Besluit slachtverklaring runderen in het kader van de invoer jonge mannelijke mestrunderen (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 18-01-2009 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 24 september 2008 houdende vaststelling van het voorgeschreven model van de slachtverklaring

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Verordening invoer jonge mannelijke mestrunderen (PVV) 2008,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De in artikel 10, tweede lid, bedoelde slachtverklaring, wordt opgenomen in een verklaring overeenkomstig het in de bijlage bij dit besluit opgenomen model.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit slachtverklaring runderen in het kader van de invoer jonge mannelijke mestrunderen (PVV) 2008.

  • 2 Deze Verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst en het werkt terug tot en met 1 augustus 2008.

Zoetermeer, 24 september 2008

J.E. Klijn

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage bij het Besluit slachtverklaring runderen in het kader van de invoer jonge mannelijke mestrunderen (PVV) 2008

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 244111.png
Terug naar begin van de pagina