Zuivelverordening 2008, Schoolmelk

[Regeling vervallen per 08-02-2014 met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.]
Geldend van 17-01-2009 t/m 01-01-2014

Verordening van het Productschap Zuivel van 29 oktober 2008, houdende uitvoeringsbepalingen ten behoeve van de EG-schoolmelkregeling (Zuivelverordening 2008, Schoolmelk)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op artikel 102 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (PbEU L299);

Verordening (EG) nr. 657/2008 van de Commissie van 10 juli 2008 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen (PbEU L183);

de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

de artikelen 96 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-02-2014]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Verordening (EG) nr. 1234/2007:

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (PbEU L299).

Verordening (EG) nr. 657/2008:

Verordening (EG) nr. 657/2008 van de Commissie van 10 juli 2008 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen (PbEU L183).

zuivelproducten:

de producten genoemd in de categorieën I en II van de lijst van producten opgenomen in Bijlage I van Verordening (EG) nr. 657/2008.

leverancier:

de ondernemer van een in Nederland gevestigde zuivelfabriek of een andere in Nederland gevestigde leverancier van zuivelproducten, die overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7, 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 657/2008 door het productschap is erkend.

onderwijsinstelling:

een instelling voor onderwijs als bedoeld in artikel 2 van de Verordening (EG) nr. 657/2008, die overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van de Verordening (EG) nr. 657/2008 door het productschap is erkend.

Artikel 2

[Vervallen per 08-02-2014]

Met inachtneming van de bij of krachtens artikel 102 van Verordening (EG) nr. 1234/2007, kent het productschap aan de leverancier of de onderwijsinstelling steun toe over de hoeveelheden zuivelproducten bestemd voor leerlingen van die instellingen.

Artikel 3

[Vervallen per 08-02-2014]

  • 1

De in artikel 2 bedoelde steun is een bedrag dat door de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de betrokken categorie zuivelproducten is vastgesteld als communautaire steun in de zin van artikel 102 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

  • 2

Desgevraagd kent het productschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 657/2008 een voorschot toe op de in artikel 2 bedoelde steun, mits daartegenover een zekerheid is gesteld van 110% van het voorschot.

  • 3

De in artikel 2 bedoelde steun dient te worden aangevraagd op een formulier waarvan het model door de voorzitter wordt vastgesteld.

  • 4

De steun wordt aangevraagd per periode van vier maanden te rekenen van 1 augustus, 1 december en 1 april.

Artikel 4

[Vervallen per 08-02-2014]

Onverminderd het bepaalde in Verordening (EG) nr. 657/2008 wordt de in artikel 2 bedoelde steun slechts toegekend indien de aanvrager, aan de hand van calculaties van de prijzen van de zuivelproducten die in rekening worden gebracht aan de leerlingen van de onderwijsinstellingen, ten genoegen van het productschap aantoont dat de steun is verrekend in de door de leerlingen betaalde prijzen.

Artikel 6

[Vervallen per 08-02-2014]

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 augustus 2008.

Artikel 7

[Vervallen per 08-02-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2008, Schoolmelk.

Zoetermeer, 29 oktober 2008

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina