Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Directie Internationale Zaken 2009

Geldend van 30-04-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2008 nr. IZ/2008/35314, houdende de inrichting van de directie Internationale Zaken, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Internationale Zaken (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Directie Internationale Zaken 2009)

§ 2. Organisatie en taken

Artikel 2

De directie Internationale Zaken bestaat uit:

 • a. de afdeling Europese Aangelegenheden;

 • b. de afdeling Internationale Aangelegenheden;

 • c. het cluster Permanente Vertegenwoordiging, gevestigd te Brussel;

 • d. het secretariaat, de administratieve ondersteuning en het logistiek management.

Artikel 3

Het hoofd van de afdeling Europese Aangelegenheden is verantwoordelijk voor:

 • a. het ontwikkelen van een strategisch kader ten aanzien van het te voeren EU-beleid van het departement en toetsen van de Nederlandse inbreng daarin (waaronder het toetsen aan de strategische kaders);

 • b. het voeren van het inhoudelijke, procesmatige en logistieke secretariaat ten aanzien van de EU-dossiers en het initiëren, adviseren, coördineren en toetsen van de Nederlandse inbreng daarin;

 • c. het toetsen van nationale voornemens aan Europese kaders en ontwikkelingen;

 • d. de functionele aansturing van het cluster Permanente Vertegenwoordiging en het in samenwerking met het cluster Permanente Vertegenwoordiging voeren van de regie over het proces tussen de beleidsdirecties en de Europese Unie;

 • e. het onderhouden van het bilaterale netwerk waarbij de focus ligt bij prioritaire landen in de huidige en toekomstige lidstaten van de Europese Unie;

 • f. het mede vormgeven en bewaken van de Europese institutionele kaders;

 • g. het toerusten van het ministerie met het oog op EU-activiteiten.

Artikel 4

Het hoofd van de afdeling Internationale Aangelegenheden is verantwoordelijk voor:

 • a. het ontwikkelen van een strategisch kader ten aanzien van het te voeren internationale beleid van het departement en toetsen van de Nederlandse inbreng daarin;

 • b. het voeren van de inhoudelijke en procesmatige regie ten aanzien van voor SZW relevante internationale organisaties (ILO, Raad van Europa, OESO, WTO en VN), en het initiëren, adviseren, coördineren en verzorgen van de Nederlandse en SZW inbreng daarin;

 • c. het ontwikkelen van beleid t.a.v een aantal internationale SZW-thema’s zoals de bestrijding van kinderarbeid wereldwijd, de bevordering van de fundamentele arbeidsnormen, Corporate social responsibility, de sociale dimensie van globalisering en WTO-dossiers zoals de relatie handel en arbeidsnormen;

 • d. het coördineren en voorbereiden van de totstandkoming en de bekrachtiging van internationale verdragen; het opzeggen van internationale verdragen en het rapporteren over de toepassing en naleving daarvan (in samenspraak met beleidsdirecties);

 • e. het coördineren en voorbereiden van de verdragsrapportages met betrekking tot de toepassing en naleving van internationale verdragen het toetsen van nationale beleidsvoornemens op sociaal terrein aan de mondiale kaders en ontwikkelingen;

 • f. het coördineren van de politiek beleidsmatige aspecten van internationale sociale (zekerheids)fraudebestrijding;

 • g. het toerusten van het ministerie met name met het oog op de activiteiten in de internationale organisaties.

Artikel 5

Het cluster Permanente Vertegenwoordiging is verantwoordelijk voor:

 • a. het vertegenwoordigen van Nederland en het onderhandelen namens Nederland op het sociaal-economisch terrein bij de Europese Unie;

 • b. het onderhouden van contacten met diverse significante actoren op het niveau van de Europese Unie, te weten de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité, andere lidstaten en de Europese sociale partners;

 • c. het onder functionele aansturing van het hoofd van de afdeling Europese Aangelegenheden voeren van de regie over het proces met de beleidsdirecties;

 • d. het signaleren en rapporteren over ontwikkelingen in de Europese Unie;

 • e. het toerusten van het ministerie met name met het oog op de activiteiten in de Europese Unie;

 • f. het monitoren van ontwikkelingen in belendende percelen het informeren van de politieke en ambtelijke leiding van actuele ontwikkelingen in het Brusselse circuit inclusief de relaties naar andere raden waar dat relevant en van strategisch belang is.

Artikel 6

Vanuit de afdelingen wordt voorzien in de administratieve en secretariële ondersteuning.

De directiesecretaris is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het managementteam en belast met inhoudelijke coördinatie, beleids- en procesondersteuning op het brede directieterrein.

§ 3. Bevoegdheden

Artikel 7

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatie eenheid, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager–medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 8

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven, die betrekking hebben op de taken van de eigen organisatorische eenheid;

 • b. het paraferen van stukken waar de directie Internationale Zaken geen voortouw in heeft, met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur Internationale Zaken afgedaan moeten worden.

Artikel 9

De hoofden van de afdeling Europese Aangelegenheden en de afdeling Internationale Aangelegenheden, alsmede de plaatsvervangend afdelingshoofden van die afdelingen zijn bevoegd tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van de directie Internationale Zaken:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Bedrijfsvoering afgesloten raamovereenkomst;

 • b. het afsluiten van koop-, huur- en lease-overeenkomsten voor de directie Internationale Zaken met een waarde van ten hoogste € 10.000,– per overeenkomst;

 • c. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie Internationale Zaken welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan van de directie Internationale Zaken.

Artikel 10

De directiesecretaris is gevolmachtigd tot het raadplegen van alle personele aangelegenheden, de directie betreffende zowel fysieke als elektronische dossiers en heeft daartoe een vergelijkbare autorisatie als de directeur Internationale Zaken en daarmee toegang tot alle (elektronische) informatiesystemen en personele overzichten.

Artikel 11

Doorverlening van bevoegdheden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur Internationale Zaken.

Artikel 12

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Internationale Zaken worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het afdelingshoofd dat is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 13

 • 1 Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Directie Internationale Zaken 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Internationale Zaken

,

L.C. Beets

Terug naar begin van de pagina