Mandaatbesluit Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering 2009

[Regeling vervallen per 27-02-2009.]
Geldend van 29-01-2009 t/m 26-02-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 januari 2009, nr. W&B/URP/08/37109, houdende de doorverlening van bevoegdheden aan de Algemeen directeur van SenterNovem in verband met de uitvoering van de Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering 2009 (Mandaatbesluit Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 27-02-2009]

  • 1 De algemeen directeur van SenterNovem is bevoegd om namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover ze verband houden met de uitvoering van de Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering 2009.

  • 2 Onder de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan het adviseren over en behandelen van bezwaar- en beroepszaken.

Artikel 2

[Vervallen per 27-02-2009]

  • 1 De algemeen directeur van SenterNovem kan zijn vertegenwoordigingsbevoegdheden in een door hem te bepalen omvang mandateren of doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 27-02-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 januari 2009

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina