Instellingsbesluit Commissie van Wijzen inzake het herindelingsadvies Gooi- en Vechtstreek

Geldend van 14-02-2009 t/m heden

Instellingsbesluit Commissie van Wijzen inzake het herindelingsadvies Gooi- en Vechtstreek

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gehoord de burgemeesters van Bussum, Naarden, Muiden en Weesp;

Overwegende dat zij op basis van de Wet Arhi en het herindelingsadvies Gooi- en Vechtstreek een besluit dient te nemen;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. het herindelingsadvies: het herindelingsadvies dat op 30 juni 2008 is uitgebracht door de provincie Noord-Holland onder de naam Herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek;

 • b. de geadviseerde herindelingvariant: de in het herindelingsadvies geadviseerde samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp met een grenscorrectie tussen Naarden en Huizen;

 • c. commissie: Commissie van Wijzen inzake het herindelingsadvies Gooi- en Vechtstreek;

 • d. staatssecretaris: de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • e. de Wet Arhi: de Wet algemene regels herindeling van 24 oktober 1984.

Artikel 3

 • 1 De commissie heeft tot taak om advies uit te brengen over het besluit dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dient te nemen naar aanleiding van het herindelingsadvies. De commissie wordt gevraagd daarbij de volgende uitgangspunten te hanteren:

  • dat het advies wordt opgesteld vanuit een integrale visie op de Gooi- en Vechtstreek waarbij allereerst de opgaven van de regio Gooi- en Vechtstreek en die van de gemeenten op de langere termijn de basis vormen voor een nadere analyse van diverse oplossingsrichtingen en in het bijzonder van de geadviseerde herindelingvariant;

  • dat het de commissie nadrukkelijk in overweging wordt gegeven om het gesprek aan te gaan met alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, de provincie Noord-Holland en het Gewest Gooi;

  • dat wordt uitgegaan van een wederzijdse open grondhouding van de commissie, de gemeenten en het gewest;

  • dat de colleges daarbij de eerste aanspreekpunten zijn en dat het de commissie vrij staat om ook met de gemeenteraden of provinciale staten te spreken.

 • 2 De commissie wordt gevraagd om zo snel mogelijk over haar werkzaamheden te rapporteren aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 3 Na het uitbrengen van het rapport wordt de commissie opgeheven.

Artikel 4

 • 1 De commissie bestaat uit de volgende leden.

  • dhr. prof.dr. W. Lemstra (voorzitter);

  • dhr. prof. H.J.L. Vonhoff;

  • dhr. D.W. de Cloe.

 • 2 De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de commissie.

 • 3 De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 4 Het secretariaat zetelt op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 5 De commissie kan, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, zijn werkwijze en die van het secretariaat regelen.

 • 6 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de beheersregels, op grond van de Archiefwet (Stb. 1995, 276) en het Archiefbesluit (Stb. 1995, 671). De bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

De leden van de commissie kunnen op basis van het vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, nummer 205) een vacatiegeld van € 200,– per vergadering ontvangen voor hun werkzaamheden. De voorzitter van de commissie kan op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, nummer 205) een vacatiegeld van € 260,– per vergadering ontvangen voor zijn werkzaamheden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie van Wijzen inzake het herindelingsadvies Gooi- en Vechtstreek.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina