Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-12-2010.]
Geldend van 05-12-2008 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 24 september 2008, houdende de vaststelling van de bestemmingsheffing modedetailhandel mkb voor het jaar 2009 (Verordening bestemmingsheffing modedetailhandel mkb 2009)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie modedetailhandel behorend tot het midden- en kleinbedrijf;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. midden- en kleinbedrijf: ondernemingen met ten hoogste 20 verkoopplaatsen en maximaal 100 werkzame personen;

 • b. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • c. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

 • d. werkzame personen: de personen die doorgaans ten minste 15 uur per week in de onderneming werkzaam zijn. Deze personen kunnen zijn:

  • - al dan niet in dienst van de betrokken onderneming zijnde werknemers;

  • - meewerkend ondernemer;

  • - meewerkend gezinslid van de ondernemer;

 • e. detailhandel in mode: de detailhandel in herenbovenkleding, damesbovenkleding, dames- en herenbovenkleding (algemeen assortiment), textielgoederen (algemeen assortiment), babykleding, kinderkleding, onderkleding/foundation, nappa en lederen kleding, dameshoeden en herenhoeden. Tot de modedetailhandel worden niet gerekend de detailhandel in bruidsmode en gelegenheidskleding, bont en tweedehandskleding;

 • f. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;

 • g. verkoopplaats: iedere plaats waar de detailhandel anders dan in de uitoefening van de ambulante handel wordt uitgeoefend, alsmede elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren te koop worden aangeboden;

 • h. bestemmingsheffing: de heffing die is gebaseerd op artikel twaalf, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • i. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

 • 1 Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die:

  • a. een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in mode wordt uitgeoefend, en

  • b. behoren tot het midden- en kleinbedrijf.

 • 2 Deze verordening is niet van toepassing op de ondernemers die:

  • a. een onderneming drijven waarin de detailhandel in mode uitsluitend in de vorm van ambulante handel wordt uitgeoefend;

  • b. als werkgever in de modedetailhandel geen bijdrage betalen aan de Stichting Sociaal Fonds Mode- en Sportdetailhandel.

§ 2. De bestemmingsheffing

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening, wordt voor het jaar 2009 een bestemmingsheffing opgelegd ter financiering van de activiteiten van de Commissie modedetailhandel mkb. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel in mode door middel van enerzijds het bevorderen van een meer professionele bedrijfsvoering bij ondernemers en werknemers in de branche en anderzijds het uitvoeren van een bewustwordingscampagne en informatieverschaffing.

 • 2 De bestemmingsheffing bestaat uit:

  • a. een basisheffing van € 75,- per onderneming; en

  • b. een filiaalheffing van € 120,- voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming; en

  • c. een heffing werkzame personen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de klasse waarin de onderneming op onderstaande wijze is ingedeeld:

  klasse

  aantal werkzame personen

  heffing werkzame personen

  1

  0 tot 2

  € 0,-

  2

  2 tot 100

  € 45,-

 • 3 De bestemmingsheffing bedraagt maximaal € 2.400,- voor ten hoogste 20 verkoopplaatsen.

Artikel 4

 • 1 Aan de ondernemer die lid is van Mitex en over het jaar 2008 aan deze organisatie de volledige contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan:

  • a. van € 30,- voor iedere verkoopplaats, met een maximum van € 600,- voor ten hoogste 20 verkoopplaatsen. De aftrek bedraagt nooit meer dan 50% van de bestemmingsheffing met een maximum van 50% van de betaalde contributie (exclusief BTW), of

  • b. van € 15,- voor die ondernemer die uitsluitend de in artikel 3, tweede lid, onder a, bedoelde heffing verschuldigd is.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:

  • a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,

  • b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,

  • c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet onbetekenend is,

  • d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en

  • e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan en daarop door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel positief is beslist.

Den Haag, 24 september 2008

G.J.L.M. Vermeer

voorzitter

E. Alkemade-Akveld

secretaris a.i.

Terug naar begin van de pagina