Regeling instelling Adviescommissie Drugsbeleid

[Regeling vervallen per 01-10-2009.]
Geldend van 05-03-2009 t/m 30-09-2009

Besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 februari 2009 VGP/ADT 2908576, houdende instelling Adviescommissie Drugsbeleid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2009]

Er is een Adviescommissie Drugsbeleid, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2009]

De commissie heeft tot taak de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede rekening houdend met de door het Trimbos Instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum uit te voeren evaluatie, mede gezien de internationale en verdragsrechtelijke kaders, te adviseren of een herijking van (onderdelen van) het Nederlandse drugsbeleid aangewezen is en op basis van de gevormde inzichten in de vorm van scenario’s aanbevelingen te doen aan de Nederlandse regering voor een vanuit breed sociaal-maatschappelijk, nationaal en internationaal perspectief toekomstbestendig Nederlands drugsbeleid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2009]

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (tevens voorzitter van de commissie);

 • Dr. ir. P. Boekhoud, voorzitter van het College van Bestuur van het Albeda College te Rotterdam;

 • Prof. dr. W. van den Brink, hoogleraar Verslavingszorg Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam;

 • Prof. dr. C. Fijnaut, hoogleraar rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg

 • Mw. mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt, Staatsraad i.b.d.;

 • Mw. prof. dr. D. van de Mheen, bijzonder hoogleraar Verslavingsonderzoek aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam;

 • Dr. H.G.M. Rigter, oud-hoogleraar; hoofdonderzoeker afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam;

 • Mw. drs. A. van Vliet-Kuiper, burgemeester van Amersfoort

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 De commissie brengt haar advies uit voor 15 juni 2009 aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Een maand na het uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2009]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met een kopie aan de beheerders van het archief van het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 januari 2009.

 • 2 De regeling vervalt met ingang van 1 oktober 2009.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Adviescommissie Drugsbeleid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

De

minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina