Tijdelijke regeling ontheffing certificaatplicht migrerende rijinstructeur

[Regeling vervallen per 01-06-2009.]
Geldend van 25-01-2009 t/m 31-05-2009

Tijdelijke regeling ontheffing certificaatplicht migrerende rijinstructeur (implementatie richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L255))

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2009]

  • 1 Het instituut verleent een ontheffing aan de migrerende beroepsbeoefenaar, bedoeld in artikel 1 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, die voor het beroep rijinstructeur in het bezit is van een geldig diploma, certificaat of bekwaamheidsattest, afgegeven in een lidstaat van de Europese Unie of andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte of Zwitserland.

  • 2 De ontheffing wordt verleend voor het rijonderricht in de categorieën motorrijtuigen waarvoor het diploma, certificaat of bekwaamheidsattest, bedoeld in het eerste lid, geldig is.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling ontheffing certificaatplicht migrerende rijinstructeur.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina