Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

[Regeling vervallen per 03-03-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2015.]
Geldend van 14-03-2009 t/m 28-02-2015

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 februari 2009, nr. RB200912759, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelezen de schriftelijke instemming van de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 23 januari 2008, kenmerk 035/09 DG MS/as;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-03-2015]

De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt mandaat verleend tot:

Artikel 2

[Vervallen per 03-03-2015]

De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 03-03-2015]

De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 03-03-2015]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

(gevolgd door de handtekening en de naam)

Artikel 5

[Vervallen per 03-03-2015]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend)

Artikel 6

[Vervallen per 03-03-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 03-03-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 februari 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina