Buitengewoon opsporingsambtenaar van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam 2009

[Regeling vervallen per 24-03-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 23-03-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 12 februari 2009, nr. 5557979/Justis/08, houdende aanwijzing van tunnelwachters bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam tot buitengewoon opsporingsambtenaar

Artikel 1

[Vervallen per 24-03-2014]

Onder de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt verstaan:

De persoon, werkzaam bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam aangesteld in de functie van tunnelwachter.

Artikel 2

[Vervallen per 24-03-2014]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam.

Artikel 3

[Vervallen per 24-03-2014]

 • 1 De Minister van Justitie is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 4

[Vervallen per 24-03-2014]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam.

Artikel 5

[Vervallen per 24-03-2014]

 • 1 Het Hoofd van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december van het voorafgaande jaar werkzaam was binnen de dienst

  • b. De door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. De stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Het in het eerste lid van dit artikel genoemde verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 4 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, team BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 6

[Vervallen per 24-03-2014]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren, vallende onder het categoriaal besluit van 11 maart 2004, kenmerk 5275048/DBZ/04, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van onderhavige besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 24-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 24 maart 2009 en vervalt op 24 maart 2014.

Artikel 8

[Vervallen per 24-03-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Buitengewoon opsporingsambtenaar van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 februari 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

de teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina