Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AOE/KLPD 2009

[Regeling vervallen per 19-02-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 18-02-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 9 februari 2009, nr. 5572116/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Aanhoudings- en ondersteuningseenheid van het Korps Landelijke politiediensten (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AOE/KLPD 2009)

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 8, zevende lid, en artikel 60, van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-02-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. KLPD: Korps landelijke politiediensten;

  • b. AOE: Aanhoudings- en Ondersteuningseenheid van het KLPD;

  • c. de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar te werk gesteld bij de AOE als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 19-02-2014]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar wordt aangewezen personeel afkomstig van de krijgsmacht, te werk gesteld bij de AOE van de Landelijke eenheid, voorheen Korps landelijke politiediensten.

Artikel 3

[Vervallen per 19-02-2014]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 19-02-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 19-02-2014]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het landelijk parket.

Artikel 6

[Vervallen per 19-02-2014]

  • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan eerst gebruik maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012, nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het uitoefenen van deze bevoegdheden.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn functie als buitengewoon opsporingsambtenaar gebruik maken van handboeien van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merk en type.

  • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt daadwerkelijk uitgerust met handboeien nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het gebruik van en het omgaan met handboeien.

Artikel 8

[Vervallen per 19-02-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 19-02-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AOE/KLPD 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 februari 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina