Wijzigingsregeling Subsidieregeling sterktes in innovatie, enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-03-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 februari 2009, nr. WJZ/9036966, tot wijziging van de Subsidieregeling sterktes in innovatie en tot wijziging van de regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, 9, eerste lid, 17, eerste en tweede lid, 18, 25 en 44 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling sterktes in innovatie.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2010]

Op aanvragen om subsidie, die vóór de inwerkingtreding van de onderdelen F, G, H en l van artikel I zijn ingediend en op subsidies die vóór die datum zijn verstrekt, blijven artikelen 7.13, 7.14 en 7.17 van de Subsidieregeling sterktes in innovatie van toepassing, zoals die onmiddellijk vóór dat tijdstip luidde.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2010]

In afwijking van artikel 10 van het Kaderbesluit EZ-subsidies komen subsidiabele kosten die zijn gemaakt na 31 december 2008 en vóór de indiening van aanvragen om subsidie op grond van artikel 9.17 van de Subsidieregeling sterktes in innovatie, eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 februari 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina