Besluit Stuurgroep implementatie Wtcg

[Regeling vervallen per 01-04-2012.]
Geldend van 11-11-2010 t/m 31-03-2012

Besluit van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 februari 2009, nr. MEVA-AEB-2909485, houdende de instelling van de Stuurgroep implementatie Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de Stuurgroep: de Stuurgroep, genoemd in artikel 2, eerste lid;

 • c. de ketenpartners: het Centraal Administratie Kantoor (hierna: CAK), het Centrum Indicatiestelling Zorg (hierna: CIZ), Vektis en de zorgverzekeraars, vertegenwoordigd door Zorgverzekeraars Nederland (hierna: ZN), de gemeenten, vertegenwoordigd door de Vereniging van Nederlandse gemeenten (hierna: VNG) en de Bureaus Jeugdzorg, vertegenwoordigd door het Interprovinciaal Overleg (hierna: IPO);

 • d. de tegemoetkoming: de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, genoemd in artikel 2 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Er is een Stuurgroep implementatie Wtcg.

 • 2 De Stuurgroep heeft tot taak mogelijke problemen bij de uitvoering van de tegemoetkoming vroegtijdig te signaleren teneinde te voorkomen dat deze zich gaan voordoen en aan de minister en de ketenpartners voorstellen te doen voor oplossingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De Stuurgroep bestaat uit:

  • a. de Directeur Generaal Langdurige Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tevens voorzitter;

  • b. ten hoogste drie andere ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • c. twee vertegenwoordigers van het CAK;

  • d. een vertegenwoordiger van het CIZ;

  • e. een vertegenwoordiger van Vektis;

  • f. een vertegenwoordiger van ZN;

  • g. een vertegenwoordiger van de VNG;

  • h. een vertegenwoordiger van het IPO.

 • 2 De leden, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden benoemd en ontslagen door de minister. De leden, bedoeld in het eerste lid, c tot en met h, worden benoemd en ontslagen door de minister, op voordracht van de organisaties die zij vertegenwoordigen.

 • 3 Het secretariaat van de Stuurgroep wordt gevoerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2012]

De Stuurgroep rapporteert voor 15 november 2010, 15 mei 2011, 15 november 2011 en 1 maart 2012 aan de minister over zijn bevindingen. Deze bevindingen worden door de minister verwerkt in de voortgangsrapportages die hij in 2010, 2011 en 2012 aan beide Kamers van de Staten-Generaal aanbiedt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2012]

Het beheer van de archiefbestanden van de Stuurgroep geschiedt op overeenkomstige wijze als het beheer van de archiefbescheiden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De archiefbescheiden van de stuurgroep worden na zijn opheffing, of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Stuurgroep implementatie Wtcg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina