Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (percentage emissie deeltjes zware voertuigen)

Geldend van 14-03-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 februari 2009, nr. DGM/K&L2009016588, houdende wijziging van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (wijziging percentage emissie van deeltjes zware voertuigen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen.]

Artikel II

  • 2 Indien bij een subsidieaanvraag voor de inbouw van een deeltjesverminderingssysteem van klasse B als bedoeld in bijlage II bij de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen een document wordt bijgevoegd waaruit blijkt, dat een filter voor het betreffende voertuig besteld was vóór 23 februari 2009 en de inbouw van het filter vóór 1 juni 2009 bij de Dienst Wegverkeer is gemeld, wordt de aanvraag afgehandeld met inachtneming van die subsidieregeling, zoals die gold voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 februari 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina