Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting op de begroting voor huisartsenzorg per 2009)

Geldend van 12-03-2009 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 november 2008, CZ-U-2.893.230, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake een korting op de begroting voor huisartsenzorg per 2009

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na 10 september 2008 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2007/08, 29 247, nummer 81);

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op huisartsenzorg als bedoeld bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

Ter uitvoering van dit besluit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit, beleidsregels vast.

Artikel 2

Voor huisartsenzorg, zoals omschreven in artikel 1, geldt per 1 januari 2009 een taakstelling van per saldo € 68 mln structureel (prijspeil 2009).

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina