Verordening PA drogestof brood 2008

[Regeling vervallen per 03-05-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2014.]
Geldend van 15-02-2009 t/m 28-02-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 houdende regels ter zake van het percentage drogestof in brood (Verordening PA drogestof brood 2008)

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 03-05-2014]

Voor de toepassing van deze verordening wordt de terminologie van het Warenwetbesluit meel en brood overgenomen en wordt voorts verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Akkerbouw

b.

ondernemer

:

degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.

c.

decoratie

:

aan de buitenkant van het brood voor het bakken aangebrachte bestanddelen, zoals sesamzaaad en maanzaad.

d.

brood

:

brood: de gebakken eetwaar, die - behoudens de eerstvolgende decoratie - geen andere kenmerkende bestanddelen bevat dan die opgenomen in artikel 1, onderdeel d, van het Warenwetbesluit Meel en Brood 1998, met een vochtehalte van tenminste 20%, met uitzondering van roggebrood en roggetarwebrood.

§ 2. Eisen drogestof

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 03-05-2014]

  • 1 Het is de ondernemers in Nederland verboden brood met een gewicht tussen 350 gram en 1000 gram te produceren indien de hoeveelheid drogestof van het brood niet ligt tussen de waarden vermeld in het tweede lid.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde waarden zijn de volgende:

    Hoeveelheid drogestof tussen

    240 en 265 gram

    480 en 530 gram

  • 3 Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet voor zover het brood aantoonbaar bestemd is voor consumptie buiten Nederland.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 03-05-2014]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 4

[Vervallen per 03-05-2014]

Overtredingen van het bepaalde in artikel 2 worden aangewezen als strafbare feiten.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 5

[Vervallen per 03-05-2014]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 6

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA drogestof brood 2008.

Den Haag, 27 maart 2008

Th.A.M. MEIJER

voorzitter

M. ELEMA

secretaris

Terug naar begin van de pagina