Regeling versterking van functiemix leraren VO in de Randstadregio’s

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 februari 2009, nr. DL/A/103251, houdende regels voor aanvullende personele bekostiging voor de versterking van de functiemix van leraren in het voortgezet onderwijs in de Randstadregio’s

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 85a van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het onderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. wet: Wet op het voortgezet onderwijs;

 • c. voortgezet onderwijs: het onderwijs, bedoeld in de wet;

 • d. school: een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs zoals bedoeld in artikel 1 van de wet, die wordt bekostigd op grond van de wet;

 • e. bevoegd gezag: het bevoegd gezag van een school;

 • f. vestiging: een hoofdvestiging, nevenvestiging of tijdelijke nevenvestiging van een school, zoals bedoeld in artikelen 16 en 65, derde lid van de wet en waarvoor leerlingen worden geteld ten behoeve van de bekostiging, op grond van artikel 14a, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O.;

 • g. Randstadregio’s: verzameling van gemeenten als opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

 • h. leraren: in artikel 84, eerste lid, onder b, van de wet genoemde personeelscategorie;

 • i. personeelsgegevens: personeelsgegevens zoals bedoeld in bijlage B van het Convenant Leerkracht van Nederland en bijlage 1 van het Besluit Informatievoorziening WVO;

 • j. Convenant Leerkracht van Nederland: tripartiete afspraken tussen de minister en de sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs, zoals vastgelegd op 1 juli 2008;

 • k. bezoldigingsschaal: de salarisschaal volgens welke de betrokkene wordt bezoldigd;

 • l. functiemix: verdeling van leraren in voltijdequivalenten over de bezoldigingsschalen.

2. Hoofdlijnen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De minister verstrekt in 2009 aanvullende personele bekostiging ter versterking van de functiemix binnen de Randstadregio’s door het verhogen van het aandeel leraren in voltijdequivalenten in bezoldigingsschaal LC.

 • 2 De aanvullende personele bekostiging wordt verstrekt op grond van de volgende overwegingen:

  • a. Versterking van de functiemix in de Randstadregio’s maakt deel uit van de afspraken in het Convenant Leerkracht van Nederland van 1 juli 2008 over versterking van de landelijke functiemix.

  • b. In het Convenant Leerkracht van Nederland zijn prestatieafspraken vastgelegd voor de functiemix in het voortgezet onderwijs in 2011 ten opzichte van 2006.

  • c. In het Convenant Leerkracht van Nederland is afgesproken dat de voortgang van deze prestatieafspraken jaarlijks zal worden gemonitord op school- en sectorniveau. Indien de sector de prestatieafspraken in 2011 niet heeft bereikt, dan wordt het aanvullend functiemix budget afgestemd op de op dat moment gerealiseerde functiemix op bestuursniveau.

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze aanvullende bekostiging wordt slechts verstrekt aan bevoegde gezagsorganen met één of meer scholen en/of vestigingen in de Randstadregio’s, die in het afgelopen jaar hebben voldaan aan de verplichte leveringen van personeelsgegevens als bedoeld in artikel 1 onder i.

Artikel 4. Berekening aanvullende personele bekostiging

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Voor deze aanvullende bekostiging is in 2009 in totaal een bedrag van € 12 miljoen beschikbaar.

 • 2 De verstrekking van de aanvullende personele bekostiging, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, vindt plaats per kalenderjaar.

 • 3 De aanvullende personele bekostiging, bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt over de daarvoor in aanmerking komende bevoegde gezagsorganen, als bedoeld in artikel 3, verdeeld naar rato van het budget dat zij in de lumpsumbekostiging aan personele bekostiging ontvangen voor leraren op scholen of vestigingen in de Randstadregio’s (conform artikel 84 en 85 van de WVO). De omvang van dit budget wordt bepaald op basis van het aandeel leerlingen dat les ontvangt op vestigingen binnen de Randstadregio’s ten opzichte van het totaal aantal leerlingen op een school.

 • 4 De aanvullende bekostiging van een in aanmerking komende school voor het jaar 2009 wordt berekend op grond van de volgende formule:

  Xi = A * (Bi * LLri / LLi) / (ΣBi * ΣLLri / ΣLLi).

  De definitie van de verschillende componenten uit deze formule is als volgt:

  • a. Xi = de aanvullende personele bekostiging voor een individuele school;

  • b. A = het in artikel 4, eerste lid genoemde totaalbudget voor de aanvullende bekostiging van deze regeling;

  • c. Bi = reguliere personele bekostiging voor leraren van school i in het kalenderjaar 2009 als bedoeld in artikel 8 van het Formatiebesluit W.V.O.;

  • d. LLri = de op de teldatum 1/10/2008 bekostigde leerlingen op de in de Randstadregio’s gelegen vestiging(en) van school i;

  • e. LLi = de op de teldatum 1/10/2008 bekostigde leerlingen van school i;

  • f. ΣBì = de integrale som van de personele bekostiging voor leraren van alle individuele scholen met één of meer in de Randstadregio’s gelegen vestigingen;

  • g. ΣLLri = de integrale som van de op de teldatum 1/10/2008 bekostigde leerlingen op de in de Randstadregio’s gelegen vestigingen van alle individuele scholen;

  • h. ΣLLi = de integrale som van de op de teldatum 1/10/2008 bekostigde leerlingen van alle individuele scholen met één of meer in de Randstadregio’s gelegen vestigingen.

Artikel 5. Betaling aanvullende personele bekostiging

[Vervallen per 01-01-2010]

De betaling van de aanvullende bekostiging vindt plaats volgens het gebruikelijke betaalritme van de reguliere personele bekostiging.

3. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt ter dekking van de uitgaven die zijn verbonden aan het in de regeling omschreven doel. Terugvordering van de eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 2 De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaglegging, bedoeld in de Regeling jaarverslaglegging onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

Artikel 7. Onderzoek

[Vervallen per 01-01-2010]

Er zal onderzoek worden gedaan naar het bereikte effect dan wel het bereikte resultaat van deze aanvullende bekostiging.

4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft voor lopende bezwaren en beroepen.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling versterking van functiemix leraren VO in de Randstadregio’s.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1. : Gemeenten in randstadregio’s

[Vervallen per 01-01-2010]

Aalsmeer

ZNH

Heemstede

ZNH

Pijnacker-Nootdorp

HL

Abcoude

ZNH

Hellevoetsluis

RM

Purmerend

ZNH

Alblasserdam

RM

Hendrik-Ido-Ambacht

RM

Reeuwijk

RG

Albrandswaard

RM

Hillegom

RG

Ridderkerk

RM

Alkemade

RG

Hilversum

GV

Rijnwoude

RG

Almere

 

Houten

UM

Rijswijk

HL

Alphen a/d Rijn

RG

Huizen

GV

Rotterdam

RM

Amersfoort

EL

IJsselstein

UM

Rozenburg

RM

Amstelveen

ZNH

Jacobswoude

RG

Schiedam

RM

Amsterdam

ZNH

Katwijk

RG

Schoonhoven

RG

Baarn

EL

Korendijk

RM

's-Gravenhage

HL

Barendrecht

RM

Krimpen a/d IJssel

RM

Sliedrecht

RM

Beemster

ZNH

Landsmeer

ZNH

Soest

EL

Bennebroek

ZNH

Lansingerland

RM

Spijkenisse

RM

Bergambacht

RG

Laren

GV

Strijen

RM

Bernisse

RM

Leerdam

RM

Teylingen

RG

Beverwijk

ZNH

Leiden

RG

Uitgeest

ZNH

Binnenmaas

RM

Leiderdorp

RG

Uithoorn

ZNH

Blaricum

GV

Leidschendam-Voorburg

HL

Utrecht

UM

Bloemendaal

ZNH

Leusden

EL

Utrechtse Heuvelrug

UM

Bodegraven

RG

Liesveld

RM

Velsen

ZNH

Boskoop

RG

Lisse

RG

Vianen

UM

Breukelen

UM

Loenen

GV

Vlaardingen

RM

Brielle

RM

Lopik

UM

Vlist

RG

Bunnik

UM

Maarssen

UM

Voorschoten

RG

Bunschoten

EL

Maassluis

RM

Waddinxveen

RG

Bussum

GV

Middelharnis

RM

Wassenaar

HL

Capelle aan den IJssel

RM

Midden-Delfland

HL

Waterland

ZNH

Cromstrijen

RM

Montfoort

UM

Weesp

GV

De Bilt

UM

Moordrecht

RG

Westland

HL

De Ronde Venen

ZNH

Muiden

GV

Westvoorne

RM

Delft

HL

Naarden

GV

Wijdemeren

GV

Diemen

ZNH

Nederlek

RG

Wijk bij Duurstede

UM

Dirksland

RM

Nieuwegein

UM

Woerden

UM

Dordrecht

RM

Nieuwerkerk a/d IJssel

RG

Wormerland

ZNH

Edam-Volendam

ZNH

Nieuwkoop

RG

Woudenberg

EL

Eemnes

GV

Nieuw-Lekkerland

RM

Zaanstad

ZNH

Giessenlanden

RM

Noordwijk

RG

Zandvoort

ZNH

Goedereede

RM

Noordwijkerhout

RG

Zederik

RM

Gorinchem

RM

Oegstgeest

RG

Zeevang

ZNH

Gouda

RG

Oostflakkee

RM

Zeist

UM

Graafstroom

RM

Oostzaan

ZNH

Zevenhuizen-Moerkapelle

RG

Haarlem

ZNH

Oud-Beijerland

RM

Zoetermeer

HL

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

ZNH

Ouder-Amstel

ZNH

Zoeterwoude

RG

   

Ouderkerk

RG

Zwijndrecht

RM

Haarlemmermeer

ZNH

Oudewater

RG

   

Hardinxveld-Giessendam

RM

Papendrecht

RM

   

Heemskerk

ZNH

       
Terug naar begin van de pagina