Experimenteerregeling UWV voor vergroten van de participatie van jongeren met beperkingen

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 04-02-2009 t/m 31-12-2010

Experimenteerregeling UWV voor vergroten van de participatie van jongeren met beperkingen

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32b Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. jongeren: jongeren tot 27 jaar met een of meerdere beperkingen die op jeugdige leeftijd zijn ontstaan en die een belemmering kunnen zijn om maatschappelijk te participeren;

 • b. beoordelingscommissie: de commissie bestaande uit door UWV aangewezen deskundigen welke commissie belast is met het beoordelen van aanvragen;

 • c. klankbordgroep: de klankbordgroep waarin in ieder geval de voorzitter van de beoordelingscommissie, een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zitting hebben;

 • d. aanvrager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die door hun omgang met jongeren hun participatie kunnen beïnvloeden;

 • e. project: een activiteit, gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis voor een verbeterde regionale samenwerking ter vergroting van de participatie van jongeren met als doel deze te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten.

 • f. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2. Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 UWV kan op verzoek van een aanvrager een bijdrage ter beschikking stellen ter uitvoering van een experiment, bestaande uit een project dat een of meer van de volgende doelstellingen beoogt te realiseren:

  • a. een verbeterde regionale samenwerking tussen UWV, werkgevers en instanties die werkzaam zijn op het terrein van arbeidstoeleiding, zorg of onderwijs;

  • b. concrete activiteiten die bijdragen aan een verbeterde toeleiding naar arbeid van jongeren;

  • c. ontwikkeling van nieuwe methodiek of vernieuwing van bestaande methodiek;

  • d. het verbreden van kennis en deskundigheid op de werkgebieden van jongeren;

 • 2 Zowel voor 2009 als 2010 is voor het verstrekken van bijdragen een budget van € 2.000.000,– beschikbaar.

Artikel 3. Hoogte bijdrage en vergoeding kosten

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De eenmalige maximale bijdrage voor een project bedraagt € 150.000,–.

 • 2 Als projectkosten worden uitsluitend kosten vergoed die rechtstreeks aan de uitvoering van het project zijn toe te rekenen.

 • 3 Kosten worden vergoed met inbegrip van omzetbelasting indien de ontvanger van de bijdrage de omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.

Artikel 4. Indienen van de aanvraag

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Aanvragen voor een bijdrage voor een in 2009 startend project worden gedaan vóór 28 februari 2009.

 • 2 Aanvragen voor een bijdrage voor een in 2010 startend project worden gedaan vóór 31 november 2009.

 • 3 Bij de aanvraag voor een bijdrage worden in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

  • a. een projectplan waaruit tenminste blijkt:

   • welke resultaten gedurende het project zal worden gehaald;

   • de tijdstippen waarop de resultaten zullen worden behaald;

  • b. een begroting waaruit tenminste blijkt:

   • welke projectkosten rechtstreeks aan de uitvoering van het project zijn toe te rekenen;

   • of omzetbelasting verschuldigd is.

Artikel 5. Beslissing op aanvraag

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 UWV beslist, gehoord de klankbordgroep, vóór:

  • a. 1 april 2009 over de toekenningen voor het kalenderjaar 2009;

  • b. 1 januari 2010 over de toekenningen voor het kalenderjaar 2010.

 • 2 De mate van innovativiteit en kwaliteit is bepalend voor de rangschikking bij toekenning.

 • 3 Afwijzing van een aanvraag vindt in ieder geval plaats indien:

  • a. de inhoud van het project niet voldoet aan de doelstelling, bedoeld in artikel 2;

  • b. het project geacht wordt te behoren tot het reguliere takenpakket van de aanvrager;

  • c. het beoogde eindresultaat niet meetbaar is;

  • d. het gelet op de ingezette capaciteit onaannemelijk is dat het project binnen de in de aanvraag vermelde periode kan worden uitgevoerd;

  • e. het beschikbare budget is uitgenut;

  • f. de aanvrager in faillissement of surséance van betaling verkeert, of indien daartoe een verzoek is ingediend.

Artikel 6. Verplichtingen ten aanzien van de projectuitvoering

[Vervallen per 01-01-2011]

De ontvanger van de bijdrage:

 • a. voert het project uit in overeenstemming met het projectplan;

 • b. bericht UWV uit eigen beweging onverwijld vertragingen of wijzigingen van het project;

 • c. doet onverwijld mededeling aan UWV van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot verlening van surséance van betaling of tot faillietverklaring of van andere omstandigheden die voor UWV van belang kunnen zijn.

Artikel 7. Voortgangsverslag en evaluatie

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De ontvanger van de bijdrage brengt halfjaarlijks schriftelijk verslag uit over de uitvoering van het project en de behaalde resultaten alsmede over de projectkosten.

 • 2 Evaluatie van de projectresultaten vindt plaats na afronding van het project door de beoordelingscommissie in samenspraak met de klankbordgroep.

Artikel 8. Projectresultaten

[Vervallen per 01-01-2011]

De ontvanger van de bijdrage draagt er zorg voor dat de resultaten van het project en de daarmee samenhangende ervaring om niet worden overgedragen aan UWV.

Artikel 9. Voorschotten

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Maximaal 25% van de toegekende bijdrage kan als voorschot worden verstrekt.

 • 2 Na indiening van een schriftelijk verslag als bedoeld in artikel 8, eerste lid, kan een voorschot worden verstrekt naar rato van de gemaakte en betaalde kosten en de verplichtingen die de ontvanger van de bijdrage is aangegaan.

Artikel 10. Vaststelling van de bijdrage

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De afronding van het project gaat vergezeld van een eindverslag over de uitvoering en de resultaten van het project.

 • 2 De ontvanger van de bijdrage dient zijn aanvraag ter vaststelling van de bijdrage in na afronding van het project.

Artikel 11. Inwerkingtreding, vervallenverklaring

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011. Dit besluit blijft van toepassing op projecten ten aanzien waarvan nog geen bijdrage is vastgesteld.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Experimenteerregeling UWV voor vergroten van de participatie van jongeren met beperkingen.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 20 januari 2009

Voorzitter Raad van Bestuur

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina