Instellingsbesluit regiegroep Meijer

[Regeling vervallen per 01-11-2009.]
Geldend van 25-06-2009 t/m 31-10-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 februari 2009, nr. TRCJZ/2009/126, houdende de instelling van de regiegroep Meijer met het oog op de uitvoering van de transitie in de mosselsector (Instellingsbesluit regiegroep Meijer)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. regiegroep: de regiegroep Meijer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2009]

 • 1 De regiegroep heeft in de periode van 1 november tot en met 31 maart 2009 tot taak het opstellen van het Plan van Uitvoering, bedoeld in onderdeel 16 van het Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee (Kamerstukken II 2008/09, 29 675, nr. 50).

 • 2 De regiegroep heeft in de periode van 1 april 2009 tot en met 31 oktober 2009 tot taak het begeleiden van het proces van implementatie van het Plan van Uitvoering, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2009]

 • 1 De regiegroep bestaat uit een voorzitter en maximaal zes leden.

 • 2 De minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de leden van de regiegroep.

 • 3 De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste twaalf maanden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2009]

Als leden van de regiegroep worden benoemd voor de periode van 1 november 2008 tot en met 31 oktober 2009:

 • a. als voorzitter:

  • de heer W. Meijer;

 • b. als vertegenwoordiger van de Waddenvereniging:

  • de heer drs. H.J. van Kersen;

 • c. als vertegenwoordiger van Stichting Wad:

  • de heer L. Hofstee;

 • d. als vertegenwoordiger van de vereniging Natuurmonumenten:

  • de heer drs. W.F.G. Alblas;

 • e. als vertegenwoordiger van de vereniging Vogelbescherming Nederland:

  • de heer ir. A.J.M. Wouters;

 • f. als vertegenwoordiger van Producentenorganisatie Mosselcultuur:

  • de heer ir. D. van Doorn;

 • g. als vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

  • de heer ir. H.R. Oosterveld;

  • mevrouw ir. M.M. van Essen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2009]

 • 1 Behalve de heer H.R. Oosterveld en mevrouw M.M. van Essen ontvangen de leden van de regiegroep per vergadering een algemene vergoeding van € 200,–.

Artikel 7

[Vervallen per 01-11-2009]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2008.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 november 2009.

Artikel 8

[Vervallen per 01-11-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit regiegroep Meijer.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 februari 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina