Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, Consulaten, Caribische [...] Ministerie van Buitenlandse Zaken (1889) 1945−1984 (1989)

Geldend van 28-02-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 februari 2009, nr. DDI/ST/reg. 017/2009, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van de Nederlandse Ambassade, Consulaten, Caribische Commissie en Handelscommissariaten in de Verenigde Staten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1889) 1945−1984 (1989)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade, Consulaten, Caribische Commissie en Handelscommissariaten in de Verenigde Staten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1889) 1945−1984 (1989), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari:

  17

  2060

  205

  2048

  206

  2048

  578

  2045

  788

  2039

 • 2 Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade, Consulaten, Caribische Commissie en Handelscommissariaten in de Verenigde Staten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1889) 1945−1984 (1989), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari:

  269

  2015

  329

  2015

  488

  2015

  513

  2015

Artikel 2

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade, Consulaten, Caribische Commissie en Handelscommissariaten in de Verenigde Staten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1889) 1945−1984 (1989), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari:

  199

  2050

  217

  2025

  218

  2025

  464

  2060

  580

  2044

  672

  2040

  804

  2047

 • 2 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade, Consulaten, Caribische Commissie en Handelscommissariaten in de Verenigde Staten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1889) 1945−1984 (1989), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari:

  501

  2052

  502

  2052

  503

  2052

  506

  2052

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Nederlandse Ambassade, Consulaten, Caribische Commissie en Handelscommissariaten in de Verenigde Staten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1889) 1945−1984 (1989)’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Bijlage 244104.png
Terug naar begin van de pagina