Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SIOD 2009

[Regeling vervallen per 31-08-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]
Geldend van 29-07-2009 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari 2009, nr. SIOD/2009/2773, houdende de toedeling van taken en de doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan onder de directeur van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SIOD 2009)

§ 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-08-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 31-08-2012]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. SIOD: Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie;

 • b. officemanagers: officemanagers van regiokantoor Recherche Regio Noord en de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling;

 • c. regionale teamleiders: de managers van de rechercheteams binnen de afdelingen Recherche Regio Noord en Recherche Regio Zuid;

 • d. teamleiders: managers van de teams van de afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning, van de afdeling Informatie & Intelligence, van de criminele inlichtingen eenheid SIOD en van de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling;

 • e. criminele inlichtingen: gegevens, die in aanmerking komen voor verwerking op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 31-08-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 De SIOD bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. de afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning;

  • b. de afdeling Recherche Regio Noord;

  • c. de afdeling Recherche Regio Zuid;

  • d.  de afdeling Informatie & Intelligence;

  • e.  de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling.

 • 3 De regio’s van de SIOD zijn geografisch ingedeeld. Bij die indeling is aansluiting gezocht bij de regionale indeling van de Nederlandse politieregio’s. De indeling houdt het volgende in:

  • a. Regio Noord omvat het gebied dat geografisch overeenkomt met de politieregio’s Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, Twente, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Flevoland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland en Utrecht;

  • b. Regio Zuid omvat het gebied dat geografisch overeenkomt met de politieregio’s Zeeland, Midden- en West-Brabant, Brabant Zuid-Oost, Brabant-Noord, Limburg-Noord, Limburg-Zuid, Haaglanden, Hollands Midden, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond.

Artikel 3

[Vervallen per 31-08-2012]

Het hoofd van de afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het beleidsmatig, vaktechnisch en juridisch ondersteunen van de SIOD;

 • b. het vormgeven en faciliteren van de externe samenwerking van de SIOD;

 • c. het vertalen van algemeen beleid van het ministerie naar opsporingsbeleid en het vertalen van signaleringen van de SIOD naar concrete beleidsaanbevelingen;

 • d. het kwaliteits- en procesmanagement binnen de SIOD;

 • e. de interne communicatie van de SIOD.

Artikel 4

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Recherche Regio Noord is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

  • a. het uitvoeren van opsporingsonderzoeken en het treffen van de benodigde maatregelen tijdens de onderzoeken van de eigen afdeling;

  • b. het rapporteren over de opsporingsonderzoeken van de eigen afdeling aan de directeur SIOD en het Openbaar Ministerie.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Recherche Regio Zuid is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

  • a. het uitvoeren van opsporingsonderzoeken en  het treffen van de benodigde maatregelen tijdens de onderzoeken van de eigen afdeling;

  • b. het rapporteren over de opsporingsonderzoeken van de eigen afdeling aan de directeur SIOD en het Openbaar Ministerie.

Artikel 5

[Vervallen per 31-08-2012]

Het hoofd van de afdeling Informatie & Intelligence is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het leveren van kwalitatieve en kwantitatieve informatie als input voor strategische- en beleidskeuzes;

 • b. de informatie-uitwisseling met andere relevante partnerorganisaties;

 • c.  het op specialistisch gebied participeren in of ondersteunen van SIOD-opsporingsonderzoeken;

 • d. het selecteren en voorbereiden van opsporingsonderzoeken;

 • e. het leidinggeven aan de criminele inlichtingen eenheid, genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid SIOD;

 • f. het leidinggeven aan het SZW-informatieknooppunt;

 • g. het ondersteunen van gemeenten en interventieteams met analyse, onderzoek en specialistische ict.

Artikel 6

[Vervallen per 31-08-2012]

Het hoofd van de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen en vormgeven van het beleid van de SIOD met betrekking tot planning en control, personeel, organisatie, financiën, materieel beheer, archief en huisvesting;

 • b. het opstellen van bedrijfsvoeringsplannen met betrekking tot het beleid, bedoeld onder a;

 • c. het adviseren van het management over de bedrijfsvoering;

 • d. het voeren van de administratie over de bedrijfsvoering;

 • e. het beheren van de aan de SIOD toegekende middelen;

 • f. het ontwikkelen en uitvoeren van opsporingsgerelateerde opleidings- en leertrajecten;

 • g. het ontwikkelen en uitvoeren van het beveiligingsbeleid van de SIOD, binnen de kaders van het departementsbrede beveiligingsbeleid;

 • h. het ontwikkelen en uitvoeren van het informatiebeleid van de SIOD, binnen de daarvoor geldende departementsbrede kaders.

§ 3. Mandaten en machtigingen

[Vervallen per 31-08-2012]

Artikel 7

[Vervallen per 31-08-2012]

Aan het hoofd van de afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het tekenen van stukken die betrekking hebben op de specifieke taken van de afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning;

 • b. het paraferen van overige stukken, met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur SIOD moeten worden afgedaan;

 • c. personeelsaangelegenheden ten behoeve van de onder hem ressorterende medewerkers, voor zover deze betrekking hebben op:

  • 1°. het houden van manager-medewerkergesprekken;

  • 2°. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • 3°. verlof van medewerkers;

  • 4°. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, tot € 200,– per medewerker, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur SIOD.

Artikel 8

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 Aan het hoofd van de afdeling Recherche Regio Noord en het hoofd van de afdeling Recherche Regio Zuid wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

  • a. het ondertekenen van de plannen van aanpak met betrekking tot het uitvoeren van recherchewerkzaamheden en de Regeling bijzondere opsporingsgelden;

  • b. het nemen van besluiten over en het ondertekenen van stukken die betrekking hebben op het selectieoverleg tussen de SIOD en het Openbaar Ministerie;

  • c. het ondertekenen van plannen van aanpak met betrekking tot het uitvoeren van recherchewerkzaamheden van zowel de afdeling Recherche Regio Noord, als de afdeling Recherche Regio Zuid;

  • d. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de uitvoering van opsporingsonderzoeken van de eigen afdeling;

  • e. personeelsaangelegenheden ten behoeve van de onder hem ressorterende medewerkers, voor zover deze betrekking hebben op:

   • 1°. het houden van manager-medewerkergesprekken;

   • 2°. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

   • 3°. verlof van medewerkers;

   • 4°. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, tot € 200,– per medewerker, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur SIOD.

Artikel 9

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 Aan het hoofd van de afdeling Informatie & Intelligence wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

  • a. het tekenen van stukken die betrekking hebben op de specifieke taken van de afdeling Informatie & Intelligence, genoemd in artikel 5, alsmede de overeenkomsten in het kader van de ondersteuning van interventieteams;

  • b. personeelsaangelegenheden ten behoeve van de onder hem ressorterende medewerkers, voor zover deze betrekking hebben op:

   • 1°. het houden van manager-medewerkergesprekken;

   • 2°. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

   • 3°. verlof van medewerkers;

   • 4°. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, tot € 200,– per medewerker, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur SIOD.

Artikel 10

[Vervallen per 31-08-2012]

Aan het hoofd van de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het tekenen van stukken van de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling met betrekking tot het ontwikkelen en vormgeven van het beleid van de SIOD op het gebied van planning en control, personeel, organisatie, financiën, materieel beheer, archief, huisvesting, beveiliging en ict;

 • b. personeelsaangelegenheden ten behoeve van de onder hem ressorterende medewerkers, voor zover deze betrekking hebben op:

  • 1°. het houden van manager-medewerkergesprekken;

  • . het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • 3°. verlof van medewerkers;

  • 4°. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, tot € 200,– per medewerker, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur SIOD.

Artikel 11

[Vervallen per 31-08-2012]

Aan de regionale teamleiders van de afdelingen Recherche Regio Noord en Recherche Regio Zuid, aan de officemanagers van kantoor Recherche Regio Noord en de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling, aan de teamleiders van de afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning, van de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling, van de afdeling Informatie & Intelligence en van de criminele inlichtingen eenheid SIOD wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van medewerkers van de eigen organisatorische eenheid, voor zover deze betrekking hebben op:

 • a. het houden van manager-medewerkergesprekken;

 • b. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • c. verlof van medewerkers.

§ 4. Volmachten

[Vervallen per 31-08-2012]

Artikel 12

[Vervallen per 31-08-2012]

Het hoofd van de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling is gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 20.000,– per overeenkomst, binnen de budgettaire kaders van het directieplan SIOD, betreffende:

 • a. overeenkomsten voor het inhuren van personeel voor de uitvoering van werkzaamheden binnen de SIOD;

 • b. kantoorbenodigdheden en representatieve aangelegenheden ten behoeve van de SIOD;

 • c. het opleiden van medewerkers van de SIOD binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

 • d. huisvesting van de kantoren, voor zover dit niet is voorbehouden aan de directie Bedrijfsvoering van het ministerie en met uitzondering van bouwkundige aanpassingen;

 • e. de aanschaf van documentatie;

 • f. reis- en verblijfkosten voor de eigen afdeling.

Artikel 13

[Vervallen per 31-08-2012]

Het hoofd van de afdeling Recherche Regio Noord en het hoofd van de afdeling Recherche Regio Zuid zijn gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 20.000,– per overeenkomst, binnen de budgettaire kaders van het directieplan SIOD, betreffende:

 • a. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel, binnen het betreffende regiokantoor, voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management binnen de SIOD worden verricht;

 • b. het opleiden van medewerkers van het betreffende regiokantoor binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

 • c. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor het betreffende regiokantoor;

 • d. de aanschaf van kantoorbenodigdheden en documentatie voor het betreffende regiokantoor;

 • e. de uitvoering van rechercheactiviteiten voor het betreffende regiokantoor, met uitzondering van de inzet van observatieteams;

 • f. reis- en verblijfkosten voor de eigen afdeling.

Artikel 14

[Vervallen per 31-08-2012]

Het hoofd van de afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning is gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 20.000,– per overeenkomst, binnen de budgettaire kaders van het directieplan SIOD, betreffende:

 • a. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel, binnen de afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning, voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management binnen de SIOD worden verricht;

 • b. het opleiden van medewerkers van de afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

 • c. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor de afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning;

 • d. het aangaan van overeenkomsten waaruit verplichtingen voortvloeien op het gebied van de interne communicatie van de SIOD;

 • e. reis- en verblijfkosten voor de eigen afdeling.

Artikel 15

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Informatie & Intelligence is gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 20.000,– per overeenkomst, binnen de budgettaire kaders van het directieplan SIOD, betreffende:

  • a. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel, binnen de afdeling Informatie & Intelligence, voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management binnen de SIOD worden verricht;

  • b. het opleiden van medewerkers van de afdeling Informatie & Intelligence binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

  • c. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor de afdeling Informatie & Intelligence;

  • d. overeenkomsten in het kader van de specialistische ict- ondersteuning van de opsporing;

  • e. de uitvoering van rechercheactiviteiten voor de eigen afdeling;

  • f. reis- en verblijfkosten voor de eigen afdeling.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Informatie & Intelligence is tevens gevolmachtigd tot het ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot het SZW-informatieknooppunt.

Artikel 16

[Vervallen per 31-08-2012]

De teamleider van de criminele inlichtingen eenheid SIOD is gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 5.000,– per overeenkomst, binnen de budgettaire kaders van het directieplan SIOD, betreffende:

 • a. informatievergaring met behulp van informanten;

 • b. het opleiden van medewerkers van de criminele inlichtingen eenheid SIOD binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

 • c. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor de criminele inlichtingen eenheid SIOD;

 • d. de ondersteuning van rechercheactiviteiten, inclusief inzet van observatieteams.

§ 5. Plaatsvervanging

[Vervallen per 31-08-2012]

Artikel 17

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur SIOD worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het hoofd van de afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning, welke is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van zowel de directeur SIOD als de plaatsvervangend directeur, worden deze taken en bevoegdheden waargenomen door een van de aanwezige afdelingshoofden.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van de afdeling Recherche Regio Noord of het hoofd van de afdeling Recherche Regio Zuid of het hoofd van de afdeling Informatie & Intelligence worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door een van de aanwezige hoofden van de in dit lid genoemde afdelingen.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-08-2012]

Artikel 18

[Vervallen per 31-08-2012]

Doorverlening van mandaat, machtiging en volmacht is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur SIOD.

Artikel 19

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SIOD 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 februari 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

,

N.A. Laagland

Terug naar begin van de pagina