enkele aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, als gevolg van (gebrekkige) kwaliteit, (onvoldoende) voortgang of het falen van (delen van) het Project, behoudens wat betreft aansprakelijk uit hoofde van bij de Staat (her)verzekerde risico’s.

 • b) EVD keurt geen activiteiten of documenten goed, maar geeft slechts in voorkomende gevallen een verklaring van geen bezwaar af. Acceptatie door de EVD van activiteiten en documenten met betrekking tot het Project door middel van een dergelijke verklaring heeft slechts een betekenis in relatie tot de verstrekking van de Schenking. De EVD dan wel de Nederlandse Staat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, als gevolg van de (gebrekkige)kwaliteit van door de EVD in het kader van de uitvoering van ORIO geaccepteerde activiteiten of documenten.

18. Geschillen

[Vervallen per 28-04-2012]

Indien enig geschil ontstaat tussen enerzijds de EVD en anderzijds de Centrale Overheid met betrekking tot de interpretatie, toepassing of implementatie van de schenkingsfaciliteit ORIO, een Schenkingsarrangement, of ieder ander arrangement dat hieruit mocht zijn voortgekomen, dat niet in der minne kan worden opgelost, en niet kan worden opgevat als een bemerking over het beoordelingsproces in de zin van paragraaf 7 onder n), kan elk der partijen de wederpartij uitnodigen tot beslechting van het geschil onder de ‘Permanent Court of Arbitration Optional Conciliation Rules’, zoals die gelden ten tijde van de datum van de Aanvraag of van het betreffende Schenkingsarrangement. Het aantal bemiddelaars wordt bepaald op drie.

19. Vertrouwelijkheid

[Vervallen per 28-04-2012]

Alle informatie met betrekking tot de Aanvraag, de beoordeling daarvan en de eventuele verstrekking van een Schenking, waarvan het vertrouwelijk karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, zal door de EVD en de betreffende Aanvrager strikt vertrouwelijk worden behandeld, tenzij en voor zover de mededeling daarvan voortvloeit uit een wettelijk voorschrift of bestuurlijke verplichting in Nederland of in het Ontvangende Land, of uit de normale taakuitoefening.

20. Geldigheid en rangorde documenten

[Vervallen per 28-04-2012]

 • a) Indien in deze beleidsregels wordt verwezen naar documenten waarin internationale afspraken zijn vastgelegd, waarvan na de inwerkingtreding van deze regeling één of meer nieuwere versies zijn vastgesteld, is in beginsel voor ORIO steeds de meest recente versie van toepassing, voor zover deze ook door de Nederlandse Staat is geaccordeerd. Een lijst van de meest recente voor ORIO van toepassing zijnde versies van deze documenten wordt bijgehouden op www.evd.nl/orio.

 • b) In geval van strijdigheid tussen de op een Schenking van toepassing zijnde documenten prevaleert het document in de volgende rangorde:

  • 1. Schenkingsarrangement van de meest recente datum;

  • 2. Schenkingsarrangement van een eerdere datum;

  • 3. Beleidsregels Schenkingsfacilteit ORIO, de Nederlandse tekst

  • 4. Beleidsregels Schenkingsfacilteit ORIO, de niet-Nederlandse tekst

  • 5. Documenten zoals in de zin van a. van deze paragraaf.

21. Notificatie

[Vervallen per 28-04-2012]

De Aanvrager dient haar volledige medewerking te verlenen aan de notificatieverplichtingen bij de OESO die rusten op de Nederlandse Staat in het kader van de DAC, de Arrangement on Officially Supported Export Credits, de Common Approaches on the Environment and Officially Supported Export Credits en de United ODA Credits Transparency Agreement en tijdig alle daartoe benodigde informatie aan de EVD te verschaffen. Dit houdt tevens in dat de Aanvrager c.q. het Bevoegd Gezag dezelfde verplichting ook oplegt aan de door haar in te schakelen Opdrachtnemers c.q. Private Initiatiefnemers voor het Project. Het tijdstip voor aanlevering en de inhoud van de voor de notificatie aan te leveren informatie zal reeds bij de Aanvraag in het Aanvraagformulier en in de Schenkingsarrangementen voor respectievelijk de Ontwikkelingsfase en de Implementatie- en Exploitatiefase worden geregeld.

 1. DAC Guiding Principles for Associated Financing and Tied and Partially Untied Official Development Aid (Adopted by DAC on 24 April 1987), OESO/DAC.

  ^ [1]
 2. VERORDENING (EG) Nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 (blz. 38).

  ^ [2]
 3. ‘Good Procurement Practices for Official Development Assistance’, OESO/DAC.

  ^ [3]
 4. ‘DAC Recommendation on Untying Official Development Assistance to the Least Developed Countries’ (2001), OESO/DAC.

  ^ [4]
 5. ‘Good Procurement Practices for Official Development Assistance’, OESO/DAC.

  ^ [5]
 6. ‘Arrangement on officially supported export credits’, February 2009 revision, article 33.

  ^ [6]
 7. ‘Principles and Guidelines to Promote Sustainable Lending Practices in the Provision of Official Export Credits to Low Income Countries’ (april 2008 revision), OESO/DAC.

  ^ [7]
 8. ‘Ex ante guidance for tied aid’, 2005 revision, van de ‘Arrangement on Offically Supported Export Credits’.

  ^ [8]
 9. De lijst van landen waarvoor concessionaliteitseisen van het IMF en/of Wereld Bank gelden is aan veranderingen onderhevig. De OESO houdt een actuele lijst bij op haar internet site (www.oecd.org/tad/xcred/sustainable-lending/).

  ^ [9]
 10. ‘Good Procurement Practices for Official Development Assistance’, OESO/DAC.

  ^ [10]
 11. ‘Good Procurement Practices for Official Development Assistance’, OESO/DAC.

  ^ [11]
 12. De lijst van landen waarvoor concessionaliteitseisen van het IMF en/of Wereld Bank gelden is aan veranderingen onderhevig. De OESO houdt een actuele lijst bij op haar internet site (www.oecd.org/tad/xcred/sustainable-lending/).

  ^ [12]
Terug naar begin van de pagina