Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WPO (verlagen drempel en invoeren impulsgebieden ter bestrijding van onderwijsachterstanden)

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-04-2014.]
Geldend van 24-04-2009 t/m heden

Besluit van 27 januari 2009 houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verlagen van de drempel en het invoeren van impulsgebieden ter bestrijding van onderwijsachterstanden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 3 december 2008, nr. WJZ/77362 (2671), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 120 van de Wet op het primair onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 22 december 2008, nr. W05.08.0531/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 21 januari 2009, nr. WJZ/93971 (2671), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II. Overgangsregeling gewichtenregeling

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WPO en Besluit bekostiging WEC (wijziging gewichtenregeling en groepsgrootte).]

Artikel III. Evaluatiebepaling

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt, binnen drie jaar nadat dit besluit in werking is getreden, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit besluit in de praktijk.

Artikel IV. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 januari 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

S. A. M. Dijksma

Uitgegeven de zeventiende februari 2009

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina