Regeling verkeersregelaars 2009

Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m 17-01-2016

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende regels met betrekking tot de opleiding, de aanstelling, de examinering en de uitrusting van verkeersregelaars (Regeling verkeersregelaars 2009)

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. contourmarkering: opvallende markering die dient om de horizontale en verticale dimensie (lengte, breedte en hoogte) van een voertuig aan te geven;

 • b. evenement: eenmalige of periodiek terugkerende activiteit met verkeersaantrekkende werking, die hetzij maximaal één dag duurt, hetzij zich uitstrekt over een aaneengesloten periode van meerdere dagen, voor zover het bevoegd gezag dat tot het houden van het evenement vergunning heeft verleend als voorwaarde heeft gesteld dat verkeersregelend wordt opgetreden;

 • c. eenmalige evenementenverkeersregelaar: verkeersregelaar die ten behoeve van één evenement is aangesteld;

 • d. evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd: verkeersregelaar die ten behoeve van meerdere evenementen in een aaneengesloten periode van maximaal twaalf maanden is aangesteld;

 • e. getuigschrift: door of namens een opleidingsinstituut afgegeven certificaat als bewijs dat het theorie- en het praktijkexamen in het kader van een opleiding tot verkeersregelaar met goed gevolg zijn afgelegd;

 • f. migrerende beroepsbeoefenaar: migrerende beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 1 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, die in Nederland het beroep van transportbegeleider of verkeersregelaar met in het kader van het beroep verkeersregelende taken wenst uit te oefenen;

 • g. opvallende markering: een inrichting die dient om een voertuig van de zij- of achterkant gezien meer zichtbaarheid te geven door weerkaatsing van het licht afkomstig van een niet tot dat voertuig behorende lichtbron, waarbij de waarnemer zich nabij deze lichtbron bevindt;

 • h. volledige contourmarkering: een contourmarkering die de omtrek van het voertuig aangeeft door middel van een doorlopende lijn.

Artikel 2

Voor een aanstelling als verkeersregelaar komen uitsluitend in aanmerking:

 • a. personen, die het beroep van transportbegeleider wensen uit te oefenen;

 • b. personen, niet zijnde personen als bedoeld onder a, die in het kader van de uitoefening van hun beroep waar nodig verkeersregelende taken gaan verrichten, indien het verrichten van die taken naar het oordeel van het tot aanstelling bevoegde gezag als hun hoofdwerkzaamheden moet worden beschouwd of moet worden geacht nauw verband te houden met de uitoefening van hun hoofdwerkzaamheden;

 • c. personen, die ten behoeve van één evenement of ten behoeve van meerdere evenementen in een aaneengesloten periode van maximaal twaalf maanden, eenvoudige verkeersregelende taken gaan verrichten.

§ 2. Opleiding

Artikel 3

 • 1 De opleiding tot verkeersregelaar, met uitzondering van de categorieën evenementenverkeersregelaars, bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Beide onderdelen worden afgesloten met een examen, met dien verstande dat het praktijkexamen niet plaatsvindt dan nadat het theorie-examen met goed gevolg is afgelegd.

 • 2 Het praktijkexamen wordt afgenomen in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de politie.

 • 3 Bij het praktijkexamen wordt de geschiktheid van de kandidaat om als verkeersregelaar als bedoeld in het eerste lid op te treden, beoordeeld aan de hand van de in bijlage 1 opgenomen criteria.

 • 4 Voor aanstelling als eenmalige evenementenverkeersregelaar dient een standaardinstructie te zijn gevolgd.

 • 5 Voor aanstelling als evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd dient een uitgebreide theoretische instructie te zijn gevolgd.

Artikel 4

 • 1 Een getuigschrift wordt afgegeven nadat alle vereiste examens met goed gevolg zijn afgelegd.

 • 2 Op het getuigschrift worden in ieder geval opgenomen: naam, voorletters, geboortedatum en adres van de betrokkene, de datum van afgifte van het getuigschrift en de naam van de afgevende instantie. Het getuigschrift dient door de in artikel 3, tweede lid, bedoelde vertegenwoordiger te zijn voorzien van een waarmerk.

§ 3. Aanstelling transportbegeleiders en verkeersregelaars met in het kader van het beroep verkeersregelende werkzaamheden

Artikel 5

 • 1 Voor de aanstelling als transportbegeleider komen slechts in aanmerking personen die:

  • a. de leeftijd van 24 jaren hebben bereikt;

  • b. voldoen aan artikel 2.7.2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer dan wel in het bezit zijn van een geldig CCV-B-diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer;

  • c. in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor de categorieën B, C en E;

  • d. in het bezit zijn van een getuigschrift dat op de dag van de aanvraag niet ouder is dan 6 maanden, of voorzover het betreft migrerende beroepsbeoefenaars, een certificaat waaruit blijkt dat met goed gevolg een proeve van bekwaamheid is afgelegd of een verklaring waaruit blijkt dat gedurende een periode van negen maanden een aanpassingstage als bedoeld in artikel 1 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, is doorlopen; en

  • e. in het bezit zijn van een met het oog op het optreden als transportbegeleider afgegeven verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, die op de dag van de aanvraag niet ouder is dan twee maanden, of voorzover het betreft migrerende beroepsbeoefenaars, een hiermee overeenkomend document, afgegeven door het bevoegd gezag van de betrokken staat van oorsprong of herkomst.

 • 2 De in het eerste lid, onder d, bedoelde proeve van bekwaamheid wordt overeenkomstig artikel 3, tweede en derde lid, afgelegd bij een opleidingsinstituut in Nederland. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing. De in het eerste lid, onder d, bedoelde verklaring wordt afgelegd door de transportbegeleider onder wiens verantwoordelijkheid de stage is doorlopen.

Artikel 6

 • 1 Voor de aanstelling als verkeersregelaar met in het kader van het beroep verkeersregelende taken komen slechts in aanmerking personen die:

  • a. de leeftijd van tenminste 18 jaren hebben bereikt;

  • b. in het bezit zijn van een getuigschrift dat op de dag van de aanvraag niet ouder is dan 6 maanden, of voor zover het betreft migrerende beroepsbeoefenaars, een certificaat waaruit blijkt dat met goed gevolg een proeve van bekwaamheid is afgelegd of een verklaring waaruit blijkt dat gedurende een periode van negen maanden een aanpassingstage als bedoeld in artikel 1, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties is doorlopen;

  • c. in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat deze betrokkene in het kader van diens beroep wenst in te zetten als verkeersregelaar; en

  • d. in het bezit zijn van een met het oog op het optreden als verkeersregelaar met in het kader van het beroep verkeersregelende werkzaamheden afgegeven verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, die op de dag van de aanvraag niet ouder is dan twee maanden of voor zover het betreft migrerende beroepsbeoefenaars, een hiermee overeenkomend document, afgegeven door het bevoegd gezag van de betrokken staat van oorsprong of herkomst.

 • 2 Verkeersregelaars met in het kader van het beroep verkeersregelende taken die in aanmerking komen voor een aanstelling ingevolge artikel 56, eerste lid, onder a, van het BABW, dienen in afwijking van het eerste lid, onder c, in het bezit te zijn van een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat deze betrokkene in het kader van diens beroep frequent in meerdere niet-aangrenzende gemeenten en niet uitsluitend in één provincie wenst in te zetten als verkeersregelaar. Deze verklaring is niet vereist voor de aanstelling van personen die als weginspecteur in dienst zijn van Rijkswaterstaat.

 • 3 De in het eerste lid, onder b, bedoelde proeve van bekwaamheid wordt overeenkomstig artikel 3, tweede en derde lid, afgelegd bij een opleidingsinstituut in Nederland. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing. De in het eerste lid, onder d, bedoelde verklaring wordt afgelegd door de verkeersregelaar onder wiens verantwoordelijkheid de stage is doorlopen.

