Mandaatbesluit FCP

Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2009, nr. DK/93994, houdende vaststelling van een mandaatregeling voor het FCP (Mandaatbesluit FCP)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4 en 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Aan het bestuur van het FCP wordt mandaat verleend om besluiten te nemen met betrekking tot aan instellingen op grond van de Wet op het specifiek cultuurbeleid voor de periode 2005–2008 en voor de periode 2009–2012 verleende meerjarige instellingssubsidies.

Artikel 3

Het is het bestuur van het FCP niet toegestaan van het aan hem verleende mandaat als bedoeld in artikel 2, eerste lid, ondermandaat te verlenen.

Artikel 4

Het bestuur van het FCP ondertekent de besluiten, bedoeld in artikel 2 lid 1, als volgt:

‘DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

voor deze:

HET BESTUUR VAN HET FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

[handtekening ondertekenaar]

naam ondertekenaar’

Artikel 5

In elk besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt vermeld dat de belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 6

 • 1 Aan het bestuur van het FCP wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van handelingen samenhangend met of ter voorbereiding van besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 2 Het bestuur is bevoegd aan een of meer medewerkers ondervolmacht en machtiging te verlenen tot het verrichten van handelingen samenhangend met of ter voorbereiding van besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1

 • 1 Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) (RACM)

 • 2 Stichting Bekijk 't

 • 3 Stichting Allaboutus Film Factory

 • 4 Stichting Buitenkunst

 • 5 Stichting Davina van Wely

 • 6 Stichting De Grote Prijs van Nederland

 • 7 Stichting De Noorderlingen

 • 8 Stichting Don't Hit Mama

 • 9 Stichting Euro+Songfestival

 • 10 Stichting Hal Vier (Digital-playground)

 • 11 Stichting Interart

 • 12 Stichting Jeugdorkest Nederland

 • 13 Stichting Kinderkunsthal Rotterdam, Villa Zebra

 • 14 Stichting Koorbegeleidingen

 • 15 Stichting Meer-Doen-met-Cultuur (De Kunstbende)

 • 16 Stichting Nationaal Jeugd Orkest

 • 17 Stichting Open Monumentendag

 • 18 Stichting Orlando Festival

 • 19 Stichting PopSport

 • 20 Stichting Prinses Christina Concours

 • 21 Stichting Ricciotti Ensemble

 • 22 Stichting Rotterdams Wijktheater

 • 23 Stichting Theatergroep DOX

 • 24 Stichting Toneelbegeleidingsgroep STUT

 • 25 Stichting Vioolprijs Iordens-Baronesse Sweets de Landas

 • 26 Stichting Vocaal Talent Nederland

 • 27 Stichting WMC Kerkrade

 • 28 SWING- Landelijke Stichting Promotie Muziekimprovisatie

Terug naar begin van de pagina