Subsidieregeling exportfinanciering China en India 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 16-09-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 februari 2009, nr. WJZ/9023489, tot vaststelling van de Subsidieregeling exportfinanciering China en India 2009 (Subsidieregeling exportfinanciering China en India 2009)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, 9, 16, tweede en derde lid, en 19 van het Besluit subsidies exportfinancieringsarrangementen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Nederlands aandeel: het gedeelte van het orderbedrag dat kan worden toegerekend aan goederen of diensten geproduceerd respectievelijk verricht door de subsidie-ontvanger of blijkens facturen kan worden toegerekend aan goederen of diensten die worden geproduceerd respectievelijk verricht door in Nederland gevestigde ondernemers niet zijnde de subsidie-ontvanger;

 • b. orderbedrag: bedrag waarvoor de order definitief is afgesloten;

 • c. overheid: een overheid van China of India, of een privaatrechtelijke rechtspersoon waarover deze overheid direkt of indirekt overwegende zeggenschap heeft.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 In het kader van het exportfinancieringsarrangement China en India wordt subsidie verstrekt aan een in Nederland gevestigde ondernemer ter zake van een door hem af te sluiten order met een in China of India gevestigde afnemer, indien:

  • a. het bedrag van de order niet hoger is dan het bedrag, genoemd in artikel 36, onderdeel b, van de OESO-Regeling;

  • b. ten minste 60 procent van het orderbedrag bestaat uit Nederlands aandeel;

  • c. uit een specifiek op de order betrekking hebbend document van de bevoegde Chinese of Indiase overheid blijkt dat deze overheid de order van prioritair belang acht voor de ontwikkeling van de Chinese respectievelijk Indiase economie;

  • d. de order met een in China gevestigde afnemer bijdraagt aan de bevordering van een duurzame economische ontwikkeling van de sectoren energie, industrie en technologie, infrastructuur, landbouw of water en de order met een in India gevestigde afnemer gericht is op de sectoren agro-industrie, biotechnologie, bouw, gezondheidszorg, informatie- en communicatietechnologie of infrastructuur en logistiek; en

  • e. de order ingevolge de OESO-consensus niet commercieel haalbaar is.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt:

  • a. indien voor de order reeds door de Minister van Ontwikkelingssamenwerking subsidie is verstrekt;

  • b. indien voor de order reeds door de minister subsidie is verstrekt op grond van de Tijdelijke subsidieregeling opkomende markten;

  • c. voor zover door verstrekking van de subsidie het totaal van de aan de ondernemer of aan de groep, waartoe de ondernemer behoort, op grond van deze regeling in 2009 verleende subsidies meer zou bedragen dan € 1.500.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De subsidie bedraagt 35 procent van het orderbedrag.

 • 2 Indien ter zake van de order of een deel daarvan reeds door een ander bestuursorgaan dan de minister of de Minister van Ontwikkelingssamenwerking of door de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de subsidie-ontvanger subsidie is verstrekt, wordt deze op de subsidie in mindering gebracht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Indien ter zake van het door een toeleverancier of onderaannemer produceren van goederen of verrichten van diensten ten behoeve van het door de subsidie-ontvanger uitvoeren van de order door een niet-Nederlandse overheid hulpfinancieringssteun in de zin van de OESO-consensus is toegezegd of verstrekt, wordt bij het bepalen van het bedrag van de subsidie het orderbedrag verminderd met het bedrag van de toeleverantie of onderaanneming.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond voor het op grond van deze regeling in 2009 verlenen van subsidies bedraagt met betrekking tot China € 5.000.000 en met betrekking tot India € 5.000.000. Daar bovenop bedraagt het subsidieplafond voor het op grond van deze regeling in 2009 verlenen van subsidies nog eens € 5.000.000,– ongeacht het doelland.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Een voorschot wordt berekend naar rato van de in verband met de uitvoering van de order gemaakte en betaalde kosten, voor zover deze nog niet eerder bij de verstrekking van een voorschot in aanmerking zijn genomen.

 • 2 In totaal zal het bedrag aan voorschotten niet groter zijn dan 90 procent van het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling exportfinanciering China en India 2009.

Den Haag, 1 februari 2009

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina