Instellingsbesluit Interdepartementale Beheer- en Gezagstructuur Koninklijke Marechaussee

[Regeling vervallen per 03-02-2016.]
Geldend van 15-03-2009 t/m 02-02-2016

Instellingsbesluit Interdepartementale Beheer- en Gezagstructuur Koninklijke Marechaussee

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 03-02-2016]

Dit besluit verstaat onder:

 • 1. Gezagsverantwoordelijke: degene, waar de bevoegdheid berust beslissingen te nemen over de doelen en taken van de Koninklijke Marechaussee en het in dit kader kunnen geven van aanwijzingen;

 • 2. Beleidsverantwoordelijke: de minister die verantwoordelijk is voor het vaststellen van het beleid in het kader waarvan de Koninklijke Marechaussee de taken uitvoert;

 • 3. Beheerder: de minister van Defensie, die daartoe de Secretaris-Generaal heeft gemandateerd;

 • 4. Uitvoerder: de Commandant der Koninklijke Marechaussee die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de aan de Koninklijke Marechaussee opgedragen taken.

Artikel 2. Beheer- en Gezagstructuur

[Vervallen per 03-02-2016]

Er is een Beheer- en Gezagstructuur Koninklijke Marechaussee, bestaande uit:

 • a. een Bestuursraad Koninklijke Marechaussee, hierna te noemen de Bestuursraad;

 • b. een Taakveldberaad Rechtshandhaving en Beveiliging;

 • c. een Taakveldberaad Handhaving Vreemdelingenwetgeving;

 • d. een Taakveldberaad Militaire Politiedienst;

 • e. een Taakveldberaad Samenwerking, Bijstand en (Vredes)operaties.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden Bestuursraad

[Vervallen per 03-02-2016]

 • 1 De Bestuursraad is verantwoordelijk voor het proces van aansturing en bekostiging van de Koninklijke Marechaussee.

 • 2 De Bestuursraad is het interdepartementaal afstemmingsorgaan dat de beleidsverantwoordelijke bewindspersonen en de beheerder adviseert met betrekking tot het geheel van de aan de Koninklijke Marechaussee opgedragen doelstellingen, in relatie tot de omvang van het personeelsbestand en de kwaliteit van de beschikbare mensen en middelen.

 • 3 De Bestuursraad bewaakt de in artikel 3 lid 2 gemaakte afspraken.

 • 4 De Bestuursraad is bevoegd besluiten te nemen indien besluitvorming door de Taakveldberaden niet mogelijk is vanwege het ontbreken van consensus dan wel vanwege taakveldoverstijgende knelpunten.

 • 5 De Bestuursraad kan tevens de voorzitters van de Taakveldberaden verzoeken de Bestuursraad gezamenlijk te adviseren over het gesignaleerde knelpunt.

Artikel 4. Samenstelling Bestuursraad

[Vervallen per 03-02-2016]

 • 1 De Bestuursraad bestaat uit de Secretaris-Generaal van het ministerie van Defensie, de Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie alsmede de Commandant der Koninklijke Marechaussee.

 • 2 De Bestuursraad kent een wisselend voorzitterschap. De Secretarissen-Generaal van het ministerie van Defensie en van Justitie treden hierbij gedurende een jaar bij toerbeurt op als voorzitter en vice-voorzitter.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden Taakveldberaden

[Vervallen per 03-02-2016]

 • 1 Een Taakveldberaad is een afstemmingsorgaan tussen de beleidsverantwoordelijke(n), de gezagsverantwoordelijke(n) en de Commandant der Koninklijke Marechaussee. De taakveldberaden hebben primair tot taak om een optimale relatie te leggen tussen de doelstellingen en middelen, gegeven de beleidsprioriteiten.

 • 2 De Taakveldberaden zijn voor de respectieve taakvelden belast met:

  • a. het afstemmen van de doelen in relatie tot de toegewezen middelen;

  • b. het afstemmen van doelen en prioriteiten binnen het mandaat van de begroting van het beleidsterrein van de Koninklijke Marechaussee;

  • c. het toetsen van relevante Planning&Control documenten;

  • d. het toetsen van de resultaten per taakveld aan de hand van de uitvoeringsrapportages.

  • e. het afstemmen van relevante beleidsontwikkelingen met consequenties voor de taakuitvoering door de Koninklijke Marechaussee.

 • 3 Indien de voorzitters van twee of meer Taakveldberaden het nodig achten een onderwerp in gezamenlijkheid te bespreken kan worden besloten tot een gecombineerde zitting van de Taakveldberaden.

 • 4 De voorzitters van de Taakveldberaden zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming aangaande de in artikel 6 lid 2 genoemde taken.

