Instellingsbesluit Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen

[Regeling vervallen per 15-07-2009.]
Geldend van 29-01-2009 t/m 14-07-2009

Besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 januari 2009, nr. FEZ/CPC/86991, houdende de instelling van de Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen (Instellingsbesluit Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 15-07-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 15-07-2009]

 • 1 Er is een Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen, welke door de minister en de minister van Financiën is ingesteld.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. een feitelijk onderzoek uit te voeren naar de financieringsstructuren en financiële risico’s van onderwijsinstellingen alsmede

  • b. het in kaart brengen van mogelijkheden tot optimalisatie van de financieringsstructuur in relatie tot de aanwezige risico's en/of tot een andere verdeling van de risico’s.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 15-07-2009]

De commissie wordt ingesteld voor de duur van maximaal 8 maanden, met als ingangsdatum 15 november 2008.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 15-07-2009]

De commissie verstrekt aan de ministers desgevraagd de door hen gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 15-07-2009]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer prof. dr. F.J.H. Don, tevens voorzitter,

  • b. de heer prof. dr. N. P. Mol, extern lid,

  • c. de heer R.G.C. van der Meer CPC (ministerie van OCW)

  • d. de heer drs. M.O.F.M. van den Tillaart (ministerie van OCW)

  • e. de heer drs. A. Zeillemaker (ministerie van OCW)

  • f. de heer drs. J. van der Linden (ministerie van LNV)

  • g. de heer mr. R.J.M. Creusen (ministerie van Financiën)

  • h. mevrouw drs. A.A.Y.M. Alberink RA (ministerie van Financiën).

 • 2 De minister draagt samen met de minister van Financiën zorg voor het secretariaat van de commissie. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 15-07-2009]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 15-07-2009]

De commissie brengt vóór 15 juni 2009 haar eindrapport uit aan de minister en aan de minister van Financiën.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 15-07-2009]

De voorzitter van de commissie ontvangt een vaste beloning op basis van artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen. De beloning wordt bij Koninklijk Besluit nader geregeld.

Het extern lid van de commissie ontvangt per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de commissie als zware commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 15-07-2009]

De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

 • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

 • b. de (met het ministerie van Financiën gedeelde) kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

 • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 15-07-2009]

De commissie informeert de ministers tussentijds tenminste eenmaal. Echter, indien de stand van zaken zich daartoe leent, kunnen de ministers vaker worden geïnformeerd.

Artikel 11. Geheimhouding

[Vervallen per 15-07-2009]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 12. Openbaarmaking

[Vervallen per 15-07-2009]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 15-07-2009]

De leden van de commissie werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 14. Archiefbescheiden

[Vervallen per 15-07-2009]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 15-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november en vervalt per 15 juli 2009.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 15-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina