Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies

Geraadpleegd op 22-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0025279
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen
 2. Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein
 3. Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein
 4. Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart
 5. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Bioraffinage
 6. Besluit benoeming en vergoeding voorzitter Adviescollege levenslanggestraften
 7. Besluit benoeming leden Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang
 8. Besluit benoeming voorzitter kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en vaststelling vergoeding
 9. Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
 10. Besluit instelling Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
 11. Besluit instelling begeleidingscommissie fenomeenonderzoek ernstige ordeverstoringen bij grootschalige evenementen en gebeurtenissen
 12. Besluit vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Comité van experts subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E
 13. Besluit vergoedingen arrestantenzorg politie
 14. Instellingsbesluit beoordelingscommissie technisch vmbo 2018–2023
 15. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
 16. Regeling benoeming voorzitter Kennisplatform Werk & Inkomen
 17. Regeling op het notarisambt
 18. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan
 19. Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs
 20. Vergoedingenbesluit Commissie LIJ
 21. Vergoedingenbesluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie 2013
 22. Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg
 23. Vergoedingenregeling NRGD
 24. Vergoedingenregeling Onderwijsraad 2020
 25. Vergoedingenregeling Raad voor cultuur
 26. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 27. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
  Artikel: 2.6
 2. Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein
 3. Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein
 4. Besluit Adviesraad kansspelautoriteit 2014
  Artikel: 7
 5. Besluit Kapittel voor de civiele orden
  Artikel: 10
 6. Besluit aanstelling en taakopdracht verkenners extramurale farmaceutische zorg
  Artikel: 5
 7. Besluit instelling Externe Onderzoekscommissie Otapan
  Artikel: 4
 8. Besluit instelling begeleidingscommissie fenomeenonderzoek ernstige ordeverstoringen bij grootschalige evenementen en gebeurtenissen
  Artikel: 8
 9. Besluit instelling personeelsraadgever VWS
  Artikel: 5
 10. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
  Bijlage: bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
 11. Bestuursreglement NZa
  Artikel: 14
 12. Bestuursreglement ZonMw 2019
  Artikelen: 4.6, 5.5
 13. Bestuursreglement van het College sanering zorginstellingen 2018
  Artikel: 7
 14. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
  Tekst: tekst
 15. Instellingsbesluit Adviescommissie Talen Wbtv
  Artikel: 4
 16. Instellingsbesluit Comité Binnenvaartveiligheid
  Artikel: 8
 17. Instellingsbesluit Commissie Associate degree
  Artikel: 4
 18. Instellingsbesluit Commissie Beleidsevaluatie
  Artikel: 9
 19. Instellingsbesluit Commissie Toekomst Forensische Opsporing
  Artikel: 9
 20. Instellingsbesluit Klachtenadviescommissie Wsnp
  Artikel: 4
 21. Instellingsbesluit Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 4
 22. Instellingsbesluit Klankbordgroep Lange Termijn Spooragenda
  Artikel: 4
 23. Instellingsbesluit Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 6
 24. Instellingsbesluit Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur
  Artikel: 7
 25. Instellingsbesluit commissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie i.o.
  Artikel: 7
 26. Klachtenregeling bijzondere opsporingsdiensten
  Artikel: 2
 27. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 30d
 28. Regeling Raadsman SZW 2017
  Artikel: 5
 29. Regeling audit committees van het Rijk
  Artikel: 11
 30. Regeling benoeming leden van het Comité van toezicht EFMB
  Artikel: 2
 31. Regeling instelling onafhankelijke adviescommissie ter advisering van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank over de aspecten van de Leerplichtwet 1969 ten behoeve van de beslissing op bezwaar inzake artikel 7, tweede lid, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 6
 32. Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening
  Artikel: 5
 33. Regeling overgang naar een LFNP functie
  Artikel: 4
 34. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
  Artikel: 1
 35. Vergoedingenregeling NRGD
  Artikel: 1
 36. Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2010 sector Rijk
  Bijlage: bijlage
 37. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 30-09-2019 Stb. 2019, 313 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 06-12-2012 Stb. 2012, 624 15-11-2012 Stb. 2012, 584
Nieuwe-regeling 21-01-2009 Stb. 2009, 50 21-01-2009 Stb. 2009, 51
Naar boven