Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964 (018/2009)

Geldend van 28-02-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 februari 2009, nr. DDI/ST/reg. 018/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, b en c van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari:

  1900

  2039

  2594

  2039

  2658

  2040

 • 2 Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers niet openbaar en zijn, op grond van artikel 15, zevende lid, van de Archiefwet 1995, de regelingen van toepassing inzake het recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden onder vorenbedoelde archiefnummers niet naar het Nationaal Archief waren overgebracht.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari:

  7298

  2040

  13589

  2036

  13590

  2039

  13591

  2040

  15658

  2032

  16567

  2040

  16569

  2034

  16570

  2040

  16572

  2032

  16573

  2035

  16577

  2033

  16578

  2035

  16579

  2033

  16580

  2034

  16581

  2034

  16582

  2034

  16583

  2035

  16584

  2035

  16585

  2036

  16586

  2036

  16587

  2036

  16588

  2040

  19152

  2034

  19157

  2037

  27120

  2040

  27148

  2036

  27185

  2037

  27248

  2031

  27256

  2036

  27260

  2036

  27265

  2039

  27267

  2035

  27310

  2036

  27353

  2034

  27354

  2040

  27453

  2034

  27553

  2038

  27658

  2037

  27849

  2038

  27883

  2037

  27888

  2034

  27908

  2035

  28239

  2033

  28240

  2035

  28243

  2032

  28337

  2038

  28394

  2038

  28404

  2034

  28405

  2035

  28406

  2038

  28407

  2039

  28408

  2038

  28409

  2032

  28410

  2032

  28411

  2035

  28412

  2033

  28413

  2036

  28415

  2039

  28555

  2040

  28605

  2038

  28729

  2040

  28736

  2039

  28738

  2040

  28742

  2040

  28750

  2036

  28763

  2038

  28768

  2032

  28777

  2039

  30173

  2033

  30174

  2033

  30175

  2033

  30176

  2034

  30177

  2033

  30178

  2033

 • 3 Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden is het inventarisnummer genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse 1955–1964, pas openbaar met ingang van 1 januari genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum is het dossier onder dit inventarisnummer niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari:

  26976

  2011

 • 4 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari:

  2682

  2039

  27055

  2040

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Terug naar begin van de pagina