Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in [...] rechtspositie PO en Rechtspositiebesluit WPO/WEC

[Regeling vervallen per 26-05-2010.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 25-05-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 januari 2009, nr. FEZ/ART/93565, houdende regels tot formalisering, wijziging van de bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages zoals opgenomen in het Kaderbesluit rechtspositie PO en Rechtspositiebesluit WPO/WEC (Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO en Rechtspositiebesluit WPO/WEC)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 108 en 108a van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC zoals dat luidde op 31 juli 2006 en de artikelen 8 tot en met 13 van het Kaderbesluit rechtspositie PO;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 26-05-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanpassing salarisbedragen en toelagen

[Vervallen per 26-05-2010]

 • 1 De salarisbedragen en toelagen, zoals vermeld in de bijlage bij het Kaderbesluit rechtspositie PO worden per 1 september 2006 aangepast aan de in de CAO-onderwijs (PO en VO) 2005–2007 en CAO sector onderwijs (PO) 2007–2009 overeengekomen algemene salarismaatregel.

 • 2 In bijlage 1 van deze regeling staan de bijlagen vermeld zoals die met ingang van 1 september 2006 gelden.

 • 3 In bijlage 2 van deze regeling staan onder kolom I de data vermeld wanneer de bijlagen bij het Kaderbesluit rechtspositie PO nadien aangepast worden door een algemene salarismaatregel. In Kolom II van bijlage 2 wordt aangegeven in welke publicaties de betreffende aanpassingen zijn gepubliceerd.

Artikel 3. Structurele eindejaarsuitkering

[Vervallen per 26-05-2010]

 • 1 De berekeningswijze en de hoogte van de structurele eindejaarsuitkering zijn voor de betrokkene bekend gemaakt in Gele katern dan wel via OCW-regelingen. In bijlage 3 van deze regeling wordt aangegeven in welke editie van Gele katern of OCW-regelingen de betreffende informatie bekend is gemaakt.

 • 2 Een uitkeringsgenietende die aanspraak heeft op een uitkering volgens het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel heeft eveneens aanspraak op de structurele eindejaarsuitkering zoals genoemd in het eerste lid.

  De hoogte van de structurele eindejaarsuitkering zijn bekend gemaakt in de in bijlage 3 vermelde Gele katernen en OCW-regelingen.

Artikel 4. Eenmalige uitkering

[Vervallen per 26-05-2010]

 • 1 De berekeningswijze en de hoogte van de eenmalige uitkering voor de betrokkene zijn bekend gemaakt in de in bijlage 3 vermelde Gele katernen en OCW-regelingen.

 • 2 Een uitkeringsgenietende die een uitkering heeft volgens het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel heeft eveneens aanspraak op de eenmalige uitkering zoals genoemd in het eerste lid waarbij de berekeningswijze en de hoogte van de eenmalige uitkering bekend zijn gemaakt in de in bijlage 4 vermelde Gele katernen en OCW-regelingen.

Artikel 5. Inkomenstoelage

[Vervallen per 26-05-2010]

 • 1 De berekeningswijze van de inkomenstoelage is bekend gemaakt in publicatie AP/A&A/2005/56551, d.d.15 december 2005.

 • 2 De bedragen van de toelage zijn bekend gemaakt in de in bijlage 5 vermelde Gele katernen en OCW-regelingen.

Artikel 6. Eindejaarsuitkering onderwijsondersteunend personeel

[Vervallen per 26-05-2010]

 • 2 De betrokkene bedoeld in voorgaand lid heeft voor elke kalendermaand van het desbetreffende kalenderjaar waarin hij in de desbetreffende functies werkzaam is geweest en salaris heeft genoten per functie aanspraak op een bedrag dat wordt berekend door de toe te passen bedragen bij normbetrekking te vermenigvuldigen met het bedrag van het door betrokkene in die maand genoten salaris en te delen door het salaris bij normbetrekking behorende bij de desbetreffende functies.

 • 3 De uitkering wordt vastgesteld op de som van de volgens het vierde lid berekende bedragen en wordt rekenkundig afgerond op centen.

 • 4 De uitkering wordt eenmaal per jaar uitbetaald in de maand december over de periode van twaalf maanden die eindigt met de maand december.

 • 5 In afwijking van het zesde lid vindt bij ontslag de uitbetaling plaats over het tijdvak waar betrokkene in het betreffende jaar kalenderjaar voor benoemd is geweest.

