Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie C

Geldend van 24-02-2010 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2009, nr. R&P/RA/2009/2855 tot instelling van een Comité van Experts subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie C

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.A.M. Dijksma, en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart;

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 3. Taak

 • a. Het comité heeft tot taak projecten als bedoeld in artikel 4, onderdeel c, van de ESF Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), te beoordelen aan de hand van de in artikel C8 van die regeling genoemde criteria, zulks onder toepassing van een door haar op te stellen en ter kennis van de minister te brengen toetsingskader waarin deze criteria nader zijn uitgewerkt.

 • b. Het comité heeft tot taak de projecten op basis van deze beoordeling, alsmede op basis van het bepaalde in artikel C8, te rangschikken naar de mate waarin deze voor subsidieverlening in aanmerking komen.

 • c. Het comité adviseert de minister uiterlijk vier weken na het einde van het aanvraagtijdvak, als bedoeld in artikel C2, en licht het advies desgevraagd nader toe.

 • d. Het comité staat de minister desgevraagd bij in kwesties die verband houden met de toekenning van subsidie voor projecten als bedoeld onder a.

Artikel 4. Samenstelling

 • a. Het comité bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en drie overige leden.

 • b. De minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de overige leden van het comité na overleg met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • c. De voorzitter en de leden zijn onafhankelijk en tekenen voor aanvang van de werkzaamheden een verklaring van onafhankelijkheid.

Artikel 5. Vergoeding

Artikel 6. Secretariaat

 • a. Het comité wordt bijgestaan door een secretariaat.

 • b. In de personele bezetting van het secretariaat wordt voorzien door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • c. Het secretariaat is uitsluitend verantwoording schuldig aan het comité.

Artikel 7. Beheer bescheiden

 • a. Het beheer van de bescheiden van het comité geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

 • b. De bescheiden van het comité worden na beëindiging van de werkzaamheden van het comité in het archief van het ministerie opgenomen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2009.

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie C.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 februari 2009

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina