Verordening PA fonds structuurversterking bakkerij 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 13 november 2008 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening PA fonds structuurversterking bakkerij 2009)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8 en 17 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Gehoord de Commissie Brood en Banket;

Besluit:

§ 1. Het fonds

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een Fonds structuurversterking bakkerij, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Akkerbouw.

  • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

  • 3 De baten van het fonds bestaan uit:

    • a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de Heffingsverordening PA fonds structuurversterking bakkerij;

    • b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten laste van het fonds worden gebracht de kosten van de structuurversterkende maatregelen voor de bakkerij, welke het productschap besluit te nemen.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA fonds structuurversterking bakkerij 2009.

Den Haag, 13 november 2008

Th.A.M. MEIJER

voorzitter

M. ELEMA

secretaris

Terug naar begin van de pagina