 • 6 De in dit artikel bedoelde uitkering maakt deel uit van het inkomen, bedoeld in het pensioenreglement.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 26-05-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na dagtekening van de Staatscourant met dien verstande dat:

 • a. de artikelen 3, 4, en 6 terugwerken tot en met 1 januari 2001;

 • b. het artikel 5 terugwerkt tot 1 januari 2006; en

 • c. het artikel 2 terugwerkt tot 1 september 2006.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 26-05-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit rechtspositie PO en Rechtspositiebesluit WPO/WEC.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1

[Vervallen per 26-05-2010]

Overzicht salarisbedragen en toelagen in het Kaderbesluit rechtspositie PO met ingang van 1 september 2006

[Vervallen per 26-05-2010]

Salarisschalen

[Vervallen per 26-05-2010]

bevattende salarisnummers en maandbedragen in euro's bij een normbetrekking zoals opgenomen in bijlage 1 bij het Kaderbesluit rechtspositie PO

Categorie 1

[Vervallen per 26-05-2010]

Directeuren

[Vervallen per 26-05-2010]

Loonpeil 1 september 2006

DA

DB

DC

DC + uitloop

DD

DE

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

1

2482

1

2579

1

2677

1

2677

1

2710

1

2812

2

2579

2

2774

2

2970

2

2970

2

2912

2

3022

3

2677

3

2970

3

3165

3

3165

3

3120

3

3219

4

2774

4

3068

4

3360

4

3360

4

3317

4

3427

5

2872

5

3165

5

3557

5

3557

5

3536

5

3642

6

2970

6

3262

6

3655

6

3655

6

3642

6

3847

7

3068

7

3360

7

3753

7

3753

7

3744

7

4051

8

3165

8

3459

8

3850

8

3850

8

3847

8

4154

9

3262

9

3557

9

3948

9

3948

9

3946

9

4254

10

3360

10

3655

10

4045

10

4045

10

4051

10

4357

11

3459

11

3753

11

4143

11

4143

11

4154

11

4485

12

3557

12

3850

12

4241

12

4241

12

4254

12

4614

13

3655

13

3948

13

4340

13

4340

13

4357

13

4742

   

14

4045

14

4436

14

4436

14

4485

14

4872

   

15

4143

15

4534

15

4534

15

4614

15

5001

       

16

4632

16

4632

16

4742

16

5137

           

U17

4730

17

4872

17

5277

           

U18

4828

18

4933

18

5421

Categorie 2

[Vervallen per 26-05-2010]

Adjunct directeuren

[Vervallen per 26-05-2010]

Loonpeil 1 september 2006

AA

AB

AC

AD

AE

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

1

2164

1

2215

1

2264

1

2375

1

2497

2

2267

2

2318

2

2375

2

2497

2

2710

3

2369

3

2428

3

2497

3

2710

3

2912

4

2481

4

2550

4

2604

4

2912

4

3120

5

2604

5

2656

5

2710

5

3022

5

3317

6

2709

6

2763

6

2812

6

3120

6

3536

7

2816

7

2864

7

2912

7

3219

7

3642

8

2918

8

2964

8

3022

8

3317

8

3744

9

3017

9

3074

9

3120

9

3427

9

3847

10

3127

10

3172

10

3219

10

3536

10

3946

11

3226

11

3270

11

3317

11

3642

11

4051

   

12

3369

12

3427

12

3744

12

4154

   

13

3478

13

3536

13

3847

13

4254

       

14

3642

14

3946

14

4357

       

15

3744

15

4051

15

4485

       

16

3847

16

4154

16

4614

       

17

3946

17

4254

17

4742

       

18

3999

18

4357

18

4872

           

19

4485

19

4933

           

20

4549

   

Categorie 3

[Vervallen per 26-05-2010]

Leraren

[Vervallen per 26-05-2010]

Loonpeil 1 september 2006

LA

LB

LC

LD

LE

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

1

2162

1

2242

1

2255

1

2264

1

2912

2

2206

2

2297

2

2364

2

2399

2

3022

3

2249

3

2348

3

2475

3

2533

3

3120

4

2293

4

2402

4

2576

4

2666

4

3317

5

2337

5

2453

5

2678

5

2801

5

3536

6

2381

6

2507

6

2779

6

2935

6

3642

7

2426

7

2559

7

2881

7

3069

7

3744

8

2468

8

2612

8

2983

8

3204

8

3847

9

2518

9

2664

9

3085

9

3339

9

3946

10

2566

10

2719

10

3187

10

3472

10

4051

11

2616

11

2770

11

3288

11

3608

11

4154

12

2664

12

2824

12

3390

12

3742

12

4254

13

2715

13

2875

13

3491

13

3876

13

4357

14

2763

14

2986

14

3594

14

4011

14

4485

15

2813

15

3096

15

3695

15

4145

15

4597

16

2915

16

3206

16

3796

16

4279

16

4710

17

3018

17

3317

17

3898

17

4414

17

4822

18

3120

18

3427

18

3999

18

4549

18

4933

Categorie 4

[Vervallen per 26-05-2010]

Onderwijsondersteunend personeel

[Vervallen per 26-05-2010]

Loonpeil 1 september 2006

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

Schaal 6

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

J15

944

J15

966

J15

966

J15

985

J15

1006

   

J16

944

J16

966

J16

966

J16

985

J16

1006

   

J17

944

J17

966

J17

966

J17

985

J17

1006

J17

1044

J18

1079

J18

1104

J18

1104

J18

1126

J18

1150

J18

1194

J19

1214

J19

1242

J19

1242

J19

1266

J19

1293

J19

1343

1

1349

1

1380

1

1380

1

1407

1

1437

1

1492

2

1407

2

1437

2

1492

2

1465

2

1465

2

1554

3

1465

3

1492

3

1554

3

1523

3

1554

3

1753

4

1492

4

1554

4

1641

4

1595

4

1641

4

1858

5

1523

5

1595

5

1699

5

1699

5

1753

5

1909

6

1554

6

1641

6

1753

6

1753

6

1806

6

1959

7

1595

7

1699

7

1806

7

1806

7

1858

7

2009

   

8

1753

8

1858

8

1858

8

1909

8

2057

       

9

1909

9

1909

9

1959

9

2111

           

10

1959

10

2009

10

2162

           

11

2009

11

2057

11

2212

               

12

2111

   

Schaal 7

Schaal 8

Schaal 9

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

1

1595

1

1806

1

2057

1

2057

1

2162

1

2912

2

1641

2

1858

2

2162

2

2264

2

2264

2

3022

3

1753

3

1959

3

2375

3

2375

3

2375

3

3120

4

1959

4

2162

4

2497

4

2497

4

2497

4

3219

5

2057

5

2264

5

2604

5

2604

5

2604

5

3317

6

2111

6

2375

6

2710

6

2710

6

2710

6

3427

7

2162

7

2439

7

2812

7

2812

7

2812

7

3642

8

2212

8

2497

8

2912

8

2912

8

3022

8

3744

9

2264

9

2548

9

3022

9

3022

9

3120

9

3847

10

2319

10

2604

10

3120

10

3120

10

3219

10

3946

11

2375

11

2659

   

11

3219

11

3317

11

4051

12

2439

12

2710

   

12

3317

12

3427

12

4154

   

13

2759

   

13

3427

13

3536

13

4254

               

14

3642

14

4357

               

15

3744

15

4485

               

16

3847

16

4549

               

17

3946

   
               

18

3999

   

Schaal 13

Schaal 14

nr

bedrag

nr

bedrag

1

3536

1

4051

2

3642

2

4154

3

3744

3

4357

4

3847

4

4485

5

3946

5

4614

6

4154

6

4742

7

4254

7

4872

8

4357

8

5001

9

4485

9

5137

10

4614

10

5277

11

4742

11

5421

12

4872

   

13

4933

   

Categorie 5

[Vervallen per 26-05-2010]

I/D-Banen

[Vervallen per 26-05-2010]

Loonpeil 1 september 2006

Instroombaan

Doorstroombaan

Doorstroombaan

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

nr

bedrag

nr

bedrag

nr

bedrag

a1

1272,60

1

1380

1

1380

a2

1311

2

1437

2

1492

1

1349

3

1492

3

1554

2

1407

4

1554

4

1641

3

1465

5

1595

5

1699

4

1492

6

1641

6

1753

5

1523

7

1699

7

1806

6

1554

8

1753

   

7

1595

       

Bijlage 2. bij het Kaderbesluit rechtspositie primair onderwijs

[Vervallen per 26-05-2010]

Onderdeel 1:. Minimumloon

[Vervallen per 26-05-2010]

per maand in euro’s bij een normbetrekking, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van genoemd besluit.

Loonpeil 1 augustus 2006

Bij de leeftijd van

Bedrag

23 jaar of ouder

1272,60

22 jaar

1081,70

21 jaar

922,65

20 jaar

782,65

19 jaar

668,10

18 jaar

579,05

17 jaar

502,70

16 jaar

439,05

15 jaar

381,80

Onderdeel 2:. Minimum vakantie-uitkering

[Vervallen per 26-05-2010]

per maand in euro’s bij een normbetrekking, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van genoemd besluit.

Loonpeil 1 september 2006

Bij de leeftijd van

Bedrag

20 jaar of ouder

133,84

19 jaar

120,46

18 jaar

107,07

17 jaar

93,69

16 jaar

93,69

15 jaar

93,69

Onderdeel 3:. Bindingstoelage

[Vervallen per 26-05-2010]

uitgedrukt in een jaarbedrag in euro’s bij een normbetrekking.

Loonpeil 1 september 2006

Functiecategorie

Bedrag

Leraar

312,92

Directiefunctie

208,62

Onderwijsondersteunend personeel salarisschaal 9

208,62

Onderdeel 4:. Inkomenstoelage

[Vervallen per 26-05-2010]

per maand in euro’s bij een normbetrekking: € 30,00, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van dit besluit.

Bijlage 2*. Gewijzigde bijlagen van het Kaderbesluit rechtspositie PO

[Vervallen per 26-05-2010]

Kolom I

Kolom II Mededelingen OCW

Bijlagen bij het Kaderbesluit rechtspositie PO per 1 januari 2007

Bijlage 2 bij definitieve publicatie financiële arbeidsvoorwaarden kenmerk AP/AenA-2007/1990II, d.d. 16 februari 2007

Bijlagen bij het Kaderbesluit rechtspositie PO per 1 augustus 2007

Bijlage II bij publicatie kenmerk Financiële arbeidsvoorwaarden 2007 kenmerk AP/AenA-2007/48498, d.d. 3 december 2007

Bijlagen bij het Kaderbesluit rechtspositie PO per 1 januari

Bijlage III bij publicatie Financiële arbeidsvoorwaarden 2007, kenmerk AP/AenA-2007/48498, d.d. 3 december 2007

Bijlagen bij het Kaderbesluit rechtspositie PO per 1 augustus 2008

Bijlage IV bij publicatie Financiële arbeidsvoorwaarden 2007, kenmerk AP/AenA-2007/48498, d.d. 3 december 2007

Bijlage 3. Percentages structurele uitkering

[Vervallen per 26-05-2010]

Jaar

Nummer en jaar Gele Katern met kenmerk publicatie en datum

2001

Gele Katern 2001, nr. 26, publicatiekenmerk AB/A&A/2001/35155, d.d. 31 oktober 2001

2002

Gele Katern 2002, nr. 30, publicatiekenmerk AB/A&A-2001/47501, d.d. 30 november 2001

2003

Gele Katern 2003, nr. 15, publicatiekenmerk AB/A&A-2003/17460, d.d. 14 mei 2003 en Gele Katern 2004, nr. 21, publicatiekenmerk AP/A&A-2004/55784, d.d. 10 december 2004 voor de indexering van de BBWO-uitkeringen 2003

2004

Gele Katern 2004, nr. 21, publicatiekenmerk AP/A&A-2004/55784, d.d. 10 december 2004

2005

Mededeling OCW publicatiekenmerk AP/A&A/2005/56551, d.d. 15 december 2005

2007

Mededeling OCW publicatiekenmerk AP-A&A/2007/48498, d.d. 3 december 2007

2008

Mededeling OCW publicatiekenmerk AP-A&A/2007/48498, d.d. 3 december 2007

Bijlage 4. Eenmalige uitkering

[Vervallen per 26-05-2010]

Jaar

Nummer en jaar Gele Katern met kenmerk publicatie en datum

2001

Gele Katern 2000, nr. 29, publicatiekenmerk AB/A&A/2000/38079, d.d. 27 november 2000 (0,80%) en Gele Katern 2001, nr. 26, publicatiekenmerk AB/A&A/2001/35155, d.d. 14 november 2001 (Persoonlijk ontwikkelingsbudget:0,25%)

2006

Mededeling OCW, publicatiekenmerk AP/A&A/2005/56551, d.d. 15 december 2005

Bijlage 5. Inkomenstoelage

[Vervallen per 26-05-2010]

Ingangsdatum

 

1 januari 2006

Mededeling OCW publicatiekenmerk AP/A&A/2005/56551, d.d. 15 december 2005

1 januari 2007

Mededeling OCW publicatiekenmerk AP/A&A/2005/56551, d.d. 15 december 2005

1 augustus 2007

Mededeling OCW publicatiekenmerk AP/A&A-2007/48498, d.d. 3 december 2007

1 augustus 2008

Mededeling OCW publicatiekenmerk AP/A&A-2007/48498, d.d. 3 december 2007

Bijlage 6. Eindejaarsuitkering oop

[Vervallen per 26-05-2010]

Overzicht bedragen eindejaarsuitkering onderwijsondersteunend personeel vanaf 1 januari 2001 op grond van artikel 182 van het Rpb WPO/WEC en artikel 13 van het Kaderbesluit rechtspositie PO

[Vervallen per 26-05-2010]

Vanaf

Functieschalen 1 tot en met 5

Functieschalen 6 tot en met 8

1 januari 2001

€ 744,60

€ 699,72

1 januari 2002

€ 747,00

€ 702,00

1 januari 2006

€ 820,08

€ 775,08

Terug naar begin van de pagina