Artikel 7

 • 1 De aanstelling van transportbegeleiders en verkeersregelaars met in het kader van het beroep verkeersregelende taken geschiedt voor een periode van vijf jaren en wordt vastgelegd in een aanstellingsbesluit. Bij de aanstelling kan een beperking in de uitoefening van de bevoegdheid worden opgelegd.

 • 2 In het besluit, bedoeld in het eerste lid, worden tenminste de volgende gegevens opgenomen: naam, voorletters, geboortedatum en adres van de betrokkene, de einddatum van de aanstelling, de naam van de afgevende instantie, het afgiftenummer en de eventuele beperkingen in de uitoefening van de bevoegdheid.

 • 3 Transportbegeleiders en verkeersregelaars met in het kader van het beroep verkeersregelende taken ontvangen tevens een aanstellingspas, die zij tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden bij zich dragen. Deze pas is vervaardigd van duurzaam en vochtbestendig materiaal. Op deze pas worden tenminste de volgende gegevens opgenomen: een pasfoto, de naam, de voorletters en de geboortedatum van de betrokkene, de einddatum van de aanstelling, de naam van de afgevende instantie, het afgiftenummer van het aanstellingsbesluit, de eventuele beperkingen in de uitoefening van de bevoegdheid, alsmede de bedrijfsnaam van de werkgever.

Artikel 8

 • 1 De aanstelling van transportbegeleiders en verkeersregelaars met in het kader van hun beroep verkeersregelende taken kan telkens voor een periode van vijf jaren worden verlengd, met dien verstande dat:

  • a. transportbegeleiders in het bezit zijn van een geldig CCV-B-diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer dan wel voldoen aan artikel 2.7.2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer vervoer, in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor de categorieën B, C en E, en aannemelijk maken in het afgelopen jaar frequent als transportbegeleider te hebben opgetreden;

  • b. verkeersregelaars met in het kader van het beroep verkeersregelende taken, middels een schriftelijke verklaring van de werkgever aannemelijk maken in het afgelopen jaar in het kader van hetzelfde beroep frequent verkeersregelend te hebben opgetreden.

 • 3 De in het eerste lid, onder b, en in het tweede lid bedoelde verklaringen zijn niet vereist voor de verlenging van de aanstelling van verkeersregelaars die als weginspecteur in dienst zijn van Rijkswaterstaat.

 • 4 De aanvraag tot verlenging wordt uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de geldigheid van de eerder afgegeven aanstelling ingediend.

§ 4. Aanstelling evenementenverkeersregelaars

Artikel 9

 • 1 Evenementenverkeersregelaars worden aangesteld per evenement of voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf maanden. Bij de aanstelling worden beperkingen in de uitoefening van de bevoegdheid opgelegd.

 • 2 Voor de aanstelling als evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd komen in aanmerking personen die de leeftijd van tenminste 16 jaren hebben bereikt en die in het bezit zijn van een door de politie afgegeven instructieverklaring waaruit blijkt dat een uitgebreide theoretische instructie is gevolgd.

 • 3 Voor de aanstelling als eenmalige evenementenverkeersregelaar komen in aanmerking personen die de leeftijd van tenminste 16 jaren hebben bereikt en die in het bezit zijn van een instructieverklaring van de politie waaruit blijkt dat zij de standaardinstructie hebben gevolgd.

 • 4 Op de in het tweede en derde lid bedoelde instructieverklaringen worden vermeld: de naam, de voorletters en de geboortedatum van de kandidaat, alsmede de datum van de instructie en de naam van de instructeur.

Artikel 10

 • 1 Evenementenverkeersregelaars dienen voor elke inzet de specifiek daarop toegesneden instructie te hebben gevolgd.

Artikel 11

 • 1 De aanstelling van evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd geschiedt voor een periode van ten hoogste 12 maanden en wordt vastgelegd in een aanstellingsbesluit. Voor eenmalige evenementenverkeersregelaars kan per evenement worden volstaan met één algemeen aanstellingsbesluit, waarvan de daarbij als bijlage gevoegde groslijst met personalia van de betrokkenen deel uitmaakt.

 • 2 In de aanstellingsbesluiten, bedoeld in het eerste lid, worden per evenementenverkeersregelaar tenminste de volgende gegevens opgenomen: de naam, de voorletters, de geboortedatum en het adres van de betrokkene, de datum van afgifte, het afgiftenummer, de naam van de afgevende instantie en de beperkingen in de uitoefening van de bevoegdheid.

 • 3 Evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd ontvangen tevens een aanstellingspas, die zij tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden bij zich dragen. Deze pas is vervaardigd van duurzaam en vochtbestendig materiaal. Op deze pas worden ten minste de volgende gegevens opgenomen: een pasfoto, de naam, de voorletters en de geboortedatum van de betrokkene, de einddatum van de aanstelling, het afgiftenummer van het aanstellingsbesluit en de naam van de afgevende instantie.

Artikel 12

Evenementenverkeersregelaars oefenen hun taak uit onder direct toezicht van de politie.

Artikel 13

Evenementenverkeersregelaars die jonger zijn dan achttien jaren worden bij de uitoefening van hun taak slechts ingezet op wegen waar in het algemeen niet sneller wordt gereden dan 50 km per uur en indien ter plaatse bij duisternis of slecht zicht voldoende openbare straatverlichting aanwezig is.

§ 5. Uitrusting

Artikel 14

 • 1 Tijdens de uitoefening van hun taak dragen verkeersregelaars, alsmede personen die optreden tijdens praktijklessen of praktijkexamens in het kader van een opleiding tot verkeersregelaar, voor de duur van hun werkzaamheden, respectievelijk van deze praktijklessen of het praktijkexamen, een jas of hes, die voldoet aan de omschrijving in bijlage 2.

 • 2 Transportbegeleiders maken voor het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de wet is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit, gebruik van een begeleidingsvoertuig dat voldoet aan de omschrijving in bijlage 3, onderdeel A.

 • 3 In het in het tweede lid bedoelde begeleidingsvoertuig zijn de hulpmiddelen, genoemd in bijlage 3, onderdeel B, aanwezig.

 • 4 Gedurende het in het tweede lid bedoelde transport wordt de in bijlage 3, onderdeel A, bedoelde verlichting gevoerd.

§ 6. Intrekking van de aanstelling

Artikel 15

 • 1 Het ingevolge artikel 56, eerste lid, van het BABW bevoegde bestuursorgaan kan de aanstelling intrekken indien:

  • a. de aan het bevoegde gezag verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig dan wel in strijd met de waarheid blijken te zijn dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, indien bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;

  • b. de beschikking door het bevoegde gezag in strijd met de wettelijke voorschriften is afgegeven;

  • c. het bevoegde gezag, na schriftelijke advisering door de politie, van oordeel is dat de betrokken transportbegeleider, verkeersregelaar met in het kader van het beroep verkeersregelende taken of evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd tijdens werkzaamheden in die hoedanigheid gedragingen heeft verricht waardoor het verkeer in gevaar is of kon worden gebracht of heeft gehandeld in strijd met voorschriften, gegeven bij of krachtens de wet;

  • d. indien zulks naar het oordeel van het bevoegde gezag nodig is in verband met verandering van wetgeving of gewijzigde omstandigheden of inzichten;

  • e. de transportbegeleider, verkeersregelaar met in het kader van het beroep verkeersregelende taken of evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd daartoe een verzoek indient;

  • f. de transportbegeleider of verkeersregelaar met in het kader van het beroep verkeersregelende taken niet meer het beroep uitoefent ten behoeve waarvan de aanstelling is verleend.

 • 2 De intrekking van de aanstelling geschiedt schriftelijk.

§ 7. Overgangsrecht

Artikel 16

 • 1 Artikel 14, eerste lid, is gedurende vijf jaren na inwerkingtreding van deze regeling niet van toepassing op jassen en hessen die voor 1 januari 2010 in gebruik zijn genomen.

 • 2 Artikel 14, tweede lid, is gedurende vijf jaren na inwerkingtreding van deze regeling niet van toepassing op begeleidingsvoertuigen die op de datum van inwerkingtreding van deze regeling feitelijk in gebruik zijn als begeleidingsvoertuig.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 1

Criteria, bedoeld in artikel 3, derde lid:

 • 1. De kandidaat-verkeersregelaar toont zich tijdens het praktijkexamen gedurende 15 minuten bedreven in het op adequate en veilige wijze regelen van het verkeer. Dit wordt aangetoond door het kiezen van de juiste positie(s) bij het geven van aanwijzingen aan de verkeersdeelnemers tijdens het regelen van het verkeer op een kruising waar het verkeersaanbod, naar het oordeel van de examinatoren, gelijkmatig is verdeeld over kruisende wegen en de intensiteit hiervan zodanig is dat bedoelde bedrevenheid in redelijkheid is vast te stellen.

 • 2. Voor de kandidaat-transportbegeleider geldt voorts het volgende:

  • hij demonstreert hoe te rijden achter en voor een transport;

  • hij demonstreert dat hij de verkeersregels kent en laat een veilig en daadkrachtig weggedrag zien;

  • hij toont aan verkeersborden en bewegwijzering te kunnen interpreteren;

  • hij toont aan inzicht te hebben in de verkeersrisico’s welke samenhangen met het gedrag van andere verkeersdeelnemers en in de verkeersrisico’s die het transport met zich meebrengt; en

  • hij toont aan in staat te zijn om het oponthoud voor het overige verkeer zo veel mogelijk te beperken en de doorstroming zo veel mogelijk te bevorderen.

Bijlage 2

De hes van de verkeersregelaar bestaat uit een fluorescerend gele bovenkant en een fluorescerend oranje onderkant. Het scheidingsvlak van deze kleuren bevindt zich ter hoogte van de onderkant van de armsgaten. Op dit scheidingsvlak is met retro-reflecterend grijs materiaal een rondom doorlopende streep van 50 mm breedte aangebracht. Een soortgelijke rondom doorlopende streep is ook horizontaal aangebracht op 50 mm boven de onderkant van het oranje deel van de hes. Tussen deze horizontale strepen zijn, op 50 mm uit het midden van de armsgaten, twee soortgelijke verticale strepen aangebracht, zodat een oranje rechthoek ontstaat. In deze rechthoek is met hetzelfde grijze materiaal van 50 mm breedte een driehoek aangebracht. Deze driehoek is zo groot mogelijk. De zijden en hoeken van deze driehoek raken de grijze strepen van de rechthoek niet. Tussen de rechthoeken aan de voor- en achterkant van de hes zijn op de delen onder de armsgaten, op gelijke afstand tussen de horizontale zijden van de rechthoek, twee doorlopende horizontale grijze strepen aangebracht.

De voor- en achterkant van de hes zijn gelijk, met dien verstande dat de hes aan de voorzijde een V-hals heeft. Als de hes aan de voorkant een opening heeft, dan zijn de grijze strepen en de driehoek niet zichtbaar onderbroken (door bijvoorbeeld een ritssluiting). De hes mag ook zonder opening aan de voorkant zijn uitgevoerd en wordt in dat geval dus over het hoofd aangetrokken. Op de jas/hes kan links op de borst een logo met de bedrijfsnaam geplaatst worden ter grootte van maximaal 11×11cm. Dit logo mag geen onderdelen van het retroreflecterende patroon afdekken.

De kleuren van de verkeersregelaarskleding bevinden zich binnen de hoekpunten van het betreffende gebied in het CIE-kleurendiagram. De coördinaten van deze hoekpunten voor de verschillende kleuren zijn weergegeven in tabel 2. De minimale luminantiefactor van het fluorescerend oranje bedraagt 0,40 cd/m2, voor het fluorescerend geel 0,70 cd/m2 en het retroreflecterend grijs 0,10 cd/m2. De minimale retroreflectiecoëfficiënten in cd/(lx.m2) zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel1 minimale retroreflectie coëfficiënten (cd/(lx.m2)):

Invalshoek/observatiehoek

20°

30°

40°

12’

330

290

180

65

20’

250

200

170

60

25

15

12

10

1°30’

10

7

5

4

Tabel 2 coördinaten CIE-kleurendiagram:

Kleur

Coördinaat nr

x- coördinaat

y-coördinaat

Fluorescerend orange

1

0,610

0,390

 

2

0,544

0,376

 

3

0,579

0,341

 

4

0,655

0,344

Fluorescerend geel

1

0,387

0,610

 

2

0,356

0,494

 

3

0,398

0,452

 

4

0,460

0,540

Retroreflecterend grijs

1

0,300

0,250

 

2

0,365

0,325

 

3

0,330

0,360

 

4

0,270

0,290

De jas van de verkeersregelaar heeft als romp de hierboven beschreven hes en heeft mouwen in dezelfde fluorescerend gele kleur als de bovenkant van de hes. Deze mouwen hebben rondom elk minimaal twee retroreflecterende grijze banden van 50 mm breedte, waarvan er zich één op 50 mm boven de onderkant van de mouw bevindt. In de hals van de jas mag een kraag zijn gezet.

De jas die gebruikt wordt door verkeersregelaars die in functie zijn als weginspecteur in dienst van Rijkswaterstaat, is voorts voorzien van een horizontale blauwe band op de borst van 5 cm hoog, op het scheidingsvlak van geel en oranje, aan zowel onder- als bovenzijde begrensd door retroreflecterende banden van 5 cm hoog.

Bijlage 244094.png
Bijlage 244095.png
Bijlage 244096.png

Bijlage 3

Onderdeel A: eisen als bedoeld in artikel 14, tweede lid

 • 1) Het begeleidingsvoertuig heeft over een lengte van tenminste 2,50 meter een minimale daklijnhoogte van 1,75 meter.

 • 2) De kleur van de buitenzijde van het begeleidingsvoertuig is geel RAL 1003, 1004 of 1023.

 • 3) Het begeleidingsvoertuig is voorzien van geel zwaai- knipper- of flitslicht. Hieronder wordt verstaan verlichting, bestaande uit een set gele signaalverlichting. De verlichting is zodanig gemonteerd dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 25 m vanaf het voertuig, gemeten op 1,50 m boven het wegdek. Ter ondersteuning van de set mag aan de voorzijde van het voertuig symmetrisch ten opzichte van de lengteas van het voertuig op een hoogte tussen 0,40 m en 1,20 m boven het wegdek een set secundaire gele signaalverlichting zijn aangebracht. De zichthoek van de secundaire set is ten hoogste 90°. De secundaire set is alleen in werking wanneer de primaire signaalverlichting is ingeschakeld. De secundaire set mag separaat uitschakelbaar zijn.

 • 4) Het begeleidingsvoertuig is voorzien van een verlichte transparant als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, welke zodanig op het voertuig is bevestigd dat deze aan de achterzijde goed zichtbaar is.

 • 5) Opvallende markering van het begeleidingsvoertuig

  Contourmarkering:

  Het begeleidingsvoertuig is voorzien van volledige contourmarkering aan de zijkanten en de achterkant die voldoet aan de volgende eisen:

  • De opvallende markering is zo dicht mogelijk bij de rand van het begeleidingsvoertuig aangebracht;

  • De opvallende markering wordt zo horizontaal en verticaal mogelijk aangebracht, aansluitend op de vorm, structuur, constructie en het gebruik van het begeleidingsvoertuig;

  • De afstand tussen de opvallende markering aan de achterkant en ieder verplicht remlicht moet ten minste 200 mm bedragen;

  • De kleur van de opvallende markering is wit of geel aan de zijkanten en rood, wit of geel aan de achterkant;

  • Het materiaal voor de contourmarkering voldoet aan ECE-reglement nr. 104, klasse C, en artikel 127a van bijlage VIII van de Regeling voertuigen.

  Markering zijkanten:

  Binnen de contourmarkering zijn de zijkanten voorzien van een markering uitgevoerd als chevronpijlen die naar de voorzijde van het begeleidingsvoertuig zijn gericht, die voldoet aan de volgende eisen:

  • De afmetingen van het totale gemarkeerde gebied zijn minimaal 1,00 m in de lengterichting van het voertuig en minimaal 0,30 m hoog;

  • De breedte van de pijlen is 0,10 m, de kleur is afwisselend rood en geel;

  • Het materiaal voldoet aan ECE-reglement nr. 104, klasse E;

  • De markering is zodanig aangebracht dat deze geen nadelige invloed heeft op de effectiviteit van de contourmarkering en de verplichte lichten en retroreflecterende voorzieningen. In ieder geval mogen de retroreflecterende chevronpijlen niet meer dan 1/3 deel van de totale oppervlakte binnen de omtrek van de contourmarkering uitmaken.

  Markering voorkant:

  De voorkant is voorzien van een diagonale markering, uitgevoerd in rode en witte lijnen, die voldoet aan de volgende eisen:

  • De oppervlakte van het gemarkeerd gebied is minimaal 0,50 m2;

  • De breedte van de lijnen is minimaal 0,10 m en maximaal 0,12 m;

  • De lijnen wijzen, onder een hoek van 45° naar boven gericht, symmetrisch naar het verticale mediaanlangsvlak van het voertuig;

  • Het materiaal voldoet aan ECE-reglement nr. 104, klasse E.

  Markering achterzijde:

  Binnen de contourmarkering is de achterzijde voorzien van een diagonale markering uitgevoerd in rode en witte lijnen, die voldoet aan de volgende eisen:

  • De oppervlakte van het gemarkeerd gebied is minimaal 0,50 m2;

  • De breedte van de lijnen is minimaal 0,10 m en maximaal 0,12 m;

  • De lijnen wijzen, onder een hoek van 45° naar boven gericht, symmetrisch naar het verticale mediaanlangsvlak van het voertuig;

  • Het materiaal voldoet aan ECE-reglement nr. 104, klasse E.

  Overige eisen:

  Elk afzonderlijk deel van het markeringsmateriaal is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in bijlage VIII van de Regeling voertuigen.

 • 6) Het begeleidingsvoertuig mag aan de beide zijkanten zijn voorzien van een bedrijfsnaam of -logo. Deze aanduiding bedraagt op beide zijden ten hoogste 0,40 m bij 0,20 m.De aanduiding is niet retroreflecterend uitgevoerd.

 • 7) Het begeleidingsvoertuig is aan de voor- en achterkant voorzien van de aanduiding ‘convoi exceptionnel’. De aanduiding heeft een hoogte van ten hoogste 0,20 m en mag niet breder zijn dan het begeleidingsvoertuig. De aanduiding is niet retroreflecterend uitgevoerd.

Onderdeel B: eisen bedoeld als in artikel 15, derde lid

In het begeleidingsvoertuig zijn tenminste aanwezig:

 • een ingebouwde communicatie-installatie;

 • een mobiel station voor communicatie tussen de transportbegeleiders en de chauffeur van het exceptionele transport;

 • een GSM-telefoon;

 • een rolbandmeter van minimaal 20 meter;

 • een hoogtemeter van minimaal 5 meter;

 • acht pylonen of zogenaamde klapbakens;

 • rood/wit afzetlint;

 • een zaklantaarn met rode kegel;

 • een EHBO-set; en

 • een goed werkende brandblusser van minimaal 2 kg.

Naar boven