Besluit verklaring en verantwoordingsstaat invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 01-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 15-08-2010 t/m 31-12-2013

Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 24 september 2008 houdende vaststelling van regels en modellen ter uitvoering van de Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008 (Besluit verklaring en verantwoordingsstaat invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,

Gelet op de artikelen 1, 3 en 11 van de Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008,

Besluit:

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2014]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verklaring en verantwoordingsstaat invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en het werkt terug tot en met 1 augustus 2008.

Zoetermeer, 24 september 2008

J.E. Klijn

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage I

[Vervallen per 01-06-2014]

Model verklaring REGELING A en B

VERKLARING

Ondergetekende:...................................................................

Gevestigd te:........................................................................

 • I. verklaart hierbij, dat hij1 voor het jaar waarop de onderhavige aanvraag betrekking heeft geen aanvragen met betrekking tot de invoer van bevroren rundvlees bestemd voor verwerking tot A- of B-producten heeft ingediend, noch zal indienen in andere lidstaten dan Nederland;

 • II. verklaart hierbij dat zijn verwerkingsbedrijf tenminste éénmaal rundvlees bevattende verwerkte producten heeft geproduceerd:

  • - gedurende de periode van twaalf maanden die onmiddellijk voorafging aan het tijdstip van indiening van die aanvraag, én

  • - gedurende de periode van twaalf maanden die onmiddellijk voorafging aan de in het eerste streepje bedoelde periode van twaalf maanden.

 • III. verklaart hierbij, dat hij krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 853/2004 is erkend als verwerkend bedrijf;

 • IV. verklaart hierbij, dat hij in het BTW-register van Nederland is ingeschreven

 • V. verbindt zich hierbij:

  • a. binnen 7 maanden volgende op de maand van invoer ten genoegen van het productschap aan te tonen, dat het bevroren rundvlees, waarvoor aan hem een invoercertificaat zal worden afgegeven in zijn eigen bedrijf te .............................. binnen 3 maanden na de dag van invoer met inachtneming van het bij of krachtens de toepasselijke EG Verordeningen en de Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008 bepaalde, is verwerkt tot A- of B-producten;

  • b. aan het productschap tenminste éénmaal per zes weken, te rekenen vanaf de datum van aanvang van de verwerking van de betrokken partij(en) rundvlees, opgave te verstrekken van de door hem bereide hoeveelheden vleesproducten, gespecificeerd per soort;

  • c. ervoor zorg te dragen dat een zodanige administratie wordt gevoerd dat de verwerking van het ingevoerde bevroren rundvlees als bedoeld onder a., de aflevering ervan en de voorraad van de daaruit bereide producten te allen tijde kan worden aangetoond;

  • d. te allen tijde de daartoe bevoegde functionaris(sen)van het productschap of de daartoe door het productschap gemachtigde functionaris(sen) in de gelegenheid te stellen de juistheid van de door hem ingediende opgave te controleren en deze functionaris(sen) daarbij alle verlangde medewerking te verlenen in de ruimste zin.

Datum:............................

Handtekening en firmastempel

 1. Waar in deze verklaring "hij", "hem" of "zijn" wordt gebruikt, dient in de voorkomende gevallen "zij" of "haar" te worden gelezen.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina