Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur EVD en algemeen directeur SenterNovem [...] Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan)

[Regeling vervallen per 07-01-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 11-03-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 januari 2009, nr. DJZ/BR-1186/08, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD en de algemeen directeur van SenterNovem met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van het Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan

Artikel 2

[Vervallen per 07-01-2010]

De algemeen directeur van de EVD wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten.

Artikel 3

[Vervallen per 07-01-2010]

De algemeen directeur van de EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 07-01-2010]

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 5

[Vervallen per 07-01-2010]

De algemeen directeur van SenterNovem wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 4 bedoelde besluiten.

Artikel 6

[Vervallen per 07-01-2010]

De algemeen directeur van SenterNovem kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 4 en 5, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 7

[Vervallen per 07-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor de vervaldatum zijn verleend op grond van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 september 2008 (kenmerk EFV-016/08), tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan).

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.G. Koenders

Terug naar begin van de pagina