Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving 2009

Geldend van 14-02-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2008 nr. UAW/2008/35482, houdende de inrichting van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving 2009)

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving: de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken

Artikel 2

De directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Cao Onderzoek en Beleidsinformatie;

 • b. de afdeling Registratie, Beheer en Informatie;

 • c. de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden.

Artikel 3

Het hoofd van de afdeling Cao Onderzoek en Beleidsinformatie is verantwoordelijk voor:

 • a. Het instellen van onderzoeken naar ontwikkelingen met betrekking tot collectieve arbeidsovereenkomsten;

 • b. Het genereren van beleidsinformatie ten aanzien van de overige uitvoeringstaken die tot de taak van de directie behoren.

Artikel 4

 • 2 Het hoofd van de afdeling Registratie, Beheer en Informatie is voorts verantwoordelijk voor alle interne processen betreffende de bedrijfsvoering van de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, waaronder de management-, administratieve-, secretariële-, personele-, en financiële ondersteuning, automatisering, managementinformatievoorziening en huisvesting.

Artikel 5

Het hoofd van de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden is verantwoordelijk voor:

§ 3. Bevoegdheden

Artikel 6

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het afdelingshoofd dat is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

Artikel 7

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatie eenheid, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 8

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven die betrekking hebben op de taken van de eigen organisatorische eenheid;

 • b. het paraferen van stukken waar de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving geen voortouw in heeft, met uitzondering van stukken waarvan gelet op het belang daarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving afgedaan moeten worden.

Artikel 9

Het hoofd van de afdeling Registratie, Beheer en Informatie is gevolmachtigd tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het inhuren van uitzendkrachten ten behoeve van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving na instemming van de directeur-Generaal;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving;

 • c. het afsluiten van koopovereenkomsten met betrekking tot kantoorbenodigdheden, reisbescheiden en waardebonnen ten behoeve van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving met een waarde van ten hoogste € 5.000,– per overeenkomst.

Artikel 10

Doorverlening van bevoegdheden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming van de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 11

 • 1 Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

,

M.H.M. van der Goes

Terug naar begin van de pagina