 • 5 Indien besluitvorming door de voorzitters van de Taakveldberaden niet mogelijk is vanwege het ontbreken van consensus dan wel vanwege taakveldoverschrijdende knelpunten, worden deze gevallen met een, zo mogelijk, gezamenlijk advies van de voorzitters van de Taakveldberaden conform artikel 3 lid 5 ter besluitvorming voorgelegd aan de Bestuursraad.

Artikel 6. Samenstelling van het Taakveldberaad Rechtshandhaving en Beveiliging

[Vervallen per 03-02-2016]

 • 1 Het Taakveldberaad wordt voorgezeten door de Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie.

 • 2 Het Taakveldberaad bestaat voorts uit:

  • a. de Hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Haarlem;

  • b. de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding;

  • c. de Commandant der Koninklijke Marechaussee.

 • 3 Een vertegenwoordiger van de beheerder neemt als toehoorder deel aan het taakveldberaad.

 • 4 Het secretariaat berust bij de vertegenwoordiger van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie in de OES-KMar.

Artikel 7. Samenstelling van het Taakveldberaad Handhaving Vreemdelingenwetgeving

[Vervallen per 03-02-2016]

 • 1 Het Taakveldberaad wordt voorgezeten door de Directeur-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden & Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie.

 • 2 Het Taakveldberaad bestaat voorts uit:

  de Commandant der Koninklijke Marechaussee.

 • 3 Een vertegenwoordiger van de beheerder neemt als toehoorder deel aan het taakveldberaad.

 • 4 Het secretariaat berust bij de vertegenwoordiger van het Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden & Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie in de OES-KMar.

Artikel 8. Samenstelling van het Taakveldberaad Militaire Politiedienst

[Vervallen per 03-02-2016]

 • 1 Het Taakveldberaad wordt voorgezeten door de Hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Arnhem.

 • 2 Het Taakveldberaad bestaat voorts uit:

  • a. de Directeur Juridische Zaken van het ministerie van Defensie;

  • b. de Directeur Aansturen Operationele Gereedstelling van het ministerie van Defensie;

  • c. de Commandant der Koninklijke Marechaussee.

 • 3 Een vertegenwoordiger van de beheerder neemt als toehoorder deel aan het taakveldberaad.

 • 4 Het secretariaat berust bij de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de OES-KMar

Artikel 9. Samenstelling van het Taakveldberaad Samenwerking, Bijstand en (Vredes)operaties

[Vervallen per 03-02-2016]

 • 1 Het Taakveldberaad wordt voorgezeten door de Directeur Aansturen Operationele Gereedstelling van het Ministerie van Defensie.

 • 2 Het Taakveldberaad bestaat voorts uit:

  • a. de Directeur-Generaal Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. de Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie;

  • c. de Directeur Juridische Zaken van het ministerie van Defensie;

  • d. de Commandant der Koninklijke Marechaussee.

 • 3 Een vertegenwoordiger van de beheerder neemt als toehoorder deel aan het taakveldberaad.

 • 4 Het secretariaat berust bij de vertegenwoordiger van de Directeur Aansturen Operationele Gereedstelling van het ministerie van Defensie in de OES-KMar.

Artikel 10. Ondersteuningseenheid Externe Sturing Koninklijke Marechaussee

[Vervallen per 03-02-2016]

 • 1 Er is een ondersteuningeenheid Externe Sturing Koninklijke Marechaussee, hierna te noemen OES-KMar.

 • 2 De OES-KMar bestaat in ieder geval uit vertegenwoordigers van de gezags- en beleidsverantwoordelijken en een vertegenwoordiger van de uitvoerder.

 • 3 De OES-KMar is belast met het voeren van het secretariaat van de Taakveldberaden en de Bestuursraad. De OES-KMar vervult daarnaast een intermediaire functie tussen de Bestuursraad en de Taakveldberaden.

Artikel 11. Werkwijze

[Vervallen per 03-02-2016]

De Bestuursraad en de Taakveldberaden komen elk bij voorkeur vier maal per jaar bijeen, parallel aan de Planning & Control cyclus.

Artikel 12. Deelname derden

[Vervallen per 03-02-2016]

De voorzitters van Bestuursraad en Taakveldberaden kunnen, eventueel op verzoek van de leden, derden uitnodigen aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Artikel 13. Intrekking

[Vervallen per 03-02-2016]

De ministeriële beschikkingen van de Minister van Defensie, nr 2001002320, d.d. 16 juli 2001 en nr 2002001013, d.d. 9 april 2002, worden ingetrokken.

Artikel 14. Publicatie

[Vervallen per 03-02-2016]

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 03-02-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 03-02-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als Instellingsbesluit Interdepartementale Beheer- en Gezagstructuur Koninklijke Marechaussee.

De Minister van Defensie

,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina