Besluit mandaat en machtiging SenterNovem subsidiëring Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal

[Regeling vervallen per 07-01-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 13-03-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2009, nr. DJZ/BR-0013/09, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van SenterNovem met betrekking tot subsidiëring in het kader van het Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 2.4 en 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 13 februari 2009, nr. ZAU0909031;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-01-2010]

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking:

Artikel 2

[Vervallen per 07-01-2010]

De algemeen directeur van SenterNovem wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten.

Artikel 3

[Vervallen per 07-01-2010]

De algemeen directeur van SenterNovem kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 07-01-2010]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2013.

  • 2 Dit besluit blijft van toepassing op subsidies die voor 1 juli 2013 zijn verleend op grond van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 13 februari 2009 (kenmerk DMW/NE-69/09), tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal).

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking

A.G. Koenders

Terug naar begin van de pagina