Regeling aanpassing vaststellingsregelingen tarieven voor toezicht op de financiële markten 2005, 2006 en 2007 (Minister van Financiën)

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-08-2012.]
Geldend van 14-02-2009 t/m heden

Regeling tot aanpassing van een aantal regelingen van de Minister van Financiën tot vaststelling van de bedragen voor eenmalige toezichthandelingen alsmede van maatstaven, bedragen, bandbreedtes en verdeelsleutels/tarieven voor het toezicht op de financiële markten gedurende de jaren 2005, 2006 en 2007

Artikel I

Deze regeling is niet van toepassing op kosten voor werkzaamheden die op het tijdstip van haar inwerkingtreding reeds bij onherroepelijke beschikking in rekening zijn gebracht.

Artikel III

[Red: Wijzigt de Vaststellingregeling verdeelsleutels, bandbreedtes en bedragen 2005 Regeling bekostiging financieel toezicht.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Vaststellingsregeling bedragen 2006 Regeling bekostiging financieel toezicht.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Vaststellingsregeling verdeelsleutels, bandbreedtes en bedragen 2006 Regeling bekostiging financieel toezicht.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Vaststellingsregeling tarieven 2006 ex. art. 11 Regeling toezichtkosten Wet financiële dienstverlening.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Vaststellingsregeling tarieven voor doorlopend toezicht Wet financiële dienstverlening.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Vaststellingsregeling eenmalige tarieven 2006 en 2007 ex. artikelen 2 en 6 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling brandbreedtes, maatstaven en tarieven 2007 ex. art. 3 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling bedragen 2007 ex artt. 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling verdeelsleutels, bandbreedtes, maatstaven en bedragen Besluit bekostiging financieel toezicht.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling verdeelsleutels, bandbreedtes en bedragen 2007 Wet toezicht financiële verslaggeving.]

Artikel XIII

Indien het bedrag van de heffing dat is verschuldigd ingevolge deze regeling hoger is dan het bedrag van de heffing zoals oorspronkelijk vastgesteld, dan wordt aan de onderneming het laagste bedrag in rekening gebracht.

Artikel XIV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina