Instellingsbesluit Adviescommissie Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 11-03-2009 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 januari 2009, nr. DJZ/BR-1187/08, tot instelling van de Adviescommissie Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Er is een Adviescommissie Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan.

 • 2 De commissie adviseert de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de beoordeling van aanvragen voor subsidie in het kader van het Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan (FEOU).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De commissie toetst de beoordeling van aanvragen op kwaliteit en consistentie met de beleidsregels voor het Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan.

 • 2 De toetsing van de commissie resulteert in een advies aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking omtrent de selectie van aanvragen.

 • 3 Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij het ingediend projectvoorstel.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en tenminste twee en ten hoogste zes andere leden.

 • 2 De voorzitter en de overige leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de Minister van Ontwikkelingssamenwerking voor een door de Minister te bepalen tijdvak.

 • 3 De leden van de commissie zijn te allen tijde herbenoembaar.

 • 4 De Minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de commissie bij te wonen. De waarnemer heeft geen stemrecht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De Minister van Ontwikkelingssamenwerking voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 2 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 3 De commissie stelt voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De commissie verstrekt desgevraagd aan de Minister de voor de uitoefening van zijn taken benodigde inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 Het beheer door de commissie van archiefbescheiden betreffende de advisering geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.G. Koenders

Terug naar begin van de pagina