Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling opkomende markten (faciliteit China en India)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 08-02-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 februari 2009, nr. WJZ/9022696, houdende wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling opkomende markten (faciliteit China en India)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke subsidieregeling opkomende markten.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling heeft geen gevolgen voor aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, en voor subsidies die voor die datum zijn verstrekt.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de EVD, Juliana van Stolberglaan 148, ’s-Gravenhage.

Den Haag, 1 februari 2009

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina