Tijdelijke vrijstellingsregeling derogatie 2009 Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 31-12-2009.]
Geldend van 14-02-2009 t/m 30-12-2009

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 januari 2009, nr. TRCJZ/2009/198, houdende tijdelijke vrijstelling van de artikelen 26, eerste lid en 27, eerste lid van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 38, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2009]

Ingeval 2009 het jaar van toepassing is van de in artikel 24, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet bedoelde gebruiksnorm, is de landbouwer vrijgesteld van de voorwaarde, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van die regeling, indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a. ten hoogste vier jaren voorafgaand aan 1 maart 2009 zijn de waarde van de fosfaattoestand en de waarde van het stikstofleverende vermogen van de bodem van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond vastgesteld door een laboratorium dat blijkens accreditatie door de Raad aantoonbaar voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025; en

  • b. de landbouwer heeft vóór 1 februari 2009 schriftelijk opdracht gegeven tot de in onderdeel a bedoelde vaststelling en bewaart een schriftelijk bewijsstuk van deze opdracht als onderdeel van de administratie, bedoeld in artikel 32 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 februari 2009 en vervalt op 31 december 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling derogatie 2009 Meststoffenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 januari 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina