Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieregeling riolering woonboten

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 07-07-2022.
Geldend van 07-03-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van SenterNoven voor de uitvoering van de Subsidieregeling riolering woonboten (Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieregeling riolering woonboten)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling riolering woonboten en op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelezen de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 8 januari 2009 (kenmerk: ZJZ 0907731);

Besluit

Artikel 1

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

 • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen in het kader van de Subsidieregeling riolering woonboten.

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorverlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

 • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om in het kader van de in artikel 1 genoemde regeling namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voor zover het besluit waartegen het zich richt niet door dezelfde functionarissen is genomen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt een machtiging verleend om:

  • a. ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten, en

  • b. namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verweer te voeren in beroepszaken.

 • 4 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in dit artikel verleende machtigingen doorverlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van SenterNovem oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de in de bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie, onverminderd artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

 • 1 Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd bevat in ieder geval een verwijzing naar de Subsidieregeling riolering woonboten.

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt aan het slot:

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze’, gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

 • 1 In elk besluit in eerste aanleg dat op grond van dit besluit tot verlening van mandaat en machtiging is genomen, wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekendgemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift gericht aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, per adres SenterNovem, afdeling Juridische Zaken, postbus 10073, 8000 GB Zwolle.

 • 2 In elke beslissing op bezwaar wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekendgemaakt is, beroep kunnen instellen bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieregeling riolering woonboten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

Algemene instructie

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

 • 1. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen verzenden op verzoek een afschrift van de aanvraag, van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van een op het bezwaarschrift genomen besluit aan Rijkswaterstaat Noord-Holland. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden aan Rijkswaterstaat Noord-Holland toegezonden.

 • 2. De in artikel 2 bedoelde functionarissen voeren in het kader van een beroepsprocedure overleg met Rijkswaterstaat Noord-Holland over de in te nemen standpunten.

 • 3. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen treden ten minste eenmaal per kwartaal in overleg met Rijkswaterstaat Noord-Holland over hun uitvoering van de Subsidieregeling riolering woonboten.

 • 4. De in de artikelen 1 en 2 van het besluit bedoelde functionarissen richten hun administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen. Zij verschaffen Rijkswaterstaat Noord-Holland desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de bij dit besluit verleende bevoegdheden.

 • 5. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen signaleren tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling riolering woonboten en melden dit aan Rijkswaterstaat Noord-Holland.

Naar boven