Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009

[Regeling vervallen per 01-12-2012.]
Geldend van 19-02-2009 t/m 30-11-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 februari 2009, nr. VGP/VV2908992 houdende regels inzake de zuiverheid van zoetstoffen in levensmiddelen (Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 2008/128/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2008 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEU 2009, L 6), alsmede op artikel 4, tweede lid, onder a, van het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijn 2008/128/EG: richtlijn nr. 2008/128/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2008 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEU 2009, L 6).

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2012]

Een wijziging van richtlijn 2008/128/EG gaat voor de toepassing van artikel 2 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina