Verordening opslagen en bijdragen 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-01-2010.]
[Regeling vervallen per 18-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2012

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 oktober 2008 houdende regels ter zake van de opslagen en bijdragen 2009 (Verordening opslagen en bijdragen 2009)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 55, eerste en tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 1. Opslagen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2013]

 • 1 Voor 2009 worden de opslagen, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onder a, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, als volgt vastgesteld voor ondernemingen in stand gehouden door:

   

  euro

  a. natuurlijke personen en Europese economische samenwerkingsverbanden

  2,15

  b. verenigingen en stichtingen

  4,30

  c. vennootschappen onder firma, maatschappen, en overige privaatrechtelijke rechtspersonen

  6,45

  d. commanditaire vennootschappen

  6,45

  e. coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen tot 50

  10,75

  f. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze vennootschappen met een aantal werkzame personen tot 50

  10,75

  g. vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen tot 50

  10,75

  h. coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  21,50

  i. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze vennootschappen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  21,50

  j. vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  21,50

  k. coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 250 of meer

  62,35

  l. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze vennootschappen met een aantal werkzame personen van 250 of meer

  62,35

  m. vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 250 of meer

  62,35

 • 2 [Red: Wijzigt deze regeling.]

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2013]

Van de opslagen zijn vrijgesteld de ondernemingen waarin uitsluitend landbouw wordt uitgeoefend, ondernemingen waarin uitsluitend bosbouw wordt uitgeoefend en ondernemingen in de sectoren groenten en fruit en bloemen en planten waarin uitsluitend de groot- en tussenhandel wordt uitgeoefend.

§ 2. Bijdragen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2013]

Ingevolge artikel 54, eerste lid, onder b, van de Wet op de bedrijfsorganisatie wordt van het bedrag dat in totaal als baten uit heffingen in de gewone dienst van de begroting van de Raad voor 2009 is opgenomen, een bijdrage geheven van:

Hoofdproductschap Akkerbouw

0,1995 %

Productschap Tuinbouw

0,9576 %

Productschappen Vee, Vlees en Eieren

0,3402 %

Productschap voor Zuivel

0,6027 %

Bosschap

0,0110 %

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2008, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 6

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening opslagen en bijdragen 2009.

Den Haag, 17 oktober 2008

A.H.G. Rinnooy Kan

voorzitter

V.C.M. Timmerhuis

algemeen secretaris

Terug naar begin van de pagina