Aanpassingswet burgerservicenummer

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Wet van 5 februari 2009 tot aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wetten te wijzigen in verband met de invoering van het burgerservicenummer;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 4. Ministerie van Justitie

Hoofdstuk 5. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 5.11

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 6.5

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel 6.6

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10.2

Artikel 49a, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen blijft buiten toepassing ingeval het betreft het wijzigen van een in een ministeriële regeling opgenomen verplichting die reeds bestond vóór het tijdstip van inwerkingtreding van genoemd artikel 49a en welke soortgelijk is aan een verplichting als omschreven in genoemd artikel 49a, eerste lid, in een verplichting als bedoeld in genoemd artikel 49a, eerste lid.

Artikel 10.3

Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip kan de Informatie Beheer Groep, bedoeld in artikel 2 van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, bij de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3 van die wet, in afwijking van artikel 11, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer behalve van het burgerservicenummer en het onderwijsnummer tevens gebruik maken van andere persoonsgebonden nummers.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 5 februari 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de twaalfde maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina