Besluit registratie UWV 2009

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-03-2009 t/m heden

Besluit registratie UWV 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 26, tweede lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1

De werknemer, die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet, is verplicht zich als werkzoekende bij UWV te doen registreren uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de eerste dag van werkloosheid, als bedoeld in artikel 16a van de Werkloosheidswet.

Artikel 2

  • 2 In afwijking van het eerste lid is de werknemer, wiens termijn van opzegging is aangevangen voordat recht ontstaat op uitkering op grond van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet, verplicht zich als werkzoekende bij UWV te doen registreren uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag waarop dat recht op uitkering ontstaat.

Artikel 3

De werknemer, die als werkzoekende bij UWV is geregistreerd, is verplicht de registratie op door of vanwege UWV bepaalde dagen te doen verlengen.

Artikel 5

Indien het bij Koninklijke boodschap van 24 juni 2008 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31514) tot wet is verheven en die wet in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het in de vorige volzin bedoelde tijdstip, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met genoemd tijdstip.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

Amsterdam, 15 december 2008

De

voorzitter Raad van Bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Naar boven