Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1974

Geldend van 28-02-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 februari 2009, nr. DDI/ST/reg. 010/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

47

2039

557

2039

Artikel 2

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

48

2018

50

2018

51

2024

52

2015

53

2021

54

2025

56

2020

57

2025

58

2047

59

2027

60

2026

61

2040

62

2029

66

2036

67

2050

75

2039

78

2037

79

2040

93

2050

125

2034

139

2040

475

2040

555

2045

560

2038

593

2040

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Bijlage 244106.png
Terug naar begin van de